MARKOS 13

1Paluwas na si Jesus sa Templo, kan magsabi an saro kan saiyang mga disipulo, “Maestro, hilinga, anong gayon kan mga gapo saka mga edipisyo!” 2Nagsimbag si Jesus, “Nahihiling mo ining mga dakulang edipisyo? Mayo diyan nin matatada na sarong gapo na nakapatong sa saro man na gapo; gabos iyan marurumpag.” 3Kan nagtutukaw si Jesus duman sa Bukid nin mga Oliba, kahampang kan Templo, nagdolok saiya si Pedro, si Santiago, si Juan asin si Andres tanganing hilom siyang kaolayon. 4Nagsabi sinda, “Sabihi kami kun nuarin iyan mangyayari. Ano an tanda na mangyayari na iyan?” 5Sinabihan niya sinda, “Mag-ingat kamo, asin dai kamo magpadaya sa kiisay man. 6Dakul an madigdi sa ngaran ko na masabi, ‘Ako an Paraligtas!’ Dakul an madadaya ninda. 7Dai kamo mahandal kun madangog nindo an ralaban saka mga huringhuding dapit sa gera. Dapat mangyari ini, alagad bako pa ini an kataposan. 8Huli ta an sarong nasyon malaban sa magkasi nasyon, an sarong kahadean malaban sa magkasi kahadean. Maglilinog sa manlaen-laen na lugar, asin magkakaigwa nin gutom. An gabos na ini kapinonan pa sana kan mga titioson. 9”Mag-ingat kamo, huli ta dadakopon kamo saka dadarahon sa husgado. Hahampakon kamo sa mga sinagoga; iaatubang kamo sa mga gobernador saka sa mga hade dahel sako tanganing magpatotoo sa atubang ninda. 10Kaipuhan ipaghulit ngona an Marahay na Bareta sa gabos na nasyon. 11Kun dakopon kamo saka darahon sa husgado, dai kamo mahadit kun ano an saindong sasabihon; pag-abot kan oras, ipapasabong saindo an dapat nindong sabihon. Huli ta an isasabi nindo bakong saindo maghahale kundi sa Espiritu Santo. 12Ipapagadan kan mga tawo an sadiri man sana nindang tugang; an mga ama iyo man an gigibohon sa mga aki; tutumangan kan mga aki an saindang mga magurang asin ipapagadan. 13Ikakaongis kamo kan gabos na tawo dahel sako. Alagad an makatagal sagkod sa kataposan makakaligtas. 14”Mahihiling nindo ‘An Makangingirhat na Katakotan’ na nagtitindog sa lugar na dai niya dapat tindogan.” (Saboton ini kan nagbabasa!) “Idtong mga nasa Judea, kaipuhan magdulag pasiring sa kabubuldan. 15An tawong yaon sa atop kan saiyang harong dai na dapat maglaog sa harong tanganing kumua nin anoman. 16An tawong nasa oma dai na dapat magpuli sa harong niya tanganing kumua nin gubing. 17Herak man sa mga bados asin sa mga inang may pinapasuso sa mga aldaw na iyan! 18Mamibi kamo sa Dios na dai ini mangyari sa tiglipotan! 19Huli ta an kasakitan sa panahon na iyan orog pang makatatakot ki sa arin man na nangyari poon pa kan lalangon nin Dios an kinaban sa kapinonan sagkod ngunyan. Mayo nang makakaarog pa kaiyan nuarin pa man. 20Alagad ininaan nin Kagurangnan an bilang kan mga aldaw na iyan, alang-alang sa mga tawong pinili niya, ta kun dai, mayo kutanang makakaligtas. 21”Kun may magsabi, ‘Hilinga nindo, uya an Cristo!’ o ‘Hilinga nindo, idtoon siya!’—dai kamo magtubod. 22Huli ta mapahiling an mga bakong tunay na Cristo asin an mga bakong tunay na propeta. Magibo sinda nin mga tanda saka mga ngangalasan tanganing mapatubod ninda an mga tawo, kun posible, pati an mga tawong pinili nin Dios. 23Mag-ingat kamo! Sinasabi ko na saindo an gabos bago iyan mangyari. 24”Pakalihis kan panahon nin kasakitan, madiklom an aldaw, dai na maliwanag an bulan, 25mahuhulog an mga bitoon hale sa langit asin magkakayorogyog an mga kapangyarihan sa kalangitan. 26Dangan mahihiling nindang maabot an Aki nin Tawo na nasa panganoron, may dakulang kapangyarihan saka kamurawayan. 27Susugoon niya an mga anghel tanganing tiponon an mga tawong pinili hale sa apat na kanto kan kadagaan poon sa sarong poro kan kinaban sagkod sa ibong na poro. 28”Manodan logod nindo an adal kan kahoy na higera. Kun an mga sanga kaiyan magin lumbod, dangan nagdadahon na, aram nindo na harani na an tig-init. 29Siring man, kun mahiling nindong an mga bagay na ini nangyayari na, aram nindo na madali na siyang mag-abot, yaon na siya sa trangkahan. 30Sa katotoohan sinasabihan ko kamo, mangyayari an gabos na ini bago magadan an henerasyon na ini. 31Mapapara an langit asin an daga, alagad dai mapapara an sakong mga tataramon. 32”Mayong nakakaaram kun nuarin maabot an aldaw o an oras na mangyayari iyan, ni an mga anghel sa langit, ni an Aki nin Dios kundi an Ama sana. 33Magpuka kamo, mag-andam, ta dai nindo aram kun nuarin maabot an oras na iyan. 34Kaagid iyan sa sarong lalaki na nagbabaklay. Bago siya naghale ipinamahala niya an harong sa saiyang mga sorogoon saka winalatan niya nin trabaho an lambang saro sainda. Tinugon niya an bantay sa pintoan na magpuka. 35Kaya ngani magbantay kamo, huli ta dai nindo aram kun nuarin maabot an kagsadiri—tibaad banggi, o matangang banggi o maaga o pagsirang kan aldaw. 36Kun bigla siyang mag-abot, kaipuhan na dai niya kamo maabotan na nagkakatorog! 37An sinasabi ko saindo, sinasabi ko man sa gabos: magpuka kamo!”


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\