LUKAS 3

1Ikakinseng taon na kan paghahade ni Tiberio Cesar; si Poncio Pilato gobernador sa Judea, si Herodes an namamayo kan Galilea asin si Felipe an kagsakop kan teritoryo nin Iturea saka Traconite, asin si Lisanias naman kan Abilinia. 2Si Anas asin si Caifas iyo man an mga halangkaw na padi. Kan panahon na iyan, si Juan na aki ni Zacarias yaon sa kalangtadan. Uminabot ki Juan an tataramon nin Dios, 3kaya linibot niya an bilog na teritoryo kan Jordan saka naghulit, “Magbakle na kamo saka magpabunyag, asin papatawadon kamo nin Dios kan mga kasalan nindo.” 4Siring sa nasusurat sa libro ni Propeta Isaias, “Igwang nagkukurahaw sa kalangtadan: ‘Andama an dalan para sa Kagurangnan; tanosa an dalan na saiyang lalakawan! 5Tambonan an gabos na kababan, pantayon an gabos na kabubuldan asin kabukidan. An mga tinampong tiko-tiko, tanoson; an mga dalan na bakong sarama, saramahon. 6Mahihiling kan gabos na tawo an pagligtas nin Dios!’” 7Kadakul na tawo an nagdolok ki Juan nganing magpabunyag. Sinabihan niya sinda, “Mga rimoranon! Siisay an nagsabi saindo na makakadulag kamo sa maabot na padusa nin Dios? 8Ipahiling nindo sa gibo na kamo nagbakle na. Dai kamo mangahas na mag-isip na makakaligtas kamo sa padusa huli ta ama nindo si Abraham. Sinasabihan ko kamo, na sa mga gapong ini an Dios makakagibo nin mga aki para ki Abraham. 9Dawa ngunyan andam na an patok sa pagputol kan gamot kan mga kahoy; an lambang kahoy na dai nagtatao nin marahay na bunga, papalodon saka isusugba sa kalayo.” 10Hinapot siya kan mga tawo, “Ano palan an dapat ming gibohon?” 11Sinimbag sinda ni Juan, “An igwa nin duwang gubing, itao an saro sa mayo; siring man an gibohon kan may kakanon, tawan an mayo.” 12May mga parasingil nin buhis na nagdolok man saiya tanganing magpabunyag. Hinapot ninda siya, “Maestro ano an dapat ming gibohon?” 13Sinimbag sinda ni Juan, “Dai kamo magsingil nin sobra sa itinalaan na buhis.” 14May mga soldados man na naghapot saiya, “Kami, ano an dapat ming gibohon?” “Dai kamo magkua nin kwarta maski kiisay sa paagi nin kosog o salang sumbong; makontento kamo sa sweldo nindo.” 15Nag-orog an paglaom kan mga tawo asin nagpoon sindang maghorop-horop na tibaad si Juan iyo na an Cristo. 16Kaya sinabihan sinda ni Juan, “Nagbubunyag ako saindo sa tubig, alagad may sarong maabot na mabunyag saindo sa Espiritu Santo asin sa kalayo. Mas mapangyari siya ki sa sako, asin dai ako maninigo na magtangkas kan saiyang sandalyas. 17May dara siyang saligsigan nganing saligsigon an gabos na inani. An trigo titiponon niya sa saiyang harong-harong, alagad an ata susuloon sa kalayong dai nasisigbo!” 18Kaya ipinaghulit ni Juan sa mga tawo an Marahay na Bareta kaiba an mga pagsadol. 19Alagad sinagwe niya si Herodes na kagsakop kan Galilea, huli ta inagom kaini si Herodias na agom kan saiya man sanang tugang, saka sinagwe pa si Herodes kan mga maraot na gibo kaini. 20Kaya ipinabilanggo ni Herodes si Juan, na orog pang nakadagdag sa mga kasalan niya. 21Kan mabunyagan an gabos na tawo asin kan mabunyagan man si Jesus saka namimibi ini, nabuksan an langit 22dangan naghilig saiya an Espiritu Santo arog sa salampati. Dangan may sarong tingog hale sa langit na nagsabi, “Ika an namomotan kong Aki na sakong ikinakaogma.” 23Mga treyntang taon na si Jesus kan magpoon siya kan saiyang misyon. Aki siya ni Jose (ini an paghona kan mga tawo) na aki ni Eli, 24na aki ni Matat. Si Matat aki ni Levi, na aki ni Melki; si Melki aki ni Jana, na aki ni Jose. 25Si Jose aki ni Matatias, na aki ni Amos. Si Amos aki ni Nahum, na aki ni Esli. Si Esli aki ni Nagai, 26na aki ni Maat, na aki ni Matatias. Si Matatias aki ni Semei, na aki ni Jose. Si Jose aki ni Juda, 27na aki ni Joanan. Si Joanan aki ni Resa, na aki ni Zorobabel na aki ni Sealtiel, na aki ni Neri. 28Si Neri aki ni Melki, na aki ni Adi. Si Adi aki ni Cosam, na aki ni Elmadam, na aki ni Er. 29Si Er aki ni Josue, na aki ni Eliezer, na aki ni Jorim, na aki ni Matat, na aki ni Levi. 30Si Levi aki ni Simeon, na aki ni Juda. Si Juda aki ni Jose, na aki ni Jonam, na aki ni Eliakim. 31Si Eliakim aki ni Melea, na aki ni Menna. Si Menna aki ni Matata, na aki ni Natan, na aki ni David. 32Si David aki ni Jesse, na aki ni Obed, na aki ni Boaz. Si Boaz aki ni Salmon, na aki ni Naason. 33Si Naason aki ni Aminadab, na aki ni Admin, na aki ni Arni; si Arni aki ni Esrom, na aki ni Fares, na aki ni Juda. 34Si Juda aki ni Jacob, na aki ni Isaac, na aki ni Abraham. Si Abraham aki ni Tera, na aki ni Nacor. 35Si Nacor aki ni Serug, na aki ni Reu, na aki ni Peleg, na aki ni Heber, na aki ni Sela. 36Si Sela aki ni Cainan, na aki ni Arfaxad. Si Arfaxad aki ni Sem, na aki ni Noe. Si Noe aki ni Lamec, 37na aki ni Metusalen. Si Metusalen aki ni Enoc na aki ni Jared, na aki ni Mahalaleel, na aki ni Kenan. 38Si Kenan aki ni Enos, na aki ni Set. Si Set aki ni Adan, na aki nin Dios.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\