MARKOS 4

1Nagpoon giraray magtukdo si Jesus sa tampi kan Danaw nin Galilea. Tiniriponan siya nin kadakul na tawo kaya naglunad asin nagtukaw siya sa sarong sakayan na yaon sa tubig, mantang an mga tawo nasa baybayon. 2Tinukdoan niya sinda nin dakul na bagay sa paagi nin mga parabola: 3”Paghinanyog kamo! May sarong paraoma na nagsabwag nin banhi. 4Mantang isinasabwag niya an banhi, nahulog an iba sa dalan; nag-abot an mga gamgam saka tinuka idto. 5An ibang banhi nakasabwag sa lugar na magapo. Nagtambo tolos ini huli ta manipis an daga duman. 6Alagad pag-init kan aldaw nagkaaralang tolos an sadit pang tinanom, huli ta dai nakagamot nin hararom. 7An iba man na mga banhi nahulog sa katonokan. Pagtambo kan tonok pinoot an banhi kaya dai nagbunga. 8Alagad an ibang banhi nakasabwag sa matabang daga, nabuhay asin namunga: may treynta, sesenta, asin sanggatos.” 9Nagsabi pa si Jesus, “An may talinga magdangog!” 10Kan mayo an kadaklan, nagdolok ki Jesus an mga nasa palibot niya kaiba an dose asin naghapot saiya kun ano an kahulogan kan mga parabola. 11Sinabihan sinda ni Jesus, “Saindo ipinapasabot an mga hilom kan Kahadean nin Dios, alagad an iba tinutukdoan sa paagi nin mga parabola, 12tanganing ‘maski anong hiling ninda, dai sinda makakamaan, maski anong dangog ninda, dai sinda makakasabot; huli ta kun makahiling sinda asin makasabot, tibaad magbalik sinda sa Dios asin patawadon niya sinda.’” 13Dangan hinapot sinda ni Jesus, “Dai nindo nasasabotan an parabolang ini? Kun siring, paano nindong masabotan an iba pang parabola? 14An paraoma nagsasabwag kan tataramon. 15An ibang mga tawo garo an mga banhi na nahuhulog sa dalan. Pakadangog ninda kan tataramon, minaabot tolos si Satanas; inaagaw niya an tataramon na isinabwag sainda. 16An ibang mga tawo garo an mga banhi na nahuhulog sa lugar na magapo. Pakadangog ninda kan tataramon, maogma nindang inaako ini. 17Alagad dai nakatadom nin marahay kaya dai nahaloy. Pag-abot kan karibokan o kasakitan dahel sa tataramon, minabaya tolos sinda. 18An ibang mga tawo garo an mga banhi na nahuhulog sa lugar na matonok. Sinda an mga tawo na nagdadangog kan tataramon, 19alagad pinopoot ini kan mga kahaditan sa buhay na ini, pagkamoot sa kayamanan asin kan kamawotan sa manlaen-laen na bagay. Kaya dai nagbubunga. 20Alagad an ibang mga tawo garo an mga banhi na nakakasabwag sa matabang daga. Dinadangog ninda asin inaako an tataramon, saka namumunga; may treynta, may sesenta, may sanggatos.” 21Nagsabi pa si Jesus, “Pinapagkotan daw an ilawan tanganing tahoban o ibugtak sa irarom kan higdaan? Bako daw ibinubugtak iyan sa bugtakan kan ilawan? 22Huli ta an anoman na natatago, ihahayag; an anoman na natatahoban, bubuksan. 23An may talinga, magdangog!” 24Nagtaram pa siya sainda, “Pakatandaan nindo an saindong nadadangog! An sukol na ginagamit nindo sa iba, iyo man an gagamiton nin Dios saindo, asin orog pa. 25Huli ta an siisay man na igwa, tatawan pa nin mas dakul; alagad an siisay na mayo, kukuahan pa maski kan kadikit na sadiri niya.” 26Nagtaram pa si Jesus, “An Kahadean nin Dios nakakaagid sa tawo na nagsabwag nin banhi sa oma. 27Minakatorog siya pagkabanggi, minabangon pagkaaga, mantang an banhi nagtatambo saka nagtatalubo. Alagad dai niya aram kun paanong nangyayari iyan. 28Kawasa ta an mismong daga an nagpapatalubo sa tanom: enot minatunga an dahon, sunod an uhoy, dangan an mga tipasi. 29Kun an mga tipasi hinog na, pinuputol na nin asyab, huli ta panahon na nin pag-ani.” 30Nagsabi pa si Jesus, “Sa ano ta ikakabaing an Kahadean nin Dios? Anong parabola an satong gagamiton sa pagpaliwanag kaiyan? 31An Kahadean nin Dios nakakaagid sa sarong pisog nin mustasa na itinanom sa daga. Ini an pinakasadit sa gabos na pisog sa kinaban. 32Alagad kun itinanom, minatalubo asin nagigin pinakadakula sa gabos na tanom. Minasanga ini nin darakula kaya an mga gamgam minagibo nin mga salagan sa lindong kaiyan.” 33Dakul na parabolang siring kaini an ginamit ni Jesus kan ipinaghuhulit niya an tataramon nin Dios sagkod sa kaya nindang masabotan. 34Dai siya nagtukdo sainda kun bakong sa paagi nin mga parabola, alagad kun an mga disipulo sana an yaon, ipinaliwanag niya sainda an gabos. 35Pagkabanggi kan aldaw man sanang idto, nagsabi si Jesus sa saiyang mga disipulo, “Magbalyo kita sa ibong kan danaw.” 36Kaya binayaan ninda an mga tawo; naglunad an mga disipulo sa sakayan na nalulunadan ni Jesus asin ipinag-iba ninda siya. May mga nagsabay saindang ibang sakayan. 37Bigla sanang uminabot an makosog na subasko kaya an mga alon nag-aapwak sa sakayan, asin haros mapano na ini nin tubig. 38Si Jesus nasa olin kan sakayan, natotorog na nakaulon sa sarong ulonan. Pinukaw siya kan mga disipulo. “Maestro, dai ka lamang nahahandal na magagadan na kita?” an sabi ninda. 39Nagbangon si Jesus, sinaway an doros dangan sinabihan an dagat, “Magtoninong ka! Ontok!” Nagtoninong an doros saka nagkalma. 40Dangan sinabihan ni Jesus an mga disipulo, “Tadaw ta natatakot kamo? Mayo kamo nin pagtubod?” 41Inabotan sinda nin makuring takot dangan nagpasarabi-sabi, “Siisay an tawong ini na kinukuyog maski kan doros saka kan dagat?”


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\