MARKOS 15

1Pagkaagang amay nagtiripon an mga poon na padi, an mga kamagurangan, an mga paratukdo kan Katogonan dangan an bilog na Konseho. Ginapos ninda si Jesus asin dinara ki Pilato. 2Hinapot siya ni Pilato, “Ika an hade kan mga Judio?” Nagsimbag si Jesus, “Ika na an nagsabi.” 3Dakul an mga sumbong kan mga poon na padi tumang ki Jesus. 4Kaya hinapot siya liwat ni Pilato, “Mayo kang isisimbag? Nadangog mo an dakul nindang sumbong tumang saimo!” 5Alagad dai nagsimbag si Jesus, kaya nagngalas si Pilato. 6Lambang Pyesta nin Paskwa, ugale ni Pilato na magpaluwas nin sarong bilanggo na hagadon kan mga tawo. 7Kan panahon na idto nasa bilanggoan an sarong lalaki na an ngaran Barrabas kaiba kan mga rebelde na nakagadan kan magkaigwa nin kariribokan. 8Nagtiripon ki Pilato an mga tawo asin hinagad ninda ki Pilato na gibohon an kinaugalean niyang pagpapaluwas nin bilanggo. 9Sinimbag sinda ni Pilato, “Boot nindong paluwason ko an hade kan mga Judio?” 10Aram ni Pilato na si Jesus dinara saiya kan mga poon na padi dahel sa pagkaori. 11Alagad an mga tawo pinasunod kan mga poon na padi na hagadon ki Pilato na si Barrabas an paluwason. 12Hinapot giraray sinda ni Pilato, “Kun siring ano an boot nindong gibohon ko sa inaapod nindong hade kan mga Judio?” 13Nagkurahaw sinda, “Ipako siya sa krus!” 14”Tadaw, anong karatan an naginibo niya?” an hapot ni Pilato. Alagad nagkurahaw sinda nin mas makosog, “Ipako siya sa krus!” 15Huli ta boot ni Pilato na mapaonrahan an mga tawo, pinaluwas niya si Barrabas. Dangan ipinalatigo niya si Jesus, asin itinao sainda tanganing ipako sa krus. 16Dinara si Jesus kan mga soldados sa laog kan patyo kan palasyo kan gobernador, saka tinipon ninda an bilog na batalyon. 17Sinulotan ninda si Jesus nin gubing na kolor purpura. Naggibo nin korona nin sangang matonok saka ikinorona saiya. 18Dangan nagpoon sindang mag-omaw saiya. “Mabuhay an Hade kan mga Judio!” 19Pinukpok ninda siya nin sugkod sa payo, pinaglutaban siya, saka pinagluhod-luhodan sa paggalang saiya. 20Pakapagparatuya-tuya saiya, hinubaan ninda siya kan gubing na kolor purpura saka sinulotan kan dati niyang gubing. Dangan ilinuwas ninda siya tanganing ipako sa krus. 21Nasabat ninda an sarong taga Cirene na an ngaran Simon—ama ni Alejandro asin ni Rufo—na minaabot pa sana hale sa oma. Pinirit ninda siyang magpasan kan krus ni Jesus. 22Dinara ninda si Jesus sa lugar na inaapod Golgota na an boot sabihon, “Lugar nin Bungo.” 23Tinawan ninda siya nin arak na sinalakan nin mira, alagad dai niya ininom. 24Ipinako ninda siya sa krus. Pinagburubaranga ninda an mga gubing ni Jesus asin pinagripahan tanganing maaraman kun arin an kukuahon kan lambang saro sainda. 25Alas nwebe nin aga kan ipako ninda siya sa krus. 26Isinurat ninda sa itaas kan krus an sumbong tumang saiya, “An Hade kan mga Judio.” 27Duwang parahabon an kaiba niyang ipinako ninda sa krus, an saro sa too niya, an saro sa wala. 28Huli kaini, naotob an nasasabi sa Kasuratan: “Ibinilang siya sa mga kriminal.” 29Pinagtuya-tuya siya kan mga nag-aragi, na nagtatango-tango na nagsarabi, “Gagabaon mo an Templo asin papatindogon sa laog nin tolong aldaw! 30Ngunyan hilig diyan sa krus; ligtasan an sadiri mong buhay!” 31Siring man pinagtuya-tuya siya kan mga poon na padi asin kan mga paratukdo kan Katogonan. Olay ninda, “Ilinigtas niya an iba, alagad dai niya ikinakaligtas an buhay niya! 32Hilingon ta daw na maghilig ngunyan sa krus an Cristo, na hade kan Israel, asin matubod kita saiya!” Pinag-olog-olog man siya kan mga kaiba niyang nakapako. 33Pagkaodto, nagdiklom sa bilog na daga sagkod alas tres nin hapon. 34Pag alas tres, nagkurahaw si Jesus, “Eloi, Eloi, lema sabactani?” na an boot sabihon, “Dios ko, Dios ko, tadaw ta pinabayaan mo ako?” 35Nadangog ini kan nagkapirang mga nagmimiron, kaya nagsarabi sinda, “Dangoga nindo, inaapod niya si Elias!” 36May sarong nagdalagan asin nagkua nin espongha; isinaromsom niya ini sa suka, ibinugtak sa poro nin tukon dangan idinuhol ki Jesus nganing inomon. Nagsabi siya, “Halat ngona, hilingon ta daw kun mag-abot si Elias tanganing tanggalon siya sa krus!” 37Nagkurahaw nin makosog si Jesus dangan nautsan. 38Nabanga an kurtina kan Templo poon sa itaas sagkod sa ibaba. 39Nakatindog sa atubangan kan krus an kapitan kan mga soldados asin nahiling niya kun paanong nagadan si Jesus, kaya nakapagsabi siya, “Totoo mananggad na Aki nin Dios an tawong ini!” 40Idtoon an nagkapirang babae na nagtatanaw sa harayo. Kaiba ninda si Maria Magdalena, si Maria na ina ni Santiago na hoben saka ni Jose, asin si Salome. 41An mga babaeng ini nagsunod asin naglingkod ki Jesus kan yaon siya sa Galilea. Idtoon man duman an dakul pang babae na nag-iriba saiya pasiring sa Jerusalem. 42Kan banggi na, nag-abot si Jose na taga Arimatea. Saro siyang ginagalangan na kaayon kan Konseho asin naghahalat kan pag-abot kan Kahadean nin Dios. Huli ta aldaw kaidto nin Pag-andam (boot sabihon an aldaw bago umabot an Sabbath), nangahas si Jose na magdolok ki Pilato dangan hinagad an bangkay ni Jesus. 44Nagngalas si Pilato kan madangog niyang gadan na si Jesus; inapod niya an kapitan dangan hinapot kun talagang gadan na si Jesus. 45Kan maaraman niya sa kapitan na talagang gadan na si Jesus, tinugotan niya si Jose na kuahon an bangkay. 46Nagbakal si Jose nin telang lino, tinanggal niya an bangkay, pinatos kan tela, dangan ilinubong sa lulubngan na tinuki sa dakulang gapo. Pakatapos, pinaligid niya an dakulang gapo tanganing serahan an pintoan kan lulubngan. 47Nagmamasid si Maria Magdalena saka si Maria na ina ni Jose, asin nahiling ninda kun saen ilinubong si Jesus.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\