MARKOS 11

1Kan nagdadangadang na sinda sa Jerusalem, harani sa Betfage asin sa Betania sa may Bukid nin mga Oliba, pinaenot ni Jesus an duwa kan saiyang mga disipulo 2saka tinugon, “Dumuman kamo sa masunod na baryo. Pag-abot nindo duman mahihiling nindo tolos an sarong ogbon na asno na nakagakod asin dai pa lamang nalunadan. Hubadan nindo iyan dangan darahon digdi. 3Kun may maghapot saindo, ‘Tadaw ta ginigibo nindo iyan?’ sabihan nindo siya, ‘Kaipuhan ini nin Kagurangnan asin ipupuli man tolos.’” 4Kaya nagduman sinda asin nahiling ninda sa tinampo an ogbon na asno na nakagakod sa pintoan nin sarong harong. Kan hinuhubadan ninda an asno, 5hinapot sinda kan nagkapirang tawo na yaon duman, “Tadaw ta hinuhubadan nindo an asno?” 6Nagsimbag sinda siring sa sinabi sainda ni Jesus, kaya pinabayaan sinda kan mga tawo. 7Dinara ninda ki Jesus an asno, kinamaderohan ninda an asno kan saindang mga alikboy dangan naglunad si Jesus. 8Dakul na tawo an nagbiklad kan saindang mga alikboy sa tinampo; an iba nagputol nin mga sanga nin kahoy dangan ibinanig sa tinampo. 9An mga tawong nasa enotan asin sa hurihan nagkukurahaw, “Osana! Pag-omawon an minaabot sa ngaran nin Kagurangnan! 10Pag-omawon an maabot na kahadean kan satong ama na si David! Osana sa kaitaasan!” 11Nagduman si Jesus sa Jerusalem dangan naglaog sa Templo. Pakatapos na mahiling niya an mga yaon duman, nagluwas siya huli ta banggi na, asin nagbalik sa Betania kaiba an Dose. 12Kan sunod na aldaw, mantang naglalakaw sinda hale sa Betania, nagutom si Jesus. 13Natanawan niya sa enotan an sarong madahon na kahoy na higera. Hiniling niya kun may bunga, alagad poro dahon sana ta bako pang tigbungahan. 14Sinabihan niya an kahoy na higera, “Sagkod pa man mayo nin makakan kan bunga mo!” Nadangog ini kan mga disipulo. 15Pag-abot ninda sa Jerusalem, naglaog si Jesus sa Templo asin inalaw niya an gabos na paratinda saka parabakal duman. Pinabaralintok niya an mga lamesa kan mga pararibay nin kwarta asin an mga tukawan kan mga paratinda nin salampati. 16Dai niya tinugotan na mag-agi sa laog kan Templo an siisay man na may dara nin anoman. 17Dangan nagtukdo siya sa mga tawo, “Bakong nasusurat, ‘An sakong harong aapodon harong nin pamibi para sa gabos na nasyon’? Alagad ginibo nindo ining lungib nin mga parahabon!” 18Naaraman ini kan mga poon na padi asin kan mga paratukdo kan Katogonan, kaya nag-isip sinda nin paagi kun paano ipagadan si Jesus. Natakot sinda saiya huli ta an gabos na tawo nagngalas kan saiyang katukdoan. 19Kan banggi na, nagluwas sa syudad si Jesus saka an saiyang mga disipulo. 20Pagkaaga, mantang naglalakaw sinda, nahiling nindang alang na sagkod sa gamot an kahoy na higera. 21Naromdoman ni Pedro an nangyari asin nagsabi ki Jesus, “Maestro, hilinga ta alang na an higerang minaldisyon mo!” 22Sinabihan sinda ni Jesus, “Magtubod kamo sa Dios. 23Sa katotoohan sinasabihan ko kamo, na an siisay man na magsabi sa bulod na ini, ‘Humale ka diyan asin lumampaw ka sa dagat.’ Kun dai siya magduwa-duwa sa saiyang puso, kundi magtubod na an saiyang sinasabi mangyayari, mahihimo iyan para saiya. 24Kaya sinasabihan ko kamo, na anoman an hagadon nindo sa pamibi, magtubod kamo na itatao saindo asin makakamtan nindo iyan. 25Kun namimibi kamo alagad igwa kamo nin maraot na boot sa kapwa nindo, patawadon nindo tanganing patawadon man kamo kan saindong Ama na nasa langit kan mga kasalan nindo. 26Kun dai kamo magpatawad, dai man kamo papatawadon kan saindong Ama sa langit.” 27Nagbalik sinda sa Jerusalem. Kan naglalakaw si Jesus sa Templo, dinolok siya kan mga poon na padi, kan mga paratukdo kan Katogonan asin kan mga kamagurangan 28saka hinapot, “Ano an kapangyarihan mo sa paggibo kan mga bagay na ini? Siisay an nagtao saimo kan kapangyarihan na iyan?” 29Nagsimbag si Jesus, “Mahapot ako saindo nin saro sanang hapot; kun masimbag nindo, sasabihon ko man saindo kun sa anong kapangyarihan ginigibo ko an mga bagay na ini. 30Saen hale an kapangyarihan ni Juan sa pagbunyag: sa Dios o sa tawo?” 31Nagpasuruhay sinda, “Kun sabihon tang hale sa Dios, masabi siya, ‘Kun siring, tadaw ta dai kamo nagtubod saiya?’ 32Alagad kun sabihon tang ‘Hale sa tawo…’” (Takot sinda sa mga tawo, huli ta minimidbid kan gabos na si Juan tunay na propeta.) 33Kaya sinimbag ninda si Jesus, “Dai mi aram.” Sinabihan man sinda ni Jesus, “Kun siring, dai ko man sasabihon saindo kun sa anong kapangyarihan ginigibo ko an mga bagay na ini.”


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\