LUKAS 5

1Sarong aldaw, nagtindog si Jesus sa tampi kan Danaw nin Genesaret. Nagsurusoan an mga tawo nganing makarani saiya sa pagdangog kan tataramon nin Dios. 2Nakahiling siya nin duwang sakayan na nakadoong sa baybayon; nakahawas na an mga parasira asin naghuhugas kan saindang mga hikot. 3Naglunad si Jesus sa sakayan na sadiri ni Simon saka pinakiolayan ini na an sakayan iharayo nin kadikit sa baybayon. Nagtukaw si Jesus sa sakayan saka nagtukdo sa mga tawo. 4Pakatapos niyang magtukdo, sinabihan niya si Simon, “Pumalawod kamo asin iitsa nindo an mga hikot nganing makadakop kamo nin sira.” 5Nagsimbag si Simon, “Kagurangnan, magdamlag na kaming nagpagal alagad mayo kaming nadakop. Alagad sa tataramon mo, iiitsa ko an mga hikot.” 6Kan ginibo ninda ini, kadakul na sira an saindang nadakop kaya haros magkagirisi an mga hikot. 7Kaya pinaypay ninda an mga parasira na yaon duman sa sarong sakayan nganing tabangan sinda. Napano nin sira an duwang sakayan na haros malunod. 8Kan mahiling ni Simon Pedro an nangyaring ini, nagluhod siya sa atubangan ni Jesus asin nagsabi, “Rumayo ka sako, Kagurangnan, huli ta saro akong makasalan!” 9Nagngalas siya asin an gabos niyang kairiba huli sa kadakul na sira na nadakop ninda; 10nagngalas man si Santiago asin si Juan, mga aki ni Zebedeo, na mga kasosyo ni Simon. Sinabihan ni Jesus si Simon, “Dai ka matakot; poon ngunyan mga tawo na an saimong dadakopon.” 11Pakadoongan ninda kan mga sakayan sa baybayon, binayaan ninda an gabos asin nagsunod ki Jesus. 12Kan si Jesus nasa sarong banwaan, nag-abot an sarong daoton. Pakahiling niya ki Jesus, nagdapa siya sa atubangan ni Jesus dangan nakimaherak, “Kagurangnan, kun boot mo, malilinigan mo ako!” 13Dinutaan siya ni Jesus kan kamot saka sinabihan, “Boot ko; malinigan ka!” Asin nahale tolos an saiyang daot. 14Dangan pinagbotan siya ni Jesus, “Dai ka mangosip sa kiisay man, kundi lakaw asin magpahiling ka sa padi. Dangan magdolot ka kan atang na ipinagboot ni Moises sa pagpatunay sa gabos na malinig ka na.” 15Alagad orog na nakabalangibog an bareta dapit ki Jesus. Orog man na nagdakul an mga tawong nagduman sa paghinanyog saiya asin sa pagpabolong kan saindang mga kahelangan. 16Alagad nagduman si Jesus sa kalangtadan asin namibi. 17Sarong aldaw, kan si Jesus nagtutukdo, yaon duman an mga Fariseo asin an mga paratukdo kan Katogonan na hale sa mga banwaan nin Galilea asin Judea patin sa Jerusalem. Yaon ki Jesus an kapangyarihan nin Kagurangnan sa pagpaomay kan mga naghehelang. 18Nag-abot an nagkapirang lalaki na may pinagbubuligan sa higdaan na sarong lalaking paralitiko. Nagpirit sindang makalaog sa harong tanganing ibugtak an paralitiko sa atubangan ni Jesus. 19Alagad mayo sindang maagihan palaog huli ta kadakul kan tawo. Kaya nagsakat sinda sa atop kan harong, hinuklas ninda an atop dangan an paralitikong nasa higdaan itinunton sa tahaw kan mga tawo, sa atubangan ni Jesus. 20Kan mahiling ni Jesus an saindang pagtubod, sinabihan niya an paralitiko, “Katood, pinapatawad na an mga kasalan mo.” 21Nagsaboot an mga paratukdo kan Katogonan asin an mga Fariseo, “Siisay an tawong ini na naglalanghad sa Dios? Bakong an Dios sana an makakapatawad nin mga kasalan?” 22Aram ni Jesus an nasa isip ninda, kaya sinabihan niya sinda, “Tadaw ta siring an iniisip nindo? 23Arin an mas pasil sabihon, ‘Pinapatawad na an mga kasalan mo,’ o ‘Tindog asin lakaw’? 24Alagad tanganing maaraman nindo na an Aki nin Tawo igwa nin kapangyarihan digdi sa daga na magpatawad nin mga kasalan,” sinabihan niya an paralitiko, “Pinagbobotan taka: tindog, daraha an saimong higdaan dangan pumuli ka na!” 25Nagtindog tolos an paralitiko sa atubangan nin gabos, dinara an hinigdaan niya dangan nagpuli na nag-oomaw sa Dios. 26Nagngalas sinda gabos; inomaw ninda an Dios alagad napano sinda nin takot. “Makangangalas na mga bagay an samong nahiling ngunyan!” an sabi ninda. 27Pakatapos kaini, nagluwas si Jesus. Nahiling niya an sarong parasingil nin buhis na an ngaran Levi, na nagtutukaw sa pinagsisingilan nin buhis. Sinabihan siya ni Jesus, “Sumunod ka sako.” 28Nagtindog si Levi, binayaan an gabos dangan nagsunod saiya. 29Dangan nagbangkete si Levi sa harong niya para ki Jesus. Dakul na mga parasingil nin buhis asin iba pang mga tawo an nagkakan duman kaiba ninda. 30An nagkapirang Fariseo asin paratukdo kan Katogonan na kaayon ninda nagreklamo tumang sa mga disipulo ni Jesus, “Tadaw ta nagkakakan kamo asin nag-iinom kaiba kan mga parasingil nin buhis asin mga parakasala?” 31Sinimbag sinda ni Jesus, “Dai nangangaipo nin doktor an tawong mayong helang, kundi an naghehelang. 32Dai ako nagdigdi sa pag-apod kan mga matanos kundi kan mga parakasala tanganing magsolsol.” 33May nagkapirang nagsabi ki Jesus, “An mga disipulo ni Juan danay na nag-aayuno asin namimibi, siring man an mga disipulo kan mga Fariseo. Alagad an mga disipulo mo nagkakarakan saka nag-iirinom.” 34Nagsimbag si Jesus, “Mapapaayuno daw nindo an mga bisita sa kinasal mantang kaiba pa ninda an nobyo? 35Maabot an panahon na an nobyo hahaleon sa kaibahan ninda. Pag-abot kan panahon na iyan, dangan na sinda mag-aayuno.” 36Inosipon man sainda ni Jesus an parabolang ini, “Mayo nin siisay man na minatabas nin sarong pedaso nin tela sa bagong gubing tanganing itagubhang sa daan na gubing. Kun gibohon niya ini, natabas lamang niya an bagong gubing alagad an itinagubhang bakong angay sa daan. 37Mayo man nin minapalis nin bagong arak sa daan na mga lalagan na anit. Kun gibohon niya ini, an bagong arak iyo man sana an mabusi kan daan na mga anit, mauula an arak asin mararaot an mga anit. 38Kaya an bagong arak dapat ipalis sa mga bagong lalagan na anit. 39Mayo nin mainom nin bagong arak pakatapos na makainom na kan pinaloom na arak, huli ta masabi siya, ‘Mas managom an pinaloom na arak.’”


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\