MARKOS 16

1Pakalihis kan aldaw na Sabbath, nagbakal nin mga pahamot na ilalahid sa bangkay ni Jesus si Maria Magdalena, si Maria na ina ni Santiago asin si Salome. 2Amay pa kan Domingong aga, pagsirang kan aldaw, nagduman na sinda sa lulubngan. 3Nag-orolay sinda sa dalan, “Siisay daw an mapaligid para sato kan gapong isenera sa lulubngan?” (Dakulang marahay an gapong idto.) 4Alagad pagtanaw ninda sa lulubngan, nahiling nindang pinaligid na an gapo. 5Paglaog ninda sa lulubngan, nahiling ninda an sarong lalaking hoben na nakagubing nin puti asin nagtutukaw sa parteng too. Natikbahan sinda. 6”Dai kamo matakot,” an sabi kan lalaki. “Hinahanap nindo si Jesus na taga Nazaret na ipinako sa krus. Mayo na siya digdi—nabuhay siya liwat! Hilinga nindo an lugar na hinutadan ninda saiya. 7Lakaw na kamo, sabihan nindo an saiyang mga disipulo, orog na si Pedro, na maeenot si Jesus sainda sa Galilea; duman ninda siya mahihiling siring sa sinabi niya sainda.” 8Kayanagruluwas an mga babae sa lulubngan saka nagdurulag, huli ta inabot sinda nin makuring takot. Mayo sindang inosipan huli ta natakot sinda. SARONG DAAN NA KATAPOSAN KAN MARAHAY NA BARETA 9Nagduruman an mga babae ki Pedro saka sa saiyang mga katood dangan inosip ninda sa halipot na osipon an gabos na isinabi sainda. 10Pakatapos kaini, sinugo ni Jesus an saiyang mga disipulo sa bilog na kinaban. Ipinaghulit ninda an banal asin danay na buhay na bareta nin kaligtasan na daing kataposan. 11Alagad dai sinda nagtubod kan sinabi niyang buhay na si Jesus asin nahiling niya. 12Pakataposkaini, nagpahiling si Jesus sa ibang paagi sa duwa kan saiyang mga disipulo na naglalakaw pasiring sa oma. 13Nagbalik sinda asin binaretaan an ibang mga disipulo, alagad dai ini nagturubod. 14Pakatapos, nagpahiling si Jesus sa onse niyang disipulo mantang nagkakakan sinda. Tinuyaw niya sinda kan dai ninda pagtubod asin kan katagasan kan saindang mga puso huli ta dai sinda nagtubod sa mga nakahiling na buhay siya liwat. 15Sinabihan niya sinda, “Paduman kamo sa bilog na kinaban; ihulit nindo an Marahay na Bareta sa gabos na tawo. 16An magtubod saka mabunyagan, makakaligtas; an dai magtubod, kokondenaron. 17An mga nagtutubod magkakaigwa kan mga tandang ini: sa ngaran ko magpapaluwas sinda nin mga demonyo; magtataram sinda nin manlaen-laen na lengwahe; 18kun magkapot sinda nin halas, o kun mag-inom nin hilo, dai sinda maaano; an mga naghehelang na kapotan ninda, maoomayan.” 19Pakatapos na kaolayon kan Kagurangnan na Jesus an mga disipulo, isinakat siya sa langit asin nagtukaw sa too nin Dios. 20Nagralakaw an mga disipulo asin naghulit saen man na lugar. Tinabangan sinda kan Kagurangnan asin pinatunayan na an saindang ipinaghuhulit totoo huli sa mga milagro na saindang ginibo. SARO PANG DAAN NA KATAPOSAN


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\