MARKOS 2

1Pakalihis nin nagkapirang aldaw nagbalik si Jesus sa Capernaum asin nakalakop an bareta na siya nasa saiyang harong. 2Kaya kadakul na tawo an nagduman, mala ta mayo na nin lugar na matitindogan maski sa natad. Naghuhulit si Jesus sainda kan tataramon, 3kan mag-abot an apat na lalaking may pinagbubuligan pasiring saiya na sarong lalaking paralitiko. 4Huli sa kadakulan nin tawo, dai ninda ikinarani ki Jesus an paralitiko. Kaya hinaklas ninda an atop sa tangod kan natitindogan ni Jesus saka itinunton ninda an nahihigdaan kan paralitiko. 5Kan mahiling ni Jesus an saindang pagtubod, sinabihan niya an paralitiko, “Aki ko, pinapatawad na an mga kasalan mo.” 6Nagkapirang mga paratukdo kan Katogonan na nagtutukaw duman an nagsaboot: 7”Tadaw ta nangangahas na maglanghad an tawong ini tumang sa Dios? Dai nin siisay man na makakapagpatawad nin mga kasalan kundi an Dios sana!” 8Aram ni Jesus an iniisip ninda, kaya hinapot niya sinda tolos, “Tadaw ta nag-iisip kamo nin siring? 9Arin an mas masayon sabihon sa paralitikong ini, ‘Pinapatawad na an mga kasalan mo,’ o ‘Tindog, daraha an higdaan mo asin lakaw’? 10Alagad tanganing maaraman nindo na an Aki nin Tawo igwa nin kapangyarihan digdi sa daga na magpatawad nin mga kasalan,” sinabihan niya an paralitiko, 11”Tindog, daraha an saimong higdaan dangan pumuli ka na!” 12Nagtindog an paralitiko, dinara an hinigdaan niya dangan hidaling naghale na nahihiling kan mga tawo. Nagngalas sinda gabos, nag-omaw sa Dios saka nagsabi, “Dai pa kami nakahiling nin arog kaini!” 13Nagduman giraray si Jesus sa tampi kan Danaw nin Galilea. Sinundan siya kan mga tawo asin tinukdoan niya sinda. 14Mantang naglalakaw siya, nahiling niya an parasingil nin buhis na si Levi, aki ni Alfeo, na nagtutukaw sa pinagsisingilan nin buhis. Sinabihan siya ni Jesus, “Sumunod ka sako.” Nagtindog si Levi dangan nagsunod ki Jesus. 15Kan si Jesus nagkakakan sa harong ni Levi, kadakul na parasingil nin buhis asin mga parakasala an nagsurunod saiya; dakul sainda an nagsabay sa lamesa ki Jesus asin sa saiyang mga disipulo. 16Nagkapirang paratukdo kan Katogonan, na mga Fariseo, pakahiling ki Jesus na nagkakakan kasabay an mga parasingil nin buhis saka mga parakasala, nagsabi sa mga disipulo ni Jesus, “Tadaw ta nagkakakan siya sa kaibahan nin mga parasingil nin buhis saka mga parakasala?” 17Kan madangog ini ni Jesus, sinabihan niya sinda, “An mga mayong helang dai nangangaipo nin doktor kundi an mga naghehelang. Dai ako nagdigdi sa pag-apod kan mga matanos kundi kan mga parakasala.” 18Nag-aayuno kaidto an mga disipulo ni Juan Bautista asin an mga Fariseo kan nagdolok an nagkapirang tawo ki Jesus saka naghapot, “Tadaw ta nag-aayuno an mga disipulo ni Juan saka kan mga Fariseo, alagad an mga disipulo mo dai?” 19Nagsimbag si Jesus, “Mag-aayuno daw an mga bisita sa kinasal mantang kaiba pa ninda an nobyo? Mantang kaiba pa ninda an nobyo dai sinda mag-aayuno. 20Alagad maabot an panahon na an nobyo hahaleon sa kaibahan ninda. Pag-abot kan aldaw na iyan, dangan na sinda mag-aayuno. 21”Dai nin siisay man na minatagubhang nin bagong tela sa daan na gubing huli ta pagkonkon kan itinagubhang na bagong tela, orog na madakula an gisi. 22Dai nin siisay man na minapalis nin bagong arak sa daan na lalagan na anit, ta mabubusi kan bagong arak an daan na anit asin parehong masasayang an arak saka an lalagan na anit. Kaya, ipalis an bagong arak sa bagong lalagan na anit.” 23Sarong aldaw na Sabbath, nag-agi sa mga oma nin trigo si Jesus kaiba an saiyang mga disipulo. Mantang naglalakaw sinda, nagrapgos nin trigo an mga disipulo. 24Kaya sinabihan kan mga Fariseo si Jesus, “Hilinga, tadaw ta ginigibo kan mga disipulo mo an ipinangangalad sa Katogonan dapit sa Sabbath?” 25Sinimbag sinda ni Jesus, “Dai pa nindo nabasa kun ano an ginibo ni David kan siya saka an saiyang kairiba magutom? 26Naglaog siya sa harong nin Dios dangan kinakan an tinapay na idinolot na sa Dios; tinawan pa niya an mga kairiba niya. Maski ngani an sabi sa Katogonan mga padi sana an pwedeng magkakan kan tinapay na idto. Nangyari idto kan si Abiatar an Halangkaw na Padi.” 27Nagsabi pa si Jesus, “An Sabbath minukna para sa tawo; bakong an tawo para sa Sabbath. 28Kaya an Aki nin Tawo Kagurangnan maski kan Sabbath.”


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\