MARKOS 14

1Duwang aldaw na sana bago an kapyestahan kan Paskwa asin kan Tinapay na Mayo nin Lebadura. Naghanap nin paagi an mga poon na padi saka an mga paratukdo kan Katogonan kun paano ninda hilom na ikapadakop si Jesus asin ikapagadan. 2”Dai ta ini paggibohon sa kapyestahan ta tibaad magkariribok an mga tawo,” an sabi ninda. 3Si Jesus nasa Betania sa harong ni Simon na daoton. Mantang nagkakakan si Jesus, nag-abot an sarong babae na may dara nin lalagan na alabastro, pano nin mahalon na pahamot na gibo sa purong nardo. Pinasa niya an lalagan dangan inula an pahamot sa payo ni Jesus. 4Naanggot an nagkapirang mga tawo duman na nagsaboot, “Ano ta sinayang sana niya an pahamot? 5Pwede kutanang ipabakal iyan nin labi pa sa tres syentos na denaryo dangan itao an kabaklan sa mga dukha!” Tinuyaw ninda an babae. 6Alagad nagsabi si Jesus, “Pabayae sana nindo siya! Tadaw ta pinapakiaraman nindo siya? Sarong magayon na bagay an ginibo niya sako. 7An dukha danay na nasa kaibahan nindo; matatabangan nindo sinda maski anong oras na boot nindo. Alagad bako akong danay na kaiba nindo. 8Ginibo kan babaeng ini an saiyang makakaya: linahidan niya nin pahamot an sakong hawak bilang pag-andam sa paglubong sako. 9Sa katotoohan sinasabihan ko kamo, saen man ipaghulit an marahay na baretang ini sa bilog na kinaban, an ginibo niyang ini ipapamareta sa pagromdom saiya.” 10Duminuman sa mga poon na padi si Judas Iscariote, saro sa doseng disipulo, tanganing ipasaluib si Jesus. 11Naogma an mga poon na padi pakadangog saiya, kaya nanuga sinda na tatawan siya nin kwarta. Poon kaidto naghanap si Judas nin oportunidad na ikapadakop si Jesus. 12Sa enot na aldaw kan Pyesta kan Tinapay na Mayo nin Lebadura, an aldaw na pinagbobono an mga kordero paskwal, hinapot si Jesus kan mga disipulo, “Saen mo boot na andamon mi an saimong pamanggihan sa Paskwa?” 13Sinugo ni Jesus an duwa sainda saka tinugon, “Dumuman kamo sa syudad asin sasabaton kamo nin sarong lalaki na may darang dulay nin tubig. Sumunod kamo saiya 14sa harong na laogan niya dangan sabihan nindo an kagharong, ‘Nagpapahapot an Maestro kun saen an kwartong kakakanan niya kan pamanggihan sa Paskwa kaiba kan saiyang mga disipulo.’ 15Dangan ipapahiling niya saindo an sarong dakulang kwarto sa itaas, sangkap asin andam na. Duman nindo andamon an kakanon ta.” 16Nagduman sa syudad an duwang disipulo asin nakua ninda an gabos siring sa sinabi sainda ni Jesus. Inamdam (Inandam)ninda an pamanggihan sa Paskwa. 17Kan banggi na, nag-abot si Jesus kaiba an Dose. 18Mantang nagkakakan sinda, nagsabi si Jesus, “Sa katotoohan sinasabihan ko kamo, na kasabay ko sa pagkakan an mapasaluib sako.” 19Namondo an mga disipulo asin saro-saro na naghapot saiya, “Ako kaya?” 20Nagsimbag si Jesus, “Saro siya sa saindong dose, an nagdodotdot kan saiyang tinapay sa mangko kadungan ko. 21Magagadan an Aki nin Tawo siring sa nasusurat manongod sa saiya, alagad herak man sa tawong mapasaluib sa Aki nin Tawo. Mas marahay pang dai na siya namundag!” 22Mantang nagkakan sinda, nagkua si Jesus nin tinapay, nagpasalamat, binaak dangan itinao sa saiyang mga disipulo asin nagsabi, “Akoa nindo ini; ini an sakuyang hawak.” 23Dangan kinua niya an kalis, nagpasalamat, dangan itinao sainda asin nag-inom sinda gabos. 24Nagsabi si Jesus, “Ini an sakong dugo kan bagong tipan, dugo na pinapabulos para sa dakul na tawo. 25Sa katotoohan sinasabihan ko kamo, dai na ako mainom kaining arak nin ubas sagkod sa aldaw na inomon ko an bagong arak sa Kahadean nin Dios.” 26Pakatapos nindang mag-awit nin himno, nagduman sinda sa Bukid nin mga Oliba. 27Nagsabi si Jesus sainda, “Kamo gabos mabaya sako huli ta nasusurat, ‘Gagadanon ko an pastor, asin magkakawaragas an mga karnero.’ 28Alagad pagkabuhay ko liwat, maeenot ako saindo duman sa Galilea.” 29Nagsimbag si Pedro, “Maski an gabos magbaya saimo, dai taka nanggad babayaan!” 30Sinabihan siya ni Jesus, “Sa katotoohan sinasabihan taka, na ngunyan mismong banggi bago magturaok an manok nin duwang beses, tolong beses mo akong nenegaran.” 31Nagsimbag si Pedro nin mas makosog, “Dai taka nanggad nenegaran, maski pa ako magadan kaiba mo!” Siring man an sinabi kan ibang mga disipulo. 32Nagduman sinda sa sarong lugar na inaapod Getsemani asin sinabihan ni Jesus an mga disipulo, “Digdi sana kamo mantang namimibi ako.” 33Dangan ipinag-iba niya si Pedro, si Santiago asin si Juan. Nakamate si Jesus nin dakulang kamondoan asin kahorasaan 34kaya sinabihan niya sinda, “Makuring gayo an kamondoan ko na haros ikagadan ko! Magpawalat kamo digdi asin magpuka.” 35Nag-oroenotan siya, nagdapa sa daga saka namibi, na kun mahihimo, palihison saiya an oras nin kasakitan. 36Namibi siya, “Ama ko! An gabos na bagay mahihimo mo. Irayo mo sako an kalis na ini. Alagad bakong an kabotan ko kundi an kabotan mo an kukuyogon.” 37Dangan binalikan ni Jesus an tolong disipulo, alagad inabotan niya ining tororog, kaya sinabihan niya si Pedro, “Simon, natotorog ka? Dai ka makakapagbantay maski sarong oras lamang? 38Magpuka kamo asin mamibi, tanganing dai kamo madaog nin sogot. Andam kutana an espiritu, alagad an hawak maluya.” 39Naghale giraray si Jesus asin namibi kan parehong mga tataramon. 40Dangan binalikan niya giraray an mga disipulo alagad inabotan niya sindang tororog na naman, huli ta grabe an pirot ninda. Dai ninda aram kun ano an isisimbag saiya. 41Sa ikatolong beses binalikan sinda ni Jesus dangan sinabihan, “Torog pa giraray kamo? Nagpapahingalo pa kamo? Tama na iyan! Oras na; an Aki nin Tawo itatao sa kamot nin mga parakasala. 42Bangon na kamo ta maduman na kita. Uya na an mapasaluib sako!” 43Nagtataram pa si Jesus kan mag-abot si Judas na saro kan doseng disipulo. Kadakul an tawo na kaiba niya na may darang mga espada saka mga pamukpok. An mga ini sinugo kan mga poon na padi, kan mga paratukdo kan Katogonan asin kan mga kamagurangan. 44Tinawan sinda ni Judas nin sarong tanda, “An hadokan ko iyo iyan. Dakopon nindo siya dangan darahon, alagad bantayan nindo nin marahay.” 45Pag-abot ni Judas, dinolok niya tolos si Jesus saka sinabihan, “Maestro!” Dangan hinadokan niya si Jesus. 46Kaya dinakop ninda si Jesus, asin pinugol nin marahay. 47Alagad an saro kan mga yaon duman naghugkot kan espada niya saka tinigbas an oripon kan Halangkaw na Padi; napalongan idto nin talinga. 48Sinabihan sinda ni Jesus, “Kaipuhan pa daw na magdigdi kamo na may darang mga espada asin mga pamukpok sa pagdakop sako, na garo baga ako sarong bandido? 49Aroaldaw kaiba nindo ako sa Templo nagtutukdo, asin dai nindo ako dinakop. Nangyayari ini nganing maotob an mga Kasuratan.” 50Dangan binayaan siya kan gabos na disipulo asin nagdurulag. 51May sarong hoben na lalaking nagsusunod ki Jesus, alagad nakaalikboy sana nin telang lino. Nadakop siya kan mga tawo, 52alagad binayaan niya an saiyang alikboy asin nagdulag na huba. 53Dinara ninda si Jesus sa harong kan Halangkaw na Padi; duman nagtiripon an gabos na mga poon na padi, an mga kamagurangan asin an mga paratukdo kan Katogonan. 54May distansya na sinundan siya ni Pedro sagkod sa patyo kan Halangkaw na Padi. Nagtukaw siya sa kataed kan mga bantay dangan nagpaimbong sa may kalayo. 55An mga poon na padi saka an bilog na Konseho naghanap nin sumbong tumang ki Jesus tanganing ipagadan siya, alagad mayo sindang nakua. 56Dakul na saksi an nagtaram nin putik tumang ki Jesus, alagad dai nagkasararo an saindang mga pahayag. 57May nagkapirang nagtindog na nagtaram nin putik na an sabi, 58”Nadangog mi siyang nagtaram: ‘Gagabaon ko ining Templo na gibo nin tawo, asin sa laog nin tolong aldaw mapatindog ako nin sarong Templo na bakong gibo nin tawo.’” 59Alagad maski sa bagay na ini, dai nagkasararo an saindang mga pahayag. 60Nagtindog an Halangkaw na Padi sa atubang ninda gabos dangan hinapot si Jesus, “Mayo ka nin ikakasimbag? Ano ining mga sumbong ninda tumang saimo?” 61Alagad dai sana naggirong si Jesus ni nagsimbag. Hinapot giraray siya kan Halangkaw na Padi, “Ika an Cristo, an Aki kan Kahorohalangkaweng Dios?” 62”Ako!” an simbag ni Jesus. “Mahihiling nindo an Aki nin Tawo na nagtutukaw sa too kan Makakamhan na Dios, nagdadatong na nasa mga panganoron nin langit!” 63Ginisi kan Halangkaw na Padi an saiyang alikboy dangan nagsabi, “Tano ta kaipuhan ta pa nin saksi? 64Nadangog nindo an saiyang paglanghad sa Dios! Ano an hatol nindo?” Gabos naghatol na siya ipagadan. 65Linubatan (Linutaban) si Jesus kan nagkapira sainda, tinahoban an saiyang mga mata dangan sinuntok. “Ukoda daw kun siisay an nagsuntok saimo!” an sabi ninda. Sinampaling man siya kan mga bantay. 66Nasa patyo kaidto si Pedro kan umabot an saro kan mga babaeng sorogoon kan Halangkaw na Padi. 67Kan mahiling niya si Pedro na nagpapaimbong sa may kalayo, minaanan siya kan babae saka sinabihan, “Kaiba ka man ni Jesus na taga-Nazaret.” 68Alagad pinagnegaran iyan ni Pedro na an sabi, “Dai ko aram…dai ko nasasabotan an pinagtataram mo.” Dangan nagluwas siya asin nag-ontok duman sa may trangkahan. (Kan oras man sanang iyan may nagturaok na manok.) 69Kan mahiling siya duman kan babaeng sorogoon, nagsabi na naman ini sa mga idtoon duman, “An tawong ini saro man sainda!” 70Alagad pinagnegaran giraray iyan ni Pedro. Dangan an mga nagtitirindog duman nagsabi giraray ki Pedro, “Dai ka makakanegar na saro ka sainda, huli ta taga Galilea ka.” 71Alagad nagpoon pagmaldisyon asin pagsumpa si Pedro, “Talagang dai ko midbid an tawong iyan na pinagsasabi nindo!” 72Kan oras na iyan nagturaok nin ikaduwang beses an manok; naromdoman ni Pedro an sinabi saiya ni Jesus, “Bago magturaok nin duwang beses an manok, tolong beses kang manegar sako.” Sa paghorop-horop niya kaini nagtangis siya nin makuri.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\