MARKOS 10

1Naghale si Jesus sa lugar na idto. Nagduman siya sa rehiyon nin Judea, dangan nagdagos siya sa ibong kan Salog nin Jordan. Kadakul naman na tawo an nagtiripon saiya. Tinukdoan niya sinda siring sa dati niyang ginigibo. 2Nagduman an nagkapirang Fariseo. Boot nindang pataluksohon siya sa paagi nin paghapot, “Tugot daw kan satong Katogonan na suhayan kan lalaki an saiyang agom?” 3Sinimbag sinda ni Jesus, “Ano an pagboot na itinao ni Moises saindo?” 4Nagsimbag sinda, “Itinugot ni Moises na suhayan kan lalaki an saiyang agom pakatapos na maggibo nin kasuratan nin pagsuhay.” 5Sinabihan sinda ni Jesus, “Nagsurat si Moises kaining togon para saindo huli sa katagasan kan payo nindo. 6Alagad sa kapinonan nin paglalang, isinabi ini, ‘Linalang nin Dios sindang lalaki asin babae. 7Huli kaini, babayaan kan lalaki an saiyang ama asin ina, masaro sa agom niya, 8dangan sindang duwa magigin saro.’ Kaya bako na sinda(ng) duwa, kundi saro. 9Kaya dai dapat pagsuhayon nin tawo an pinagsaro nin Dios.” 10Pag-abot ninda sa harong, hinapot giraray si Jesus kan mga disipulo dapit kan bagay na ini. 11Sinabihan sinda ni Jesus, “An lalaking magsuhay sa agom saka umagom nin iba, nagkakasala nin adulteryo sa saiyang agom; 12siring man an babae na magsuhay sa agom niya dangan magpaagom sa iba, nagkakasala nin adulteryo.” 13May nagkapirang tawo na nagdara nin mga aki ki Jesus tanganing saiyang bendisyonan; alagad sinaway sinda kan mga disipulo. 14Kan mahiling ini ni Jesus, naanggot siya asin sinabihan sinda, “Pabayae nindong magdolok sako an mga aki! Dai nindo sinda pag-olangon, huli ta para sa mga arog sainda an Kahadean nin Dios. 15Sa katotoohan sinasabihan ko kamo, an siisay man na dai umako kan Kahadean nin Dios siring sa aking sadit dai nanggad makakalaog diyan.” 16Dangan kinugos niya an mga aki, saro-sarong benendisyonan sinda sa paagi kan pagbugtak kan kamot niya sa ibabaw kan payo ninda. 17Kan malarga na si Jesus, may sarong lalaking nagdalagan pasiring saiya, nagluhod sa atubangan niya dangan naghapot, “Marahay na Maestro, ano an dapat kong gibohon tanganing magkamit ako nin buhay na daing kataposan?” 18Naghapot si Jesus saiya, “Tadaw ta inaapod mo akong marahay? Mayong marahay kundi an Dios sana. 19Tatao ka kan mga togon: ‘Dai ka maggadan; dai ka magdorog sa bako mong agom; dai ka maghabon; dai ka magsaksi nin putik; dai ka magdaya; galangan mo an saimong ama asin ina.’” 20An lalaki nagsimbag, “Maestro, kinukuyog ko na iyan gabos poon kan aki pa ako.” 21Hiniling siya ni Jesus na may pagkamoot dangan sinabihan, “Sarong bagay na sana an kaipuhan mong gibohon. Pumuli ka, ipabakal mo an anoman na sadiri mo saka ipanao mo an kabaklan sa mga dukha, asin magkakaigwa ka nin kayamanan sa langit. Pakatapos, magbalik ka asin sumunod sako.” 22Kan madangog ini kan lalaki, nagmurusdot siya dangan mamondong naghale huli ta mayamanon siya. 23Nangalagkalag si Jesus dangan sinabihan an mga disipulo niya, “Masakit na gayo para sa mga mayaman na makalaog sa Kahadean nin Dios.” 24Nagngaralas an mga disipulo sa tataramon niyang ini, alagad nagpadagos si Jesus sa pagtaram, “Mga aki ko, talagang masakit an paglaog sa Kahadean nin Dios! 25Mas pasil pa sa sarong kamelyo na makaagi sa labot nin dagom ki sa sarong mayaman na makalaog sa Kahadean nin Dios.” 26Napangalas na gayo an mga disipulo asin hinapot ninda siya, “Kun siring, siisay palan an makakaligtas?” 27Hiniling sinda ni Jesus asin sinabihan, “Sa tawo imposible iyan alagad sa Dios bako; huli ta an gabos posible saiya.” 28Dangan nagtaram si Pedro, “Hilinga, binayaan mi an gabos asin nagsunod kami saimo.” 29Sinabihan sinda ni Jesus, “Sa katotoohan sinasabihan ko kamo, an magbaya kan saiyang harong, o mga tugang, o mga magurang, o mga aki, o kaomahan, huli sako asin huli sa ebanghelyo, 30magkakaigwa sa buhay na ini nin ginatos pang harong, tugang, magurang, aki, saka kaomahan kaiba an mga kasakitan. Sa maabot na panahon magkakaigwa siya nin buhay na daing kataposan. 31Alagad kadakul sa mga naeenot ngunyan an mahuhuri; asin kadakul sa mga nahuhuri ngunyan an maeenot.” 32Nasa dalan na si Jesus asin an saiyang mga disipulo pasiring sa Jerusalem. Naeenot si Jesus; nahahandal an mga disipulo niya, asin natatakot man an mga tawong nagsusunod saiya. Isiniblag giraray ni Jesus an doseng disipulo saka tinaraman kan mga bagay na mangyayari saiya. 33Nagsabi siya, “Matukad kita sa Jerusalem. Duman itatao an Aki nin Tawo sa mga poon na padi asin sa mga paratukdo kan Katogonan. Hahatolan siya ninda nin kagadanan saka itatao sa mga pagano. 34Tutuya-tuyaon siya ninda, lulutaban, hahampakon, saka gagadanon. Alagad sa ikatolong aldaw mabubuhay siya liwat.” 35Nagdolok ki Jesus si Santiago asin si Juan, na mga aki ni Zebedeo, dangan nagsabi, “Maestro, igwa kaming boot ipagibo saimo para samo.” 36Hinapot sinda ni Jesus, “Ano an boot nindong gibohon ko para saindo?” 37Nagsimbag sinda, “Tugote kaming magtukaw kataed mo duman sa saimong mamurawayon na Kahadean, an saro sa too asin an saro sa wala.” 38Sinabihan sinda ni Jesus, “Dai nindo aram kun ano an hinahagad nindo. Makakainom daw kamo kan kalis na iinomon ko? Makakapabunyag daw kamo kan bunyag na aakoon ko?” 39Nagsimbag sinda, “Kaya mi.” Nagtaram si Jesus, “Iinomon man nanggad nindo an kalis na iinomon ko asin makakapabunyag kamo kan ibubunyag sako. 40Alagad bako ako an mapili kun siisay an matukaw sa too o sa wala ko; an Dios an matao kaiyan sa mga tinagamahan.” 41Kan madangog ini kan sampolong disipulo, naanggot sinda ki Santiago asin ki Juan. 42Alagad inapod sinda gabos ni Jesus saka sinabihan, “Aram nindo na an mga kagsakop kan mga pagano may kapangyarihan sa saindang mga sakop, asin an mga lider iyo an pinagkukuyog. 43Alagad bakong arog kaini an dapat mangyari saindo. An siisay man saindo na boot magin dakula, dapat magin sorogoon nindo; 44an siisay man saindo na boot magin enot, dapat magin oripon kan gabos. 45Huli ta an Aki nin Tawo dai nagdigdi tanganing paglingkodan kundi tanganing maglingkod asin magdusay kan buhay niya tanganing matubos an dakul na tawo.” 46Nag-abot si Jesus sa Jerico kaiba an mga disipulo niya asin an dakul na tawo. Kan naghahale na sinda duman, naagihan ninda an sarong makilimos na buta na nagtutukaw sa gilid kan dalan; siya si Bartimeo na aki ni Timeo. 47Kan madangog niya na si Jesus na taga Nazaret nag-aagi duman, nagkurahaw siya, “Jesus, Aki ni David! Kaheraki ako!” 48Inanggotan siya kan dakul na tawo asin pinaalo; alagad orog siyang nagkurahaw, “Aki ni David, kaheraki ako!” 49Nag-ontok si Jesus dangan nagsabi, “Padigdiha nindo siya.” Kaya inapod ninda an buta asin sinabihan, “Pakosoga an boot mo! Tindog, inaapod ka niya.” 50Hinukas kan buta an saiyang alikboy, paluksong nagtindog saka nagdolok ki Jesus. 51Hinapot siya ni Jesus, “Ano an boot mong gibohon ko para saimo?” Nagsimbag an buta, “Maestro, boot kong makahiling.” 52Sinabihan siya ni Jesus, “Lakaw na; an saimong pagtubod iyo an nagpaomay saimo.” Nakahiling tolos siya, asin nagsunod ki Jesus.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\