MARKOS 12

1Dangan nagtaram si Jesus sainda sa paagi nin mga parabola, “Igwa nin sarong tawo na nagtanom nin ubas sa saiyang ubasan, kinudal niya iyan, saka naggibo nin gilingan nin ubas. Nagtugdok pa siya nin sarong bantayan. Dangan ipinaataman niya an ubasan na ini sa mga tumatawo asin nagduman siya sa ibang lugar. 2Pag-abot kan tiggunoan kan ubas, sinugo niya an saro niyang sorogoon sa saiyang mga tumatawo tanganing kuahon sainda an kahirasan. 3Alagad pinugol ninda an sorogoon, hinampak dangan pinapuli na mayong dara. 4Nagsugo giraray nin sarong sorogoon an kagsadiri; alagad pinukpok siya, dangan sinupog kan mga tumatawo. 5Nagsugo siya nin saro pang sorogoon, alagad ginadan ninda ini. Siring man an ginibo ninda sa iba pang sinugo niya; may linanog, may ginadan. 6An natatada na sana na masusugo iyo an saiyang namomotan na aking lalaki; dangan siya na an sinugo sainda. Nagsabi siya, ‘Igagalang ninda an sakong aki.’ 7Alagad an mga tumatawo nag-orolay-olay, ‘Iyo ini an aki kan kagsadiri. Madya kamo, gadanon ta siya tanganing mapasato an ubasan!’ 8Kaya pinugol ninda siya, ginadan dangan an bangkay inapon sa luwas kan ubasan.” 9Naghapot si Jesus, “Kun siring, ano an gigibohon kan kagsadiri kan ubasan? Dudumanon niya an mga tumatawo, gagadanon sinda dangan itatao sa iba an ubasan. 10Nabasa na nindo an kasuratan na ini? ‘An gapo na isinikwal kan mga paratugdok iyo an nagin patugmadan na gapo. 11Ginibo ini nin Kagurangnan, ini sarong ngangalasan sa satong paghiling!’” 12Hiningowa nindang dakopon si Jesus huli ta nasabotan ninda na sinda an pinapanongdan kan parabolang inosipon niya. Alagad takot sinda sa mga tawo, kaya binayaan ninda si Jesus saka nagharale. 13Pinaduman ki Jesus an nagkapirang Fariseo asin an nagkapirang parasunod ni Herodes tanganing pataluksohon siya. 14Hinapot ninda si Jesus, “Maestro, aram mi na bako kang putikon; dai ka natatakot sa kiisay man. Dai kang pinapalaen na tawo ta dai mo tinatawan nin halaga kun ano an katongdan ninda. Itinutukdo mo an kabotan nin Dios para sa tawo. Tugot daw sa satong katogonan na magbayad nin buhis ki Cesar o dai? Dapat daw kitang magbuhis sainda o dai?” 15Alagad aram ni Jesus an pagsagin-sagin ninda kaya sinabihan niya sinda, “Tadaw ta pinapatalukso nindo ako? Tawe ako nindo nin kwartang plata asin hihilingon ko.” 16Tinawan ninda siya nin sarong kwartang plata asin naghapot siya, “Kiisay na lalawogon asin ngaran ini?” “Ki Cesar,” an simbag ninda. 17Nagsabi si Jesus, “Kun siring itao nindo ki Cesar an ki Cesar, asin sa Dios an sa Dios.” Napangalas sinda saiya. 18May nagduman ki Jesus na mga Saduceo na nagsasabing mayo nin pagkabuhay-liwat. 19Hinapot ninda si Jesus, “Maestro, nagsurat si Moises kaining pagboot para sato, ‘Kun an sarong lalaki magadan dangan mabayaan an agom niyang mayong aki, kaipuhan na agomon kan tugang niyang lalaki an balo tanganing magkaaki sinda para sa nagadan niyang tugang.’ 20Igwa kaidto nin pitong lalaking magturugang: an pinakamatua nag-agom alagad nagadan na mayong aki. 21Inagom kan ikaduwa an balo, asin nagadan man na mayong aki. Siring man an nangyari sa ikatolo; 22asin an babae nagin agom kan pitong magturugang asin gabos ini nagadan na mayong aki. Dangan nagadan man an babae. 23Ngunyan, sa aldaw nin pagkabuhay-liwat, siisay sainda an agom kan babaeng ini? Huli ta nagin agom siya ninda gabos!” 24Sinimbag sinda ni Jesus, “Sala nanggad kamo! Huli ta dai nindo nasasabotan an mga Kasuratan, ni an kapangyarihan nin Dios. 25Huli ta sa pagkabuhay-liwat dai na sinda mag-aaragoman; magigin arog sinda sa mga anghel sa langit. 26Dapit naman sa pagkabuhay-liwat, dai pa nindo nabasa sa libro ni Moises an manongod sa kahoy na naglalaad? Nasusurat sa librong idto an sinabi nin Dios ki Moises: ‘Ako an Dios ni Abraham, ni Isaac asin ni Jacob.’ 27Siya an Dios kan mga buhay, bako kan mga gadan. Talagang nasasala kamo!” 28Igwa duman nin sarong paratukdo kan Katogonan na naghihinanyog kan orolay. Nahiling niya na marahay an mga simbag ni Jesus sa mga Saduceo, kaya nagdolok man siya ki Jesus dangan naghapot, “Arin na togon an pinakamahalaga?” 29Nagsimbag si Jesus, “An pinakamahalagang togon iyo ini: ‘Dangoga, Israel! Saro sana an Dios na satong Kagurangnan. 30Kamotan mo an Kagurangnan mong Dios sa bilog mong puso, sa bilog mong kalag, sa bilog mong isip, asin sa bilog mong kosog.’ 31An ikaduwa iyo ini: ‘Kamotan mo an saimong kapwa arog kan pagkamoot mo sa saimo man sana.’ Mayo nin ibang togon na mas mahalaga pa ki kan duwang ini.” 32Nagsabi ki Jesus an paratukdo kan Katogonan, “Tama ka, Maestro; tama an sinabi mo na saro sana an Kagurangnan na Dios, asin mayo nang iba. 33Kaipuhan kamotan kan tawo an Dios sa bilog niyang puso, bilog niyang isip asin kosog; kaipuhan kamotan niya an saiyang kapwa arog kan pagkamoot niya sa saiya man sana. An duwang togon na ini mas mahalaga ki kan arin man na dolot asin mga tinutong na atang.” 34Pagkadangog ni Jesus kan marahay niyang simbag, nagsabi siya, “Bako kang harayo sa Kahadean nin Dios.” Pakatapos kaini, mayo nang nangahas pang maghapot ki Jesus. 35Mantang nagtutukdo si Jesus sa laog kan Templo, naghapot siya, “Paanong makapagsabi an mga paratukdo kan Katogonan na an Cristo magikan sa kapagarakian ni David? 36An Espiritu Santo an nagpasabong ki David na magsabi: ‘An Kagurangnan nagsabi sa sakong Kagurangnan: Tumukaw ka digdi sa too ko, sagkod na gibohon kong tungtongan kan mga bitis mo an mga kaiwal mo.’ 37Kun Kagurangnan an apod saiya ni David, paano siyang magin aki ni David?” Dakul na tawo an maogmang nagdangog ki Jesus. 38Sa pagtukdo ni Jesus, nagsabi siya, “Maglikay kamo sa mga paratukdo kan Katogonan na boot magparalibot na nakasulot nin halabang gubing, asin pagtawan nin galang sa mga plasa. 39Boot nindang magtukaw sa mga piling tukawan sa mga sinagoga asin magkabisero sa mga bangkete. 40Inuubos ninda an mga rogaring kan mga babaeng balo, dangan sagin-sagin na namimibi nin halawig. Mas magabat an padusa sainda!” 41Mantang nagtutukaw si Jesus sa laog kan Templo, harani sa lalagan kan limos, minasdan niya an mga tawong naghuhulog kan saindang kwarta. Dakul na mayayaman an naghulog nin dakul na kwarta. 42Dangan may sarong dukhang babaeng balo na nag-abot asin naghulog nin duwang kobreng kwarta na an halaga sarong sentabo. 43Inapod ni Jesus an saiyang mga disipulo asin sinabihan, “Sa katotoohan sinasabihan ko kamo, an dukhang balong ini mas dakul an itinao ki kan gabos na naghulog sa lalagan nin limos. 44Huli ta an gabos nagtao kan sobra na nindang kwarta, alagad siya, sa saiyang pagkadukha, nagtao kan gabos niyang ikabubuhay.”


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\