LUKAS 9

1Tinipon ni Jesus an doseng disipulo dangan tinawan nin kapangyarihan asin awtoridad sa pagpaluwas kan gabos na demonyo saka sa pagbolong kan mga naghehelang. 2Dangan sinugo niya sinda na maghulit kan Kahadean nin Dios asin magpaomay kan mga naghehelang. 3Tinugon niya sinda, “Sa paglakaw nindo, dai kamo magdara nin sugkod, bag, pagkakan, kwarta o sanglean. 4Saen man na harong kamo akoon, duman kamo mag-ontok sagkod na maghale kamo sa lugar na iyan. 5Kun dai kamo akoon sa sarong banwaan, maghale kamo; pagpagon nindo an alpog sa saindong mga bitis bilang patanid sainda.” 6Naghale an mga disipulo asin nagduman sa mga baryo, naghuhulit kan Marahay na Bareta, saka nagbobolong kan mga naghehelang sa gabos na lugar. 7Naaraman ni Herodes na kagsakop kan Galilea an gabos na ginibo ni Jesus, alagad dai niya aram kun arin an totoo, huli ta may nagsasabing nabuhay liwat si Juan Bautista. 8Igwa man na nagsasabi na nagpahiling si Propeta Elias. An iba nagsasabi na si Jesus saro daa sa mga propeta kaidto pang panahon na nabuhay liwat. 9Alagad nagsabi si Herodes, “Ako an nagpapugot ki Juan; kaya siisay an tawong ini? Kadakul kan nadadangog ko dapit saiya!” Poon kaidto naghingowa si Herodes na mahiling si Jesus. 10Pagbalik kan doseng disipulo ki Jesus, sinabi ninda saiya an gabos na ginibo ninda. Ipinag-iba niya sinda sa sarong banwa na an ngaran Betsaida. 11Alagad kan maaraman ini kan mga tawo, nagsunod sinda ki Jesus. Maogma niyang inako sinda asin tinukdoan dapit kan Kahadean nin Dios saka binolong man niya an mga naghehelang. 12Kan nagsosolnop na an aldaw, sinabihan siya kan Dose, “Subolan na an mga tawo tanganing maghanap nin masasakatan asin nin makakakan sa haraning mga baryo o banwa huli ta uya kita sa lugar na harayo.” 13Alagad sinabihan sinda ni Jesus, “Tawe nindo sinda nin makakakan.” Alagad nagsabi sinda, “Igwa sana kita nin limang tinapay asin duwang sira, pwera sana kun magbakal kami nin kakanon para sa gabos na tawong ini.” 14Mga limang ribong lalaki an yaon duman. Sinabihan ni Jesus an saiyang mga disipulo, “Patukawa nindo sindang grupo-grupo, tigsisingkwenta lambang grupo.” 15Pinatukaw kan mga disipulo an mga tawo. 16Kinua ni Jesus an limang tinapay saka an duwang sira. Nagtingkalag siya sa langit asin nagpasalamat. Dangan binaak niya idto saka itinao sa mga disipulo tanganing ipanao sa mga tawo. 17Nagkarakan an gabos sagkod na nagkabarasog. Pakatapos, tinipon kan mga disipulo an mga natada asin doseng basket an napano. 18Sarong aldaw, solong namimibi si Jesus kan magdolok saiya an mga disipulo. Hinapot niya sinda, “Ano an sabi kan mga tawo, siisay daa ako?” 19Nagsimbag sinda, “An iba nagsasabing ika si Juan Bautista; an iba nagsasabing ika si Elias; alagad may nagsasabi man na saro ka sa mga propeta kan enot na panahon na nabuhay liwat.” 20Hinapot sinda ni Jesus, “Para saindo, siisay ako?” Nagsimbag si Pedro, “Ika an Cristo na panuga nin Dios.” 21Alagad pinabotan nanggad ni Jesus an mga disipulo na dai ipanabi sa kiisay man an bagay na ini. 22Nagsabi pa siya, “An Aki nin Tawo kaipuhan mag-agi nin makuring pagsakit. Isisikwal siya kan mga kamagurangan, kan mga poon na padi, asin kan mga paratukdo kan Katogonan. Gagadanon siya alagad mabubuhay liwat sa ikatolong aldaw.” 23Dangan sinabihan niya an gabos, “An siisay man na boot magsunod sako, kaipuhan lingawan niya an sadiri niyang buhay, magpasan kan saiyang krus aroaldaw asin magsunod sako. 24Huli ta an siisay man na namomoot magligtas kan saiyang buhay, mawawaraan kaiyan; alagad an siisay man na mawaran kan saiyang buhay dahel sako, magkakamit kaiyan. 25Ano an papakinabangon nin sarong tawo kun makamtan man niya an bilog na kinaban, alagad mawara an saiyang buhay? 26An siisay man na ikasopog ako asin an mga katukdoan ko, ikakasopog man kan Aki nin Tawo pagdatong niya sa saiyang kamurawayan asin sa kamurawayan nin Ama patin kan mga banal na anghel. 27Alagad sa katotoohan sinasabihan ko kamo, igwa nin nagkapira digdi na dai magagadan sagkod na dai ninda mahiling an Kahadean nin Dios.” 28Pakalihis nin mga walong aldaw pakasabi ni Jesus kan mga bagay na ini, ipinag-iba niya si Pedro, si Juan asin si Santiago pasiring sa sarong bukid tanganing mamibi. 29Mantang namimibi siya, naliwat an saiyang lalawogon asin nagin nakakasulang puti an gubing niya. 30Dangan biglang nagtunga an duwang lalaki na nakipag-olay saiya: si Moises asin si Elias, 31na nagpahiling sa langitnon na kamurawayan. Pinag-orolayan ninda an nagdadangadang na kagadanan ni Jesus na mangyayari sa Jerusalem. 32Maski grabe an tungka ni Pedro saka kan mga kairiba niya, pinirit nindang dai magkatorog, kaya nahiling ninda an kamurawayan ni Jesus asin an duwang lalaking kaiba niya. 33Kan naghahale na an mga lalaki, nagsabi si Pedro ki Jesus, “Kagurangnan, marahay na uya kita digdi. Tugote kaming maggibo nin tolong payag, saro para saimo, saro para ki Moises, asin saro para ki Elias.” (Alagad dai niya aram an saiyang sinasabi.) 34Nagtataram pa siya kan lindongan sinda nin panganoron. Natakot an mga disipulo kan tahoban sinda kaini. 35Dangan may tingog hale sa panganoron na nagsabi, “Iyo ini an sakong Aki, an pinili ko; dangoga nindo siya!” 36Pag-ontok kan tingog, nahiling nindang solo na sana si Jesus. Dai ninda ipinangosip sa kiisay man kan mga aldaw na idto an nahiling ninda. 37Sunod na aldaw, pakalugsot ninda hale sa bulod, sinabat si Jesus kan kadakul na tawo. 38Sarong lalaki sa kadaklan an nagkurahaw, “Maestro! Nakikimaherak ako, hilinga man an aki kong lalaki—an bugtong kong aki! 39Pinupugol siya nin maraot na espiritu asin bigla sana siyang minakurahaw; pinapakimig-kimig siya sagkod na magsubo an ngoso niya. Danay siyang kinukulogan kaiyan, asin habo na siyang bayaan! 40Nakimaherak ako sa saimong mga disipulo na paluwason an maraot na espiritu, alagad dai ninda napaluwas.” 41Nagsimbag si Jesus, “Mga tawong mayong pagtubod asin masombikal! Sagkod nuarin ako kaiba-iba nindo? Sagkod nuarin ko kamo pagtitioson!” Dangan sinabihan niya an lalaki, “Daraha digdi an aki mo.” 42Kan nagdodolok na an aki ki Jesus, ilinampog siya kan demonyo sa daga saka pinakimig-kimig. Tinuyaw ni Jesus an maraot na espiritu, binolong an aki saka ibinalik sa saiyang ama. 43Napangalas an gabos na tawo sa kapangyarihan nin Dios. Napapangalas pa an mga tawo kan gabos na ginibo ni Jesus kan magsabi siya sa saiyang mga disipulo, 44”Sabota nindo an mga tataramon na ini: itatao sa kamot nin mga tawo an Aki nin Tawo.” 45Alagad dai ninda nasabotan an kahulogan kaini. Dai ini ipinaliwanag sainda tanganing dai ninda masabotan. Takot man sindang maghapot saiya kun ano an kahulogan kan sinabi niya. 46Nagpasuruhay an mga disipulo kun siisay sainda an pinakadakula. 47Aram ni Jesus an pinag-iisip ninda, kaya kinabit niya an sarong aking sadit, pinatindog sa kataed niya, 48saka nagsabi sainda, “An siisay man na minaako sa aking ini sa ngaran ko, minaako sako; an siisay man na minaako sako, minaako sa nagsugo sako. Huli ta an pinakasadit saindo, iyo an pinakadakula.” 49Nagsabi si Juan, “Kagurangnan, nakahiling kami nin lalaki na nagpaluwas nin mga demonyo sa ngaran mo. Sinaway mi siya huli ta bako siya sa pag-iriba ta.” 50Sinabihan ni Jesus si Juan asin an ibang mga disipulo, “Dai nindo siya pagsawayon, huli ta an bakong tumang saindo, kampi saindo.” 51Kan madali na an panahon nin pagsakat ki Jesus sa langit, nag-isip siyang magduman sa Jerusalem. 52May mga sinugo siya na mag-enot saiya duman sa sarong baryo sa Samaria nganing andamon an gabos para saiya. 53Alagad habo siyang akoon duman kan mga tawo huli ta maduman siya sa Jerusalem. 54Kan maaraman ini kan saiyang mga disipulo na si Santiago asin si Juan, nagsabi sinda, “Kagurangnan, boot mong maghagad kami nin kalayo na maghulog hale sa langit tanganing tunawon sinda arog kan ginibo ni Propeta Elias?” 55Alagad inatubang sinda ni Jesus saka tinuyaw. (“Dai nindo aram kun sa anong espiritu kamo,” an sabi niya, “huli ta an Aki nin Tawo dai nagdigdi sa paglaglag kan buhay nin mga tawo kundi sa pagligtas sainda.”) 56Dangan nagdagos sinda sa ibang baryo. 57Kan sinda naglalakaw, may sarong lalaking nagsabi ki Jesus, “Masunod ako saimo saen ka man magduman.” 58Sinabihan siya ni Jesus, “An mga amid may mga kalot asin an mga gamgam may mga salagan, alagad an Aki nin Tawo mayo nin mahihigdaan.” 59May saro man na sinabihan si Jesus, “Sumunod ka sako.” Alagad nagsimbag an lalaki, “Kagurangnan, tugote ngona akong magpuli ta ilulubong ko an sakong ama.” 60Nagsimbag si Jesus, “Pabayae an mga gadan na maglubong kan saindang mga gadan. Alagad ika, lumakaw ka asin ipaghulit mo an Kahadean nin Dios.” 61May saro man na nagsabi saiya, “Kagurangnan, masunod ako saimo, alagad tugote ngona akong magpaaram sa sakong pamilya.” 62Sinabihan siya ni Jesus, “An siisay man na nag-aarado dangan magsalingoy, bakong maninigo sa Kahadean nin Dios.”


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\