LUKAS 6

1Sarong aldaw na Sabbath, nag-agi si Jesus sa mga oma nin trigo. Nagrapgos nin mga trigo an saiyang mga disipulo, piniripisi iyan saka kinakan. 2Naghapot an nagkapirang mga Fariseo, “Tadaw ta ginigibo nindo an ipinapangalad na gibohon sa aldaw na Sabbath?” 3Nagsimbag si Jesus sainda, “Dai nindo nabasa kun ano an ginibo ni David kan magutom siya asin an saiyang mga kairiba? 4Naglaog siya sa harong nin Dios, kinua an tinapay na idinolot sa Dios, kinakan asin tinawan pa an mga kairiba niya. Iyan ipinapangalad sa kiisay man, pwera sa mga padi na pwedeng magkakan kaiyan.” 5Nagsabi pa si Jesus, “An Aki nin Tawo iyo an Kagurangnan kan Sabbath.” 6Saro naman na Sabbath, naglaog si Jesus sa sinagoga dangan nagtukdo. May sarong lalaki duman na paralisado an toong kamot. 7Binantayan si Jesus kan mga paratukdo kan Katogonan asin kan mga Fariseo nganing mahiling ninda kun mabolong siya sa aldaw na Sabbath, tanganing magkaigwa sinda nin ikasumbong tumang saiya. 8Alagad aram ni Jesus an mga nasa isip ninda, kaya nagsabi siya sa lalaking paralisado an kamot, “Madya asin tumindog ka digdi.” Nagtindog an lalaki saka nagduman sa enotan. 9Dangan nagsabi sainda si Jesus, “Mahapot ako saindo: arin an sosog sa Katogonan, an paggibo nin marahay o an paggibo nin maraot sa aldaw na Sabbath? An pagligtas nin buhay o an paggadan?” 10Nangalagkalag siya sainda, dangan sinabihan an lalaki, “Unata an kamot mo.” Inunat kan lalaki an saiyang kamot asin naomayan idto. 11Grabe an kaanggotan kan mga paratukdo kan Katogonan asin kan mga Fariseo kaya pinag-orolayan ninda kun ano an dapat nindang gibohon ki Jesus. 12Kan aldaw na iyan, nagtukad si Jesus sa sarong bulod, nganing mamibi; bilog na banggi siyang namibi sa Dios. 13Pagkaaga, inapod niya an saiyang mga disipulo, saka nagpili siya sainda nin dose na inapod niyang mga apostol: 14si Simon (na nginaranan niyang Pedro) asin an tugang kaini na si Andres; si Santiago, Juan, Felipe, Bartolome, 15Mateo asin Tomas; si Santiago na aki ni Alfeo; si Simon (na inaapod Patriota); 16si Judas na aki ni Santiago; asin si Judas Iscariote, na nagpasaluib saiya. 17Naglugsot si Jesus kaiba sinda dangan nagtindog sa sarong patag na lugar. Yaon man duman an dakul niyang disipulo, sagkod an kadakul na tawong harale sa bilog na Judea, sa Jerusalem, asin sa Tiro saka Sidon, mga syudad na nasa tampi nin dagat. 18Nagduman sinda nganing magdangog saiya asin magpabolong kan saindang mga helang. Pinaomayan man niya an mga pinapasakitan nin mga maraot na espiritu. 19An gabos boot na makaduta ki Jesus huli ta may kapangyarihan na nagluluwas saiya na nagpapaomay sainda gabos. 20Hiniling ni Jesus an saiyang mga disipulo asin nagsabi, “Paladan kamong mga dukha, huli ta saindo an Kahadean nin Dios! 21”Paladan kamong mga nagugutom ngunyan, huli ta babasogon kamo! “Paladan kamong mga nagtatangis ngunyan, huli ta magngingisi kamo! 22”Paladan kamo kun ikinakaongis kamo, isinisikwal, o minumuda nin mga tawo, asin pinapakaraot an ngaran nindo huli sa Aki nin Tawo! 23Mag-ogma kamo saka maglukso sa kaogmahan kun iyan mangyari, huli ta dakula an balos na natatagama saindo sa langit. Siring man kaiyan an ginibo sa mga propeta kan saindang mga ginikanan. 24”Alagad herak man saindo na mga mayaman ngunyan, huli ta nagkamit na kamo nin kaginhawahan! 25”Herak man saindo na mga basog ngunyan, huli ta magugutom kamo! “Herak man saindo na nagngingisi ngunyan, huli ta magmomondo asin magtatangis kamo! 26”Herak man saindo kun inoomaw kamo kan gabos na tawo, huli ta siring man an ginibo sa mga bakong totoong propeta kan saindang mga ginikanan. 27”Alagad sinasabihan ko kamong mga nagdadangog sako: kamotan nindo an saindong mga kaiwal, gibohan nindo nin marahay an mga naoongis saindo, 28bendisyonan nindo an mga nagmamaldisyon saindo asin ipamibi nindo an mga nagpapakaraot saindo. 29Kun may sumampaling saindo sa saro nindong pisngi, ipasampaling pa nindo an sa ibong. Kun may mag-agaw kan saindong alikboy, itao nindo sagkod an bado nindo. 30Tawan nindo an lambang naghahagad saindo. Kun may magkua nin anoman na sadiri nindo, dai na nindo iyan pagbawion. 31Gibohon nindo sa iba an boot nindong gibohon ninda saindo. 32”Kun an mga namomoot sana saindo an namomotan nindo, anong halaga kaiyan para saindo? Maski an mga parakasala namomoot man sa mga namomoot sainda! 33Kun an naggigibo sana nin marahay saindo an gibohan nindo nin marahay, anong halaga kaiyan para saindo? Maski an mga parakasala naggigibo man kaiyan! 34Kun an mga tawo sanang pinaglalaoman nindong makakabayad an pautangon nindo, anong halaga kaiyan para saindo? Maski an mga parakasala nagpapautang man sa mga parakasala sa paglaom na sinda makakabayad. 35Bakong arog kaiyan! Kundi kamotan nindo an saindong mga kaiwal asin gibohan nindo sinda nin marahay. Magpasubli kamo na dai naghahalat nin balos. Kun iyan an gibohon nindo, magkakaigwa kamo nin dakulang balos, asin magigin mga aki kamo kan Kahorohalangkawe. Huli ta marahayon siya sa mga mayo nin utang na boot asin sa mga makasadiri. 36Magin maheherakon kamo arog kan saindong Ama. 37”Dai kamo maghukom sa saindong kapwa asin dai man kamo huhukoman nin Dios. Dai kamo magkondenar, asin dai man kamo kokondenaron nin Dios. Magpatawad kamo asin papatawadon man kamo nin Dios. 38Magtao kamo asin tatawan man kamo nin Dios; tamang takad, dasok, yinogyog asin nagsusupay an itatao saindo. Kun ano an sukol na ginamit nindo, iyo man an gagamiton saindo nin Dios.” 39Inosipan pa sinda ni Jesus kan parabolang ini: “An sarong buta dai pwedeng magkabit sa kapwa buta; huli ta pareho sindang mahuhulog sa kalot. 40Mayong disipulo na mas madonong ki sa saiyang maestro; alagad kun tapos na siyang matukdoan, makakaarog siya sa saiyang maestro. 41”Tadaw ta nahihiling mo an kasadit na ati sa mata kan saimong tugang alagad dai mo nahihiling an dakulang ati sa sadiri mong mata? 42Paanong masasabi mo sa saimong tugang, ‘Tugang ko, haleon ko daw an ati sa mata mo,’ kun dai mo ngani nahihiling an dakulang ati sa sadiri mong mata? Parasagin-sagin! Halea ngona an dakulang ati sa mata mo tanganing makahiling ka nin marahay; dangan pwede mo nang mahale an sadit na ati sa mata kan saimong tugang. 43”An marahay na kahoy dai mabunga nin maraot; an maraot na kahoy dai mabunga nin marahay. 44An lambang kahoy namimidbid sa bunga. Huli ta dai nagbubunga nin bayawas an limonsito o nin ubas an labnig. 45An marahay na tawo, marahay man an gibo huli ta pano nin nasasaray na karahayan an saiyang puso; an maraot na tawo, maraot man an gibo huli ta pano nin nasasaray na karatan an saiyang puso. Huli ta sa kapanoan nin puso, nagtataram an ngoso. 46”Tadaw ta inaapod ako nindong ‘Kagurangnan, Kagurangnan,’ alagad dai man nindo ginigibo an sinasabi ko? 47Ipapahiling ko saindo kun siisay an kaagid kan tawong minadolok sako, saka minadangog dangan minakuyog kan sakong mga tataramon. 48Kaagid siya sa sarong tawo na nagtugdok nin harong: pakakalot niya nin hararom, pinatindog niya an harong sa pundasyon na gapo. Kan nagbaha, hinampas kan tubig an harong, alagad dai man lamang natanyog huli ta marahay an pagkatugdok kaiyan. 49Alagad an nagdadangog kan sakong mga tataramon saka dai nagkukuyog kaiyan, kaagid sa sarong tawo na nagtugdok nin harong alagad dai nagbugtak nin pundasyon. Pagbaha, hinampas kan tubig an harong asin narumpag tolos—grabe an pagkarumpag kaiyan!”


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\