MARKOS 3

1Nagbalik giraray si Jesus sa sinagoga. Igwa duman nin sarong tawong paralisado an sarong kamot. 2Binantayan si Jesus kan nagkapirang tawo duman kun bobolongon niya an lalaki sa aldaw na Sabbath tanganing ikasumbong ninda siya. 3Sinabihan ni Jesus an lalaki, “Madya digdi.” 4Dangan hinapot niya an mga tawo, “Ano an itinutugot kan Katogonan na gibohon sa aldaw na Sabbath? Pagtabang o pagraot? Pagligtas nin buhay nin tawo o paggadan?” Alagad dai sinda naggirong. 5Anggot na hiniling ni Jesus an mga tawo asin nagmondo siya huli sa katagasan kan saindang puso. Sinabihan niya an lalaki, “Unata an kamot mo.” Inunat kan lalaki an kamot niya dangan naomayan idto. 6Pakatapos, nagluwas sa sinagoga an mga Fariseo asin nakipagtagbo tolos sinda sa mga kakampi ni Herodes asin nag-orolay sinda kun paano ninda magagadan si Jesus. 7Nagduman sa Danaw nin Galilea si Jesus saka an saiyang mga disipulo; nagsunod saiya an kadakul na tawo hale sa Galilea, sa Judea, 8Jerusalem, Idumea, sa ibong kan Jordan asin hale sa mga banwaan sa palibot kan mga syudad nin Tiro asin Sidon. An mga ini nagduman ki Jesus huli ta nadangog ninda an mga bagay na saiyang ginibo. 9Sinabihan ni Jesus an saiyang mga disipulo na mag-andam nin sakayan tanganing dai siya dagosoon kan mga tawo. 10Kadakul na an binolong niya, kaya nakikipagsosoan pasiring saiya an gabos na naghehelang tanganing makaduta lamang saiya. 11Kun nahihiling siya kan mga tawong may maraot na espiritu, minadapa sinda sa atubangan niya saka minakurahaw, “Ika an Aki nin Dios!” 12Alagad pinagbotan nanggad ni Jesus na dai siya ninda ipagpamidbid. 13Dangan nagtukad si Jesus sa bulod asin inapod an mga lalaking boot niyang pilion; nagdorolok sinda saiya. 14Puminili siya nin dose (na inapod niyang mga apostol) tanganing magin kaiba-iba niya asin tanganing sugoon na maghulit kan Marahay na Bareta. 15Tinawan niya sinda nin kapangyarihan sa pagpaluwas nin mga demonyo. 16An doseng pinili iyo ini: si Simon (na inapod ni Jesus na Pedro); 17si Santiago saka an tugang niyang si Juan na mga aki ni Zebedeo (na inaapod Boanerges, na an boot sabihon “Mga Aki nin Daguldol”); 18si Andres, Felipe, Bartolome, Mateo, Tomas, Santiago na aki ni Alfeo, si Tadeo, si Simon na Patriota, 19asin si Judas Iscariote na nagpasaluib saiya. 20Dangan nagpuli si Jesus. Dakul na tawo an nagtiripon giraray kaya si Jesus sagkod an saiyang mga disipulo mayo na nin oras na magkakan. 21Kan madangog ini kan saiyang mga kadugo, nagduman sinda tanganing kuahon siya huli ta may mga tawong nagsasabing nabubua na siya. 22An nagkapirang mga paratukdo kan Katogonan na hale sa Jerusalem nagsabi, “Yaon saiya si Beelzebul, an poon kan mga demonyo, na iyo an nagtatao saiya nin kapangyarihan sa pagpaluwas kan mga demonyo.” 23Kaya pinarani ni Jesus saiya an mga tawo asin nagtaram sainda sa paagi nin mga parabola, “Paanong mapaluwas ni Satanas si Satanas? 24Kun an sarong kahadean nababanga, an kahadean na iyan dai magdadanay. 25Kun an sarong pamilya nababanga, an pamilyang iyan dai magdadanay. 26Kaya kun magrebelde si Satanas sa sadiri niya dangan mabanga, dai siya madanay kundi iyo na iyan an saiyang kataposan. 27”Mayong makakasalakat sa harong kan makosog na tawo kun dai ngona niya gaposon ini. Kun magapos na niya, saka pa sana niya masasamsaman an harong. 28”Sa Katotoohan sinasabihan ko kamo, pwedeng patawadon an mga tawo kan gabos nindang kasalan sagkod kan anoman na ginibo nindang paglanghad. 29Alagad an maglanghad sa Espiritu Santo dai nanggad nin kapatawadan dahel ta nakaginibo siya nin kasalan na daing kataposan.” 30(Itinaram ini ni Jesus dahel ta sinda nagsasabi, “Igwa siya nin maraot na espiritu.”) 31Dangan nag-abot an ina asin mga tugang ni Jesus. Nagtindog sinda sa luwas kan harong asin pinatabian siya. 32An mga tawong nagtuturukaw sa palibot niya nagsabi saiya, “Nasa luwas an saimong ina asin mga tugang, pinapatabian ka.” 33Alagad nagsimbag si Jesus, “Siisay an sakuyang ina asin an sakuyang mga tugang?” 34Hiniling niya an mga nagtutukaw sa palibot niya asin nagsabi, “Ini an sakong ina asin mga tugang! 35Huli ta an siisay man na nagkukuyog kan kabotan nin Dios iyo an sakong tugang na lalaki, tugang na babae asin an sakong ina.”


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\