LUKAS 4

1Naghale si Jesus sa Jordan, pano kan Espiritu Santo; giniyahan siya sa kalangtadan kan Espiritu Santo kan siya papuli na. 2Kwarentang aldaw siya duman asin pinagsogotan siya kan demonyo. Dai siya nagkakan sa bilog na panahon na iyan, kaya nagutom siya nin marahay pakatapos kaiyan. 3Sinabihan siya kan demonyo, “Kun ika an Aki nin Dios, pagbotan mo an gapong ini na magin tinapay.” 4Nagsimbag si Jesus, “Nasusurat, ‘Bakong sa tinapay sana nabubuhay an tawo.’” 5Dangan dinara siya kan demonyo sa sarong halangkaw na lugar saka ipinahiling saiya sa sarong kimat nin mata an gabos na kahadean sa kinaban. 6”Itatao ko saimo an gabos na kapangyarihan asin kamurawayan na ini,” an sabi kan demonyo. “Ini gabos itinao sako asin itatao ko sa kiisay man na boot kong tawan. 7An gabos na ini saimo na, kun sambahon mo ako.” 8Nagsimbag si Jesus, “Nasusurat, ‘Sambahon mo an Kagurangnan mong Dios asin siya sana an saimong paglingkodan!’” 9Dangan dinara siya kan demonyo sa Jerusalem, sa alitoktok kan Templo, asin sinabihan, “Kun ika an Aki nin Dios, lumampaw ka, 10huli ta nasusurat, ‘Pagbobotan nin Dios an saiyang mga anghel na atamanon ka.’ 11Nasusurat pa, ‘Sasalohon ka ninda sa saindang mga kamot, ta tibaad an saimong mga bitis tumama sa kagapoan.’” 12Alagad sinimbag siya ni Jesus, “Nasusurat man, ‘Dai mo pagsugotan an Kagurangnan mong Dios.’” 13Pakatapos siyang sogotan kan demonyo sa manlaen-laen na paagi, binayaan siya kaini sagkod na umabot an tamang panahon. 14Nagbalik si Jesus sa Galilea pano kan kapangyarihan nin Espiritu Santo. Nakalakop sa bilog na teritoryong idto an bareta dapit saiya. 15Nagtukdo siya sa saindang mga sinagoga asin inomaw siya kan gabos. 16Pakatapos, nagduman si Jesus sa Nazaret, an banwaan saen siya nagdakula. Siring sa dating kinaugalean niya, naglaog siya sa sinagoga kan aldaw na Sabbath. Nagtindog siya sa pagbasa kan Kasuratan. 17Itinao saiya an libro ni Propeta Isaias. Binuksan niya ini asin nakua an lugar na nasusuratan kaini, 18”Nasa sako an Espiritu nin Kagurangnan, huli ta linahidan niya ako sa paghulit kan Marahay na Bareta sa mga dukha. Sinugo niya ako sa pagpahayag kan katalingkasan sa mga bihag, sa pagtao nin pakahiling sa mga buta, sa pagpatalingkas sa mga inaapi, 19asin sa pagrukyaw kan taon na an Kagurangnan maligtas kan saiyang banwaan!” 20Linukot ni Jesus an kasuratan, inuli sa nagtao saiya, dangan nagtukaw. An gabos na tawo duman sa sinagoga naghihiling saiya. 21Dangan nagtaram siya sainda, “Ngunyan na aldaw naotob na an kabtang na ini kan kasuratan na saindong nadangog.” 22Inomaw siya kan gabos; nagngalas sinda kan magayon na mga tataramon na sinabi niya. Olay ninda, “Bakong iyo ini an aki ni Jose?” 23Kaya nagsabi si Jesus, “Aram kong sasambiton nindo sako an kasabihan na ini, ‘Doktor, bolonga an sadiri mo. Giboha daw digdi sa sadiri mong banwaan an nadangog ming mga ginibo mo sa Capernaum.’ 24Sa katotoohan sinasabihan ko kamo,” an sabi ni Jesus, “mayong propetang minimidbid sa sadiri niyang banwaan. 25Alagad ini an masasabi ko: dakul an mga babaeng balo sa Israel kan panahon ni Elias, kan dai mag-uran sa laog nin tolong taon may kabanga asin nagkaigwa nin makuring gutom sa bilog na daga. 26Alagad bakong sa kiisay man sainda pinaduman si Elias kundi sa sarong babaeng balo sa Sarepta, sa daga nin Sidon. 27Kan panahon man ni Propeta Eliseo, dakul an daoton sa Israel; alagad mayo ni saro sainda an pinaomayan, kundi si Naaman sana na taga Siria.” 28Naanggot nin makuri an mga tawo duman sa sinagoga kan madangog ninda ini. 29Nagtirindog sinda, ginuyod si Jesus paluwas sa banwaan asin dinara duman sa alitoktok kan bulod na namumugtakan kan saindang banwaan nganing ihulog siya sa ampas. 30Alagad nag-agi siya sa tahaw kan mga tawo asin naghale. 31Dangan nagduman si Jesus sa Capernaum, sarong banwaan sa Galilea. Nagtukdo siya sa mga tawo sa aldaw na Sabbath. 32Nagngalas sinda gabos kan katukdoan niya huli ta igwa nin kapangyarihan an saiyang tataramon. 33Igwa duman sa sinagoga nin lalaking may maraot na espiritu. Nagkurahaw nin makosog an lalaki, 34”Anong labot mo samo, Jesus na taga Nazaret? Nagdigdi ka sa pagrumpag samo? Midbid taka—ika an banal na sugo nin Dios!” 35Alagad sinaway ni Jesus an demonyo, “Dai ka magribok! Lumuwas ka sa tawong iyan!” Sa atubangan ninda gabos ilinampog kan demonyo an lalaki, dangan nagluwas sa tawong ini na dai man lamang ini nakulogan. 36Napangalas sinda gabos asin nagsarabi, “Anong mga tataramon ini? May awtoridad asin kapangyarihan na pinagbobotan niya an mga maraot na espiritu asin minaluwas an mga ini!” 37An bareta dapit ki Jesus nakalakop sa bilog na rehiyon na idto. 38Pakahale ni Jesus sa sinagoga, nagdagos siya sa harong ni Simon. An panugangan na babae ni Simon may halangkaw na kalentura, kaya pinakiolayan ninda si Jesus na bolongon siya. 39Nagtindog si Jesus sa kataed kan naghehelang dangan pinagbotan na maghale an kalentura. Nahale an kalentura asin nagtindog tolos an babae dangan naglingkod sainda. 40Pagsolnop kan aldaw, dinara ki Jesus kan mga katood ninda an gabos na may namamatean na helang. Dinutaan ni Jesus an lambang saro sainda dangan pinaomayan. 41Nagluwas man hale sa dakul na tawo an mga demonyo na nagkukurahaw, “Ika an Aki nin Dios!” Alagad sinaway sinda ni Jesus asin dai tinugotan na magtaram, huli ta aram ninda na siya an Cristo. 42Pagkaaga, naghale si Jesus asin nagpasiring sa sarong siblag na lugar. Hinanap siya kan mga tawo; kan makua ninda siya, hiningowa nindang dai ngona siya maghale. 43Alagad sinabihan niya sinda, “Dapat na ipaghulit ko man sa ibang mga banwaan an Marahay na Bareta dapit sa Kahadean nin Dios, huli ta iyo ini an katuyohan kan pagsugoa sako.” 44Kaya naghulit siya sa mga sinagoga kan mga Judio.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\