MARKOS 5

1Nag-abot sinda sa ibong kan Danaw nin Galilea sa teritoryo nin Gerasa. 2Pakalusad ni Jesus sa sakayan, sinabat siya nin sarong lalaki na hale sa lungib na pinaglulubongan. An lalaking ini may maraot na espiritu. 3Nag-eerok siya sa mga lulubngan. Mayo nin nakakagapos saiya maski gumamit nin kadena. 4Dakul na beses na kinakadenahan siya sa bitis saka sa kamot, alagad saiyang binubugto asin pinuputol iyan; mayong nakakapugol saiya. 5Aldaw-banggi sige sana an lakaw niya, nagkukurahaw siya sa mga lulubngan asin kabubuldan, saka linulugadan niya kan gapo an sadiri niyang hawak. 6Alagad pagkahiling niya ki Jesus sa harayo, nagdalagan siya asin nagsamba saiya, 7saka nagkurahaw, “Ano an boot mo sako, Jesus aki nin Kahorohalangkaweng Dios? Sa ngaran nin Dios, nakikimaherak ako saimo, dai mo ako pagpasakitan!” 8(Sinabi niya ini huli ta si Jesus nagtaram, “Maraot na espiritu, lumuwas ka sa tawong iyan!”) 9Hinapot siya ni Jesus, “Ano an ngaran mo?” Nagsimbag siya, “An ngaran ko ‘Lehiyon’ huli ta dakul kami!” 10Padagos an pakimaherak niya ki Jesus na dai sinda pagpahaleon sa teritoryong idto. 11Igwa duman nin dakul na orig na nagsusurungkal sa gilid nin bulod. 12Nakiolay an mga maraot na espiritu ki Jesus, “Isubol mo na sana kami sa kaorigan saka tugotan mo kaming lumaog sainda.” 13Tinugotan sinda ni Jesus kaya nagluwas an mga maraot na espiritu sa tawo dangan nagralaog sa mga orig. Mga duwang ribong orig idto gabos; duminalagan idto sa ampas asin nagkahurulog sa danaw kaya nagkaralamos. 14Nagdurulag an mga paraataman kan mga orig dangan ipinamareta sa banwa sagkod sa kaomahan an nangyari. Kaya nagduman an mga tawo tanganing hilingon an nangyari. 15Pag-abot ninda ki Jesus nahiling ninda an tawong dating may mga demonyo, nagtutukaw asin nakagubing na, saka toltol na an isip; asin nagkatarakot sinda. 16An mga nakahiling nag-osip sa mga tawo kan nangyari sa tawong may mga demonyo saka sa mga orig. 17Kaya nakimaherak sinda ki Jesus na maghale sa saindang lugar. 18Kan minalunad na si Jesus sa sakayan, nakimaherak saiya an tawong linuwasan kan mga demonyo na paibahon man siya. 19Alagad dai siya pinaiba ni Jesus kundi sinabihan, “Magpuli ka na asin ibareta mo sa saimong pamilya an ginibo saimo kan Kagurangnan saka kun paanong naherak siya saimo.” 20Kaya nagpuli an lalaki; linibot niya an Decapolis saka isinaysay niya an gabos na ginibo saiya ni Jesus. Nagngalas an gabos na nakadangog. 21Pakaabot ni Jesus sa ibong kan danaw, pinagtiriponan siya nin kadakul na tawo. Nasa tampi pa siya kan danaw, 22kan umabot an saro sa mga namamayo kan sinagoga na an ngaran Jairo. Kan mahiling niya si Jesus, nagluhod siya sa pamitisan kaini, 23saka maigot na nakimaherak na an sabi, “An aki kong daragita naghihingagdan. Madya asin dutaan mo siya kan kamot mo tanganing maomayan siya asin mabuhay!” 24Nag-iba si Jesus ki Jairo. Kadakul na tawo an nagsunod ki Jesus asin nagsoroso saiya. 25May sarong babae duman na doseng taon nang pinag-aawasan nin dugo. 26Pinagparabolong na siya nin mga doktor asin naubos na an gabos na sadiri niya, alagad embes na marahay, nag-orog logod an helang niya. 27Nadangog kan babaeng ini an bareta dapit ki Jesus, nakipagsosoan man siya sagkod sa likod ni Jesus asin dinutaan an gubing kaini sa likodan, 28huli ta nagsaboot siya, “Kun madutaan ko lamang an gubing niya, maoomayan ako.” 29Napungpong tolos an pag-awas kan dugo, saka namatean niyang naomayan na siya. 30Kan mamatean ni Jesus na may nagluwas na kapangyarihan saiya, nag-atubang siya sa mga tawo dangan naghapot, “Siisay an nagduta sa gubing ko?” 31Nagsimbag an mga disipulo niya, “Nahihiling mong nagsusurosoan an mga tawo, alagad minahapot ka pa kun siisay an nagduta sa gubing mo?” 32Alagad nangalagkalag si Jesus sa paghanap kun siisay an nagduta saiya. 33Aram kan babae an nangyari saiya, kaya tinatakigan sa takot na nagdolok siya ki Jesus, nagluhod sa atubangan niya, dangan itinuga an bilog na katotoohan. 34Sinabihan siya ni Jesus, “Aki ko, an saimong pagtubod iyo an nagpaomay saimo. Lakaw sa katoninongan, asin maomayan ka kan saimong helang.” 35Nagtataram pa si Jesus kan mag-abot an nagkapirang sugo hale sa harong ni Jairo. Sinabihan ninda si Jairo, “Gadan na an aki mo. Ano ta pag-abalahon mo pa an maestro?” 36Dai dinangog ni Jesus an ibinareta ninda asin sinabihan si Jairo, “Dai ka matakot, magtubod ka sana.” 37Dai niya pinaiba an mga tawo kundi si Pedro sana saka an magtugang na Santiago asin Juan. 38Pag-abot ninda sa harong ni Jairo, nadangog ni Jesus an karibokan kan mga tawo dangan an mga nagtatarangis saka naghaharaya. 39Naglaog siya sa harong saka naghapot, “Ano ta maribokon kamo? Tadaw ta nagtatangis kamo? An daragita bakong gadan kundi nagkakatorog sana!” 40Alagad pinagngisihan siya ninda. Kaya pinaluwas niya an gabos dangan naglaog siya sa kwartong nahuhutadan kan aki kaiba an ama asin ina kaini saka an tolong disipulo. 41Kinapotan niya an kamot kan daragita saka sinabihan, “Talita cumi,” na an kahulogan, “Daragita, sinasabihan taka, magbangon ka!” 42Nagbangon tolos an aki dangan naglakaw. (An edad niya doseng taon.) Nagngalas an gabos. 43Alagad pinagbotan nanggad sinda ni Jesus na dai ipangosip an nangyaring idto. Dangan sinabihan niya sindang pakakanon an aki.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\