LUKAS 8

1Dai nahaloy, naglibot si Jesus sa mga banwa asin sa mga baryo, naghuhulit kan Marahay na Bareta dapit kan Kahadean nin Dios. Kaiba niya an doseng apostol, 2saka an nagkapirang babae na binolong niya sa mga maraot na espiritu asin sa mga kahelangan: si Maria na inaapod Magdalena na pinaluwasan nin pitong demonyo; 3si Juana na agom ni Chuza na parapamahala ni Herodes; si Susana saka dakul pang mga babae. Gabos sinda nagtabang ki Jesus asin sa mga disipulo hale sa sadiri nindang mga pagsadiri. 4Daing ontok an pagdolok ki Jesus kan mga tawo na hale sa manlaen-laen na banwa. Kan magtiripon an mga tawo, inosipon ni Jesus an parabolang ini: 5”May sarong paraoma na nagsabwag nin banhi. Mantang isinasabwag niya an banhi, nahulog an iba sa dalan; nagkatorongtongan iyan, dangan tinuka kan mga gamgam. 6An iba nahulog sa lugar na magapo; pagtalubo kan mga banhi, naalang huli ta mamara an daga. 7An iba naman nahulog sa katonokan na sabay na nagtalubo kan mga banhi kaya napoot an mga banhi. 8Alagad an ibang banhi nakasabwag sa matubang na daga; nagtalubo asin namunga nin mananggatos.” Pakataram niya kaini, nagsabi siya nin makosog, “An may talinga, magdangog!” 9Hinapot si Jesus kan mga disipulo niya kun ano an kahulogan kan parabolang ini. 10Nagsimbag si Jesus, “Sa saindo ipinapaaram an mga hilom kan Kahadean nin Dios, alagad sa iba ipinapaagi sa mga parabola, tanganing minsan nahihiling ninda dai ninda mamaanan; minsan nadadangog ninda dai ninda masabotan. 11”Ini an kahulogan kan parabola: an banhi iyo an tataramon nin Dios. 12An mga banhing nahulog sa dalan garo an mga tawong minadangog, alagad minaabot an Demonyo dangan inaagaw an tataramon nin Dios na isinabwag sa puso ninda tanganing dai sinda magtubod saka dai makaligtas. 13An banhi na nakasabwag sa lugar na magapo garo an mga tawo na kan madangog an tataramon nin Dios, maogmang minaako kaiyan. Alagad bakong hararom an pakagamot kaiyan; minatubod sinda sa halipot sanang panahon, alagad minasuhay sinda kun binabalo. 14An mga banhing nakasabwag sa lugar na matonok garo an mga tawo na minadangog, alagad pinopoot sinda kan mga kahaditan, kayamanan asin kaogmahan sa buhay na ini kaya dai nahihinog an saindang bunga. 15Alagad an banhing nakasabwag sa matubang na daga, garo an mga tawo na minadangog kan tataramon nin Dios. Iniingatan ninda iyan sa pusong maboot saka makinuyog, asin nagdadanay sagkod na magbunga. 16”Mayo nin minapagkot nin ilawan dangan tinatahoban iyan o nubugtak (minabugtak) sa irarom kan higdaan; kundi ibinubugtak iyan sa bugtakan nin ilaw tanganing an liwanag mahiling kan mga tawong minalaog. 17”Huli ta an anoman na natatago, mahahayag; an anoman na sekreto, maaaraman. 18”Pakatandaan nindo an saindong pagdangog, huli ta an siisay man na igwa, tatawan pa nin mas dakul; alagad an siisay man na mayo, kukuahan pa maski kan kadikit na sa paghona niya saiya.” 19An ina asin mga tugang ni Jesus nagduman saiya alagad dai nakadolok huli ta kadakul kan tawo. 20May sarong nagsabi ki Jesus, “An saimong ina asin mga tugang yaon sa luwas asin boot kang mahiling.” 21Alagad nagsabi si Jesus sainda, “An sakong ina asin mga tugang iyo idtong mga nagdadangog kan tataramon nin Dios asin nagkukuyog kaiyan.” 22Sarong aldaw naglunad si Jesus sa sakayan kaiba an saiyang mga disipulo. Sinabihan niya sinda, “Magbalyo kita sa ibong kan danaw.” Kaya nagpoon sinda sa pagsakay. 23Mantang nagsasakay sinda, nangatorog si Jesus. Uminabot an makosog na subasko sa danaw asin linaog nin tubig an sakayan, kaya namugtak sa pag-alaman an saindang buhay. 24Kaya dinolok si Jesus kan mga disipulo asin pinukaw, “Kagurangnan! Kagurangnan! Malulunod na kita!” Nagbangon si Jesus saka sinaway an doros pati an makosog na alon; nagkalma an mga ini asin nagkaigwa nin katoninongan. 25Dangan sinabihan niya an saiyang mga disipulo, “Haen an saindong pagtubod?” Nagngaralas sinda asin nagkatarakot; nagpasarabi-sabi sinda, “Siisay an tawong ini na kinukuyog maski kan doros asin kan dagat?” 26Duminoong sinda sa Gadara na kahampang kan Galilea. 27Pagtungtong ni Jesus sa baybayon, sinabat siya nin sarong lalaking taga duman na may mga demonyo. An tawong ini haloy nang dai naggugubing asin dai nag-eerok sa harong kundi sa mga lungib na pinaglulubongan. 28Pakahiling ki Jesus, nagkurahaw an lalaki, nagdapa sa atubangan niya asin makosog na nagsabi, “Jesus, Aki nin Kahorohalangkaweng Dios, ano an pakilabot mo sako? Nakikiolay ako saimo, dai mo ako pagpasakitan!” 29Sinabi niya ini huli ta nagboot si Jesus na magluwas sa lalaki an maraot na espiritu. Dakul nang beses na inaatake siya kan maraot na espiritu; linalaom siya asin kinakadenahan an saiyang mga kamot saka mga bitis, alagad binubugto niya iyan dangan dinadara siya kan demonyo duman sa kalangtadan. 30Hinapot siya ni Jesus, “Ano an ngaran mo?” “Lehiyon,” an simbag niya—huli ta dakul na demonyo an naglaog saiya. 31Nakimaherak ki Jesus an mga demonyo na dai sinda isubol sa hararom na ampas. 32Harani duman, may dakul na orig na nagsusurungkal sa gilid kan bulod. Nakimaherak ki Jesus an mga demonyo na palaogon sinda sa mga orig; tinugotan sinda ni Jesus. 33Kaya nagruluwas an mga demonyo sa lalaki saka nagralaog sa mga orig. Duminaralagan an mga orig pasiring sa ampas, nagralampaw sa danaw asin nagkaralamos. 34Kan mahiling ini kan mga paraataman kan mga orig, nagdurulag sinda asin an nangyari ipinamareta ninda sa banwa saka sa mga baryo. 35Nagduruman an mga tawo sa paghiling kan nangyari. Nagdolok sinda ki Jesus asin nahiling ninda an lalaking dating may demonyo na nakatukaw sa pamitisan ni Jesus, nakagubing na, saka toltol na an isip. Natakot sinda gabos. 36An mga nakahiling kaini nag-osip sa mga tawo kun paanong naomayan an lalaking may mga demonyo. 37Kaya pinakiolayan si Jesus kan mga taga Gadara na maghale siya duman, huli ta natakot sinda nin makuri; kaya nagbalik si Jesus sa sakayan. Kan mahale na si Jesus, 38an tawong linuwasan kan mga demonyo nakimaherak saiya na tugotan siyang mag-iba saiya. Alagad isinubol siya ni Jesus saka sinabihan, 39”Magpuli ka saindo; ibalangibog mo kun ano an ginibo nin Dios saimo.” Pakahale kan lalaki, ipinamareta niya sa bilog na banwaan an ginibo saiya ni Jesus. 40Pagbalik ni Jesus sa ibong kan danaw, maogmang inako siya kan mga tawo, huli ta sinda gabos nagpaparahalat na saiya. 41Dangan nag-abot an sarong tawo na an ngaran Jairo na sarong opisyal kan sinagoga. Nagdapa siya sa pamitisan ni Jesus asin nakimaherak na magduman sa harong niya, 42huli ta naghihingagdan an bugtong niyang aki, sarong babae na doseng taon an edad. Kan pasiring na si Jesus sa harong ni Jairo, nagsurusoan an mga tawo sa palibot niya. 43Kaiba sa mga nagsusurosoan an sarong babae na doseng taon nang pinag-aawasan nin dugo. (Naubos na an gabos niyang pagsadiri sa mga doktor alagad dai nin nakakabolong saiya.) 44Nakarani siya sa likodan ni Jesus asin dinutaan niya an gayad kan gubing ni Jesus; napungpong tolos an pag-awas kan dugo. 45Naghapot si Jesus, “Siisay an nagduta sako?” Daing nagtuga ni saro, kaya nagsabi si Pedro, “Kagurangnan, kadakul baga kan mga tawong nagsusurosoan sa palibot mo.” 46Alagad nagsabi si Jesus, “May nagduta sako, huli ta namatean kong may kapangyarihan na nagluwas sako.” 47Nahiling kan babae na naaraman an ginibo niya, kaya pinagtatakigan siyang nagdolok asin nagdapa sa pamitisan ni Jesus. Sinabi niya ki Jesus sa atubangan kan gabos kun tadaw ta dinutaan niya siya dangan kun paanong naomayan tolos siya. 48Sinabihan siya ni Jesus, “Aki ko, an saimong pagtubod iyo an nagpaomay saimo. Lakaw sa katoninongan.” 49Nagtataram pa si Jesus kan umabot an sarong tawo hale sa harong ni Jairo. “Gadan na an aki mo,” an sabi niya ki Jairo, “dai mo na pag-abalahon an maestro.” 50Nadangog ini ni Jesus kaya sinabihan niya si Jairo, “Dai ka matakot, tumubod ka sana asin maoomayan an aki mo.” 51Pag-abot ni Jesus sa harong ni Jairo, mayo siyang ibang pinalaog na kaiba niya kundi si Pedro, si Juan, si Santiago asin an mga magurang sana kan daragita. 52An gabos na yaon duman nagtatangis asin naghahaya sa gadan. Alagad sinabihan sinda ni Jesus, “Dai kamo magtangis! An aki bakong gadan kundi nagkakatorog sana!” 53Alagad pinagngisihan ninda si Jesus huli ta aram nindang gadan na an aki. 54Dangan kinaptan ni Jesus an kamot kan aki asin sinabihan, “Aki, bumangon ka!” 55Nabuhay an aki asin nagbangon tolos; nagboot si Jesus na pakakanon an aki. 56Nagngaralas an mga magurang, alagad pinagbotan sinda ni Jesus na dai ipagsabi sa kiisay man an nangyari.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\