LUKAS 7

1Pakataram ni Jesus kan gabos na ini sa mga tawo, nagduman siya sa Capernaum. 2Igwa duman nin sarong opisyal na Romano na may sorogoon na namomotan niya nin marahay; ini naghehelang asin naghihingagdan na. 3Kan mabaretaan kan opisyal an dapit ki Jesus, sinugo niya an nagkapirang kamagurangan kan mga Judio nganing pakiolayan si Jesus na magduman asin bolongon an sorogoon niya. 4Pag-abot ninda ki Jesus nakimaherak sinda saiya, “Maninigong tabangan mo siya, 5huli ta namomotan niya an satong banwaan asin ipinatugdok niya kita nin sarong sinagoga.” 6Nag-iba sainda si Jesus. Kan harani na siya sa harong, ipinasabat siya kan opisyal sa saiyang mga katood saka pinasabihan, “Kagurangnan, dai ka na magpagal huli ta alangan akong lumaog ka sa harong ko; 7kaya dai ako nangahas na magdolok saimo. Alagad magtaram ka sana asin maoomayan an sorogoon ko. 8Huli ta ako nasasakopan nin mas halangkaw sakong mga opisyal; igwa man akong nasasakopan na mga soldados. Kun magboot ako sa saro, ‘Dumuman ka!’ minaduman siya; kun minasabi ako sa iba, ‘Madya!’ minadolok siya. Kun sinusugo ko an sakong oripon, ‘Giboha ini!’ ginigibo niya iyan.” 9Napangalas si Jesus pagkadangog niya kaini; inatubang niya an mga tawong nagsusunod saiya saka sinabihan, “Maski sa Israel dai pa ako nakanumpong nin arog kaini kadakulang pagtubod!” 10Kan magbalik an mga sinugo sa harong kan opisyal, naabotan nindang marahay na an sorogoon. 11Dai nahaloy, nagduman si Jesus sa sarong banwaan na inaapod Nain. Nag-iba saiya an mga disipulo niya saka an kadakul na tawo. 12Kan harani na siya sa trangkahan kan banwaan, may nasabat siyang sarong lubong. An gadan solong aking lalaki nin sarong babaeng balo. Kadakul kan nakikipaglubong. 13Kan mahiling ni Jesus an ina kan gadan, naherak siya nin marahay kaya sinabihan niya an babae, “Dai ka magtangis.” 14Nagrani siya sa kabaong asin dinutaan ini. Nag-ontok an mga nagbuburulig. Dangan sinabihan ni Jesus an gadan, “Aki, pinagbobotan taka, bumangon ka!” 15Nagbangon an gadan saka nagtaram, dangan itinao siya ni Jesus sa saiyang ina. 16Inabotan nin makuring takot an gabos asin nag-omaw sinda sa Dios. Olay ninda, “Sarong dakulang propeta an nag-abot sato! Dinalaw nin Dios an saiyang banwaan!” 17An baretang ini dapit ki Jesus nakalakop sa bilog na Judea asin sa mga teritoryo na nasa palibot. 18Inosipan si Juan kan mga disipulo niya dapit kan gabos na ini. 19Inapod niya an duwa sainda, dangan sinugo sa Kagurangnan tanganing hapoton, “Ika na an sinasabi ni Juan na maabot o mahalat pa kami nin iba?” 20Pag-abot ninda ki Jesus, nagsabi sinda, “Sinugo kami ni Juan Bautista. Pinapahapot ka samo kun ika na an sinasabi niyang maabot o kun mahalat pa kami nin iba?” 21Kan oras man sanang iyan, binolong ni Jesus an dakul na tawong may manlaen-laen na helang o kamatean o may maraot na espiritu; dakul na buta an tinawan niya nin pakahiling. 22Nagsimbag si Jesus, “Magbalik na kamo asin sabihan nindo si Juan kan nahiling saka nadangog nindo: nakakahiling an mga buta, nakakalakaw an mga pilay, nalilinigan an mga daoton, nakakadangog an mga bongog, binubuhay an mga gadan, asin an Marahay na Bareta ipinaghuhulit sa mga dukha. 23Paladan an siisay man na dai nagduduwa-duwa dapit sako!” 24Pakahale kan mga sinugo ni Juan, nagtaram si Jesus sa mga tawo dapit ki Juan, “Kan magduman kamo sa kalangtadan, ano an pinagmamawot nindong mahiling? Sarong bariw na pinagpapalid-palid nin doros? 25Ano an boot nindong mahiling duman? Sarong tawong nakagubing nin mamahalon? An mga tawong nakagubing nin magayon saka nabubuhay sa luho makukua sa palasyo nin mga hade! 26Ano talaga an boot nindong mahiling? Sarong propeta? Iyo, asin sinasabihan ko kamo na an nahiling nindo orog pa ki sa propeta. 27Huli ta si Juan iyo an pinagsasabi sa kasuratan, ‘Papaenoton ko saimo an sugo ko nganing andamon an dalan na aagihan mo.’ 28Sinasabihan ko kamo, mayo pang nabuhay na orog pa ki Juan Bautista; alagad an pinakasadit sa Kahadean nin Dios mas dakula pa ki sa saiya.” 29An gabos na sinabi ni Jesus nadangog kan mga tawo asin kan mga parasingil nin buhis. Sinda idtong nagkuyog kan kabotan nin Dios, asin nagpabunyag ki Juan. 30Alagad sinayumahan kan mga Fariseo saka mga paratukdo kan Katogonan an katuyohan nin Dios para sainda asin dai sinda nagpabunyag ki Juan. 31Nagtaram pa si Jesus, “Sa ano ko ikakabaing an mga tawo ngunyan? Ano an kaagid ninda? 32Garo sinda mga aking nagtutukaw sa plasa na nagsisinarabihan, ‘Nagtugtog kami nin plauta para saindo, alagad dai kamo nagsayaw! Nanambitan kami alagad dai kamo nagtangis!’ 33Huli ta nagdigdi si Juan Bautista na nag-aayuno saka dai nag-iinom nin arak, asin nagsasabi kamo, ‘Igwa siya nin maraot na espiritu!’ 34Nagdigdi an Aki nin Tawo na nagkakakan saka nag-iinom, asin nagsasabi kamo ‘Saro siyang paslo saka paraburat; katood siya kan mga parasingil nin buhis asin nin mga parakasala!’ 35Alagad an kadonongan nin Dios pinapatotoohan kan mga tawong minaako kaiyan.” 36May sarong Fariseo na nag-alok ki Jesus na magkakan sa kaibahan niya. Kaya nagduman si Jesus sa harong kan Fariseo saka nagtukaw sa pagkakan. 37Sa banwaan na iyan may sarong babae na namumuhay sa kasalan. Kan maaraman niya na si Jesus idtoon duman sa harong kan Fariseo, nagduman siya na may darang sarong lalagan na alabastro na pano nin pahamot. 38Nagtindog siya sa likodan ni Jesus, sa may pamitisan. Nagtatangis siya asin an saiyang mga luha nagtatagdo sa mga bitis ni Jesus; pinahidan niya an mga ini kan saiyang buhok, hinadokan dangan inulaan nin pahamot. 39Kan mahiling ini kan Fariseo, nagsaboot siya, “Kun an tawong ini sarong propeta, aram kutana niya kun siisay an babaeng ini na nagduduta saiya, huli ta saro siyang parakasala.” 40Tinaraman ni Jesus an Fariseo, “Simon, may sasabihon ako saimo.” “Ano iyan maestro?” an simbag ni Simon. 41Nagsabi si Jesus, “May duwang tawong nag-utang nin kwarta sa sarong parapautang. An saro nakautang nin kinyentos na denaryo, an saro naman singkwentang denaryo. 42Kan dai makabayad an duwang ini kan utang ninda, pareho sindang pinatawad kan parapautang. Ngunyan, siisay sa duwa an orog na mamomoot sa parapautang?” 43Nagsimbag si Simon, “Sa paghona ko sana, idtong pinatawad na dakul an utang.” “Tama ka!” an sabi ni Jesus. 44Dangan kinilingan niya an babae saka sinabihan si Simon, “Nahihiling mo an babaeng ini? Nagdigdi ako sa harong mo alagad dai mo man lamang ako tinawan nin tubig na panghanaw sa mga bitis ko. Alagad hinugasan niya iyan kan saiyang luha saka pinahidan kan saiyang buhok. 45Dai mo ako hinadokan bilang pag-ako sako, alagad poon paglaog ko, dai siya nag-ontok sa kahahadok sa mga bitis ko. 46Dai mo ako linahidan nin lana sa payo, alagad inulaan niya nin pahamot an sakong mga bitis. 47Kaya sinasabihan taka, an ipinahiling niyang dakulang pagkamoot nagpapatunay na an dakul niyang mga kasalan pinatawad na. An pinatawad nin dikit, kadikit man an ipinapahiling na pagkamoot.” 48Dangan sinabihan ni Jesus an babae, “An saimong mga kasalan pinapatawad na.” 49An ibang mga tawong kahampang niya sa pagkakan nagsaboot, “Siisay ini na nakakapatawad maski kan mga kasalan?” 50Sinabihan ni Jesus an babae, “An pagtubod mo iyo an nagligtas saimo; lakaw sa katoninongan.”


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\