MARKOS 7

1Nagkapirang Fariseo asin paratukdo kan Katogonan na hale pa sa Jerusalem an nagtiripon sa palibot ni Jesus. 2Namasdan ninda na an nagkapira sa mga disipulo ni Jesus nagkakakan na maati an mga kamot; dai sinda naghanaw nin kamot bago magkakan. 3(Huli ta an mga Fariseo asin an mga tawo nagsusunod sa mga itinukdo kaidto kan mga ginikanan: dai sinda minakakan sagkod na dai maghanaw nin kamot, 4ni minakakan nin anoman na hale sa sadan na dai ngona hugasan. Dakul pang mga pagsusundon an inootob ninda arog kan paghugas nin mga tasa, koron, bronseng mangko, saka higdaan). 5Kaya hinapot si Jesus kan mga Fariseo asin kan mga paratukdo kan Katogonan, “Tadaw ta dai sinusunod kan mga disipulo mo an mga katukdoan na hale pa sa satong mga ginikanan, kundi minakakan sindang maati an mga kamot?” 6Nagsimbag si Jesus, “Tama nanggad an sinabi ni Propeta Isaias dapit saindong mga parasagin-sagin kan isinurat niya ini: ‘Inoomaw ako kan mga tawong ini kan saindang ngoso, alagad harayo sako an saindang puso. 7An pagsamba ninda sako mayo nin halaga, huli ta an itinutukdo ninda bilang doktrina, mga pagboot nin tawo sana!’” 8Nagsabi pa si Jesus, “Isinisikwal nindo an togon nin Dios asin kinukuyog an mga katukdoan nin mga tawo.” 9Nagpadagos si Jesus nin pagtaram, “Marahay an paagi nindo nin pagsikwal kan katogonan nin Dios tanganing mapahalagahan sana an sadiri nindong tradisyon! 10Nagboot si Moises, ‘Galangan mo an saimong ama asin ina,’ saka ‘An magtaram nin maraot tumang sa saiyang ama o ina, dapat na gadanon.’ 11Alagad itinutukdo nindo na kun an sarong tawo igwang ikakatao sa saiyang ama o ina magsabing ‘an bagay na ini Corban’ (na an boot sabihon, para sa Dios), 12bako na siya obligadong magtabang pa sa saiyang ama o ina. 13Hinahalean nindo nin halaga an tataramon nin Dios sa paagi nin mga tradisyon na itinutukdo nindo sa iba. Kadakul pang arog kaining mga pagsusundon an inootob nindo.” 14Pinarani giraray ni Jesus an mga tawo dangan sinabihan, “Dangoga saka sabota nindo gabos an sasabihon ko saindo. 15Bakong an minalaog sa ngoso kan tawo an nakakapaati saiya sa atubang nin Dios kundi an minaluwas sa saiya. 16An may talinga magdangog!” 17Pakabayae ni Jesus sa mga tawo asin pakalaog niya sa harong, hinapot siya kan mga disipulo dapit sa sinabi niya. 18Sinabihan sinda ni Jesus, “Dai man kamo nakakasabot? Mayo nin anoman na kinakakan an tawo na talagang nakakapaati saiya, 19huli ta iyan dai minalaog sa saiyang puso kundi sa tulak, pakatapos minaluwas sana.” (Sinabi ini ni Jesus sa pagpahayag na an gabos na kakanon malinig.) 20Nagsabi pa siya, “An minaluwas sa tawo iyo an nakakapaati saiya, 21huli ta hale sa laog, sa puso nin tawo, minagikan an mga maraot na kaisipan, imoralidad, paghabon, paggadan, panambay, 22pagkaara, katampalasan, pandaya, kadustaan, pagkaori, tsismis, kapaabaw-abawan dangan, kalolongan. 23Ining mga karatan na gikan sa puso kan tawo iyo an nakakapaati saiya.” 24Paghale ni Jesus duman, nagpasiring siya sa rehiyon nin Tiro asin Sidon. Nagdagos siya sa sarong harong asin habo niyang maaraman nin siisay man na yaon siya duman; alagad igwa man giraray nin nakaaram. 25Naaraman kan sarong babae, na may aking daragita na may maraot na espiritu, na idtoon si Jesus. Nagduman siya tolos ki Jesus dangan nagdapa sa atubangan kaini. 26An babaeng ini taga Grecia, namundag sa Fenecia, sa Siria. Nakimaherak siya ki Jesus na paluwason an demonyo sa aki niya. 27Alagad nagsimbag si Jesus, “Pakakanon ta ngona an mga aki; bakong tama na kuahon an kakanon kan mga aki asin ibahog sa mga ayam.” 28Nagsimbag an babae, “Tama, Kagurangnan; alagad maski an mga ayam sa sirong kan lamesa minakakan kan mga rakdag na nahuhulog kan mga aki!” 29Kaya sinabihan siya ni Jesus, “Huli sa sinabi mo, pwede ka nang magpuli. Nagluwas na an demonyo sa saimong aki!” 30Nagpuli siya dangan naabotan niyang naghihigda an saiyang aki asin mayo na an demonyo saiya. 31Naghale si Jesus sa distrito nin Tiro. Nag-agi siya sa Sidon saka sa rehiyon kan Decapolis pagpasiring sa Danaw nin Galilea. 32Duman, dinara ki Jesus an sarong tawong bongog asin bilot; pinakimaherakan si Jesus na dutaan niya ini kan kamot niya. 33Irinayo ni Jesus sa mga tawo an lalaki. Dangan dinutaan niya kan saiyang mga muro an talinga kan lalaki, naglutab siya saka dinutaan an dila kaini. 34Pakatapos, nagtingkalag si Jesus sa langit, naghangos nin hararom, dangan nagsabi sa lalaki, “Effata”, na an boot sabihon, “Mabuksan ka!” 35Nakadangog tolos an lalaki asin naomayan an saiyang dila saka nakataram nin malinaw. 36Pinagbotan sinda gabos ni Jesus na dai idto ipang-osip; alagad kun kasuarin logod sinda pinagbotan na dai mang-osip, lalo man logod nindang ipinamareta idto. 37Nagngalas an gabos na nakadangog, “Marahay an paggibo niya kan gabos; maski an mga bongog pinadangog niya asin an mga pola pinataram niya,” an sabi ninda.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\