MARKOS 6

1Naghale sa lugar na idto si Jesus dangan nagbalik sa sadiri niyang banwa; nagsunod an saiyang mga disipulo. 2Pag-abot kan aldaw na Sabbath nagpoon siyang magtukdo sa sinagoga. Dakul kan mga yaon duman, pakadangog saiya, nagngaralas saka nagsarabi, “Saen siya nakakua kan gabos na ini? Anong kadonongan ining itinao saiya? Ano ta nakakagibo siya nin mga milagro? 3Bakong siya an panday na aki ni Maria? Bakong tugang siya ni Santiago, Jose, Judas asin ni Simon? Bakong digdi nag-eerok an mga tugang niyang babae?” Kaya dai sinda nagtubod saiya. 4Alagad sinabihan sinda ni Jesus, “An propeta minimidbid maski saen, pwera sa sadiri niyang banwa, kadugo, asin pamilya.” 5Kaya dai siya nakagibo nin anoman na milagro duman, pwera kan nagkapirang naghehelang na dinutaan niya asin binolong. 6Nagngalas siya ta dai sinda nagtubod. Dangan naglibot si Jesus sa pagtukdo sa mga baryo. 7Inapod niya an doseng disipulo asin sinugo niyang manduwa-duwa. Tinawan niya sinda nin kapangyarihan sa pagpaluwas nin mga maraot na espiritu. 8Pinagbotan niya sindang dai magdara nin anoman sa paglakaw kundi sugkod sana; dai magdara nin kakanon, bag, o kwarta; 9magsulot nin sandalyas alagad dai magdara nin sanglean. 10Sinabihan pa niya sinda, “Saen man na harong kamo akoon, mag-erok kamo diyan sagkod na kamo maghale sa lugar na iyan. 11Kun habo kamong akoon o dangogon sa sarong lugar, maghale kamo diyan asin pagpagon nindo an alpog sa mga bitis nindo bilang patanid sainda!” 12Kaya naglakaw sinda asin naghulit na an mga tawo dapat magbakle. 13Kadakul an pinaluwas nindang demonyo asin kadakul na naghehelang an linahidan ninda nin lana saka binolong. 14Naaraman ni Hadeng Herodes an gabos na ginibo ni Jesus dahel ta nakalakop na an kabantogan ni Jesus. May nagsabi, “Nabuhay liwat si Juan Bautista, kaya igwa siya nin kapangyarihan sa paggibo nin mga milagro.” 15Alagad an iba nagsabi, “Siya si Elias.” May iba pang nagsabi, “Propeta siya na arog kan mga propeta kaidtong panahon.” 16Kan makaabot ini ki Herodes, nagsabi siya, “Siya si Juan Bautista na pinapugotan ko; nabuhay siya liwat!” 17Si Herodes iyo an nagboot na si Juan dakopon asin ibilanggo. Ginibo niya ini dahel ki Herodias na inagom niya dawa agom ini kan tugang niyang si Felipe. 18Huli ta tinaraman ni Juan si Herodes, “Ipinapangalad na agomon mo an agom kan tugang mo!” 19Nagkaigwa nin hilom na kaanggotan si Herodias ki Juan asin boot niya ining ipagadan, alagad dai niya magibo, 20huli ta iginagalang ni Herodes si Juan dahel ta aram niya na ini marahay saka banal, kaya habo niyang may mangyari ki Juan. Boot niyang magparadangog ki Juan, dawa dai siya napapamugtak kun nadadangog niya ini. 21Dangan nagkaigwa si Herodias nin oportunidad kan kumpleanyo ni Herodes; nagbangkete ini para sa mga haralangkaw na opisyal kan gobyerno, para sa mga opisyal kan hukbo asin para sa mga iginagalang na tawo sa Galilea. 22Naglaog an aking daraga ni Herodias saka nagsayaw. Napaogma niya nin marahay si Herodes asin an mga bisita kaini. Kaya hinapot ni Herodes an daraga, “Hagadon mo an anoman na mawoton mo asin itatao ko iyan saimo.” 23Nagsumpa pa siya nin siring, “Itatao ko saimo an anoman na hagadon mo, maski an kabanga kan sakong kahadean!” 24Nagluwas an daraga dangan hinapot an saiyang ina, “Ano an hahagadon ko?” “Hagadon mo an payo ni Juan Bautista,” an simbag kan ina. 25Nagbalik tolos sa hade an daraga dangan nagsabi, “Boot ko na ngunyan tolos itao mo sako an payo ni Juan Bautista na nasa bandehado!” 26Namondo nin makuri an hade, alagad dai niya nasayumahan an daraga huli ta nagsumpa siya sa atubangan kan gabos niyang mga bisita. 27Kaya sinugo niya tolos an sarong bantay na darahon an payo ni Juan. Nagduman sa bilanggoan an bantay; pinugotan niya si Juan, 28ibinugtak an payo sa bandehado, dangan itinao ini sa daraga asin itinao man kaini sa saiyang ina. 29Kan maaraman ini kan mga disipulo ni Juan, nagduman sinda, kinua an bangkay saka ilinubong. 30Nagbalik ki Jesus an mga apostol asin inosip an gabos nindang ginibo saka itinukdo. 31Kadakul na tawo an nag-aabot dangan naghahale kaya mayo na sindang panahon sa pagkakan. Kaya sinabihan sinda ni Jesus, “Magduman kita sa sarong lugar na harayo sa mga tawo tanganing makapahingalo kamo nin dikit na oras.” 32Naglunad sinda sa sakayan pasiring sa sarong lugar na harayo sa mga tawo. 33Alagad paghale ninda, dakul na tawo an nakahiling asin nakamidbid sainda. Kaya an mga tawong hale sa gabos na banwa nagdaralagan asin naenotan sindang makaabot duman. 34Paglusad ni Jesus sa sakayan, nahiling niya an kadakul na tawo. Naherak siya sainda, ta garo sindang mga karnero na mayo nin pastor. Kaya tinukdoan niya sinda nin dakul na bagay. 35Kan nagdidiklom na, nagdolok saiya an mga disipulo, asin nagsabi, “Banggi na asin harayo an lugar na ini. 36Subolan na an mga tawong magduman sa haraning mga banwa o mga baryo tanganing bumakal nin kakanon ninda.” 37Alagad sinabihan sinda ni Jesus, “Tawe nindo sinda nin makakakan.” Naghapot an mga disipulo, “Boot mong bumakal kami nin tinapay sa kantidad na dos syentos denaryo nganing ipakakan sainda?” 38Hinapot sinda ni Jesus, “Pira an tinapay nindo diyan? Hilinga daw.” Kan hilingon ninda, nagsabi sinda, “Limang tinapay asin duwang sira.” 39Pinagbotan ni Jesus an mga tawo na grupo-grupong magturukaw sa doot. 40Kaya grupo-grupong nagturukaw an mga tawo, may mananggatos saka maningkwenta. 41Dangan kinua ni Jesus an limang tinapay asin duwang sira, nagtingkalag siya sa langit asin nagpasalamat, binaraak niya an mga tinapay saka itinao sa mga disipulo tanganing ipanao sa mga tawo. Binaranga man niya an duwang sira para sainda gabos. 42Nagkarakan an gabos asin nagkabarasog. 43Pakatapos, tinipon kan mga disipulo an mga natada sa tinapay saka sira na nakapano nin doseng basket. 44Limang ribo gabos an kalalakihan na nagkarakan. 45Mantang pinapahale ni Jesus an mga tawo, pinalunad niya tolos an saiyang mga disipulo sa sakayan nganing mag-enot na saiya duman sa Betsaida, sa ibong kan danaw. 46Pakapahalea niya sainda, nagtukad siya sa sarong bulod tanganing mamibi. 47Kan banggi na, yaon pa duman si Jesus na mayong kaiba mantang nasa tahaw na kan danaw an sakayan. 48Nahiling niya na an saiyang mga disipulo sinasakit sa paggaod kan sakayan, huli ta sabat sinda sa doros. Kan maaga na, nagrani si Jesus sainda na naglalakaw sa ibabaw kan tubig. Lilihisan kutana niya sinda, 49alagad kan mahiling siya nindang naglalakaw sa ibabaw kan tubig, naghona sindang kalag idto kaya napakurahaw sinda 50sa makuring takot. Alagad tolos sinabihan niya sinda, “Magmaisog kamo; ako ini! Dai kamo matakot!” 51Dangan naglunad siya sa sakayan sa kaibahan ninda, asin nagkalma an doros. Napangalas sinda nin marahay, 52huli ta dai ninda nasabotan an kahulogan kan nangyari sa tinapay; matagas kaya an saindang puso. 53Nagbalyo sinda sa danaw. Pag-abot sa Genesaret idinoong ninda sa baybayon an sakayan. 54Pakalusad ninda sa sakayan, namidbid tolos si Jesus kan mga tawo, 55kaya nagdaralagan sinda pasiring sa mga kataraed na lugar dangan binuruligan ninda asin dinara ki Jesus an mga naghehelang. 56Saen man siya magduman, sa mga baryo, sa mga banwa o sa kaomahan, dinadara ninda sa plasa an mga naghehelang. Nakimaherak sinda ki Jesus na padutaon lamang sa gayad kan gubing niya an mga naghehelang. An gabos na nagduta naomayan.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\