MARKOS 8

1Dai nahaloy, may nagtiripon naman na dakul na tawo. Mayo sinda nin makakakan, kaya inapod ni Jesus an saiyang mga disipulo asin sinabihan, 2”Naheherak ako sa mga tawong ini huli ta tolong aldaw na sinda sa kaibahan ko asin mayo na sindang kakanon. 3Kun papulion ko sinda na gutom, luluyahon sinda sa dalan; an iba pati sainda harayo an hinalean.” 4Nagsimbag an saiyang mga disipulo, “Saen kita makua nin ipapakakan sa mga tawong ini digdi sa kalangtadan?” 5Hinapot sinda ni Jesus, “Pira an tinapay nindo diyan?” “Pito,” an simbag ninda. 6Pinagbotan ni Jesus an mga tawo na magturukaw sa daga. Dangan kinua niya an pitong tinapay, nagpasalamat, binaraak asin itinao sa saiyang mga disipulo nganing ipanao sa mga tawo. 7Igwa man sinda nin nagkapirang saradit na sira; benendisyonan ini ni Jesus asin sinabihan niya an mga disipulo na ipanao man sa mga tawo. 8Nagkarakan sinda asin nagkabarasog. Pakatapos, tinipon kan mga disipulo an mga natada asin pitong basket pa an napano. 9Mga apat na ribo katawo an nagkarakan. 10Dangan pinahale na sinda ni Jesus saka naglunad tolos siya sa sakayan kaiba kan saiyang mga disipulo pasiring sa distrito nin Dalmanuta. 11Duminolok ki Jesus an nagkapirang Fariseo asin nagpoon pakidiskutiran saiya, naghahagad nin tanda hale sa langit tanganing baloon siya. 12Naghangos nin hararom si Jesus asin nagsabi, “Tadaw ta an henerasyon na ini naghahagad nin tanda? Sa katotoohan sinasabihan ko kamo, na mayong ipapahiling na tanda sa henerasyon na ini!” 13Dangan binayaan niya sinda, nagbalik sa sakayan asin nagduman sa ibong kan danaw. 14Nakalingaw an mga disipulo na magdara nin tinapay. Igwa sinda nin saro sanang tinapay duman sa sakayan. 15Pinatanidan sinda ni Jesus, “Maglikay kamo sa lebadura kan mga Fariseo saka sa lebadura ni Herodes.” 16Nag-olay-olay an mga disipulo, “Nagtaram siya kaiyan dahel ta mayo kita nin tinapay.” 17Aram ni Jesus an saindang pinag-oolayan, kaya sinabihan niya sinda, “Tadaw ta pinag-oolayan nindo na mayo kamong darang tinapay? Dai pa nanggad nindo naaaraman o nasasabotan? Abaang luya kan isip nindo! 18Igwa kamong mga mata, dai nindo nahihiling? Igwa kamong mga talinga, dai nindo nadadangog? Dai nindo nagigiromdoman? 19Kan baraakon ko an limang tinapay na ipinakakan sa limang ribo katawo, pirang basket an napano kan natada?” “Dose,” an simbag ninda. 20”Kan baraakon ko an pitong tinapay na ipinakakan sa apat na ribo katawo, pirang basket an napano kan natada?” “Pito,” an simbag ninda. 21Dangan sinabihan sinda ni Jesus, “Dai pa giraray nindo nasasabotan?” 22Nag-abot sinda sa Betsaida. Nagkapirang tawo an nagdara nin sarong buta ki Jesus asin nakimaherak na dutaan niya. 23Kinabit ni Jesus an buta paluwas sa baryo. Linutaban niya an mga mata kan buta, asin ibinugtak an mga kamot saiya, dangan hinapot, “May nahihiling ka?” 24Nagtangad an lalaki asin nagsabi, “May nahihiling akong mga tawo, alagad garo sinda mga kahoy na naglalakaw.” 25Dinutaan liwat ni Jesus an mga mata kan buta. Nagmaan nin marahay an buta asin narahay siya. Nahiling na niya nin malinaw an gabos. 26Dangan pinapuli na ni Jesus an lalaki asin tinugon, “Dai ka na magbalik sa baryo.” 27Dangan nagpasiring si Jesus asin an mga disipulo sa mga baryo kan Cesarea Filipos. Kan nasa dalan pa sinda, hinapot niya sinda, “Ano an sabi kan mga tawo, siisay daa ako?” 28Nagsimbag sinda, “May mga nagsasabing ika si Juan Bautista; an iba nagsasabing ika si Elias; an iba man nagsasabing saro ka sa mga propeta.” 29Hinapot sinda ni Jesus, “Para saindo, siisay ako?” Nagsimbag si Pedro, “Ika an Cristo.” 30Dangan pinagbotan niya sinda na dai ipanabi sa kiisay man kun siisay siya. 31Sinabihan ni Jesus an mga disipulo niya, “An Aki nin Tawo dapat mag-agi nin dakul na kasakitan, isikwal kan mga kamagurangan, kan mga poon na padi asin kan mga paratukdo kan Katogonan dangan ipagadan. Alagad sa ikatolong aldaw mabubuhay siya liwat.” 32Ipinaliwanag ni Jesus nin marahay an bagay na ini sa mga disipulo. Isiniblag siya ni Pedro sa iba saka tinuyaw. 33Alagad inatubang ni Jesus an saiyang mga disipulo dangan inanggotan si Pedro, “Rumayo ka sako, Satanas! Huli ta an iniisip mo bakong sa Dios, kundi sa tawo.” 34Dangan inapod ni Jesus an mga tawo saka an saiyang mga disipulo asin sinabihan, “An siisay man na boot magsunod sako, kaipuhan lingawan niya an sadiri niyang buhay, magpasan kan saiyang krus, asin magsunod sako. 35Huli ta an siisay man na namomoot magligtas kan saiyang buhay, mawawaraan kaiyan; alagad an siisay man na mawaran kan saiyang buhay dahel sako asin dahel sa ebanghelyo, magkakamit kaiyan. 36Ano an papakinabangon nin sarong tawo kun makamtan man niya an bilog na kinaban alagad mawara an saiyang buhay? 37Ano an ikakaribay kan sarong tawo para sa saiyang buhay? 38An siisay man na ikasopog ako asin an mga katukdoan ko sa atubang kan mga tawong masombikal asin parakasala, ikakasopog man kan Aki nin Tawo sa aldaw nin saiyang pagdatong sa kamurawayan nin saiyang Ama kaiba an mga banal na anghel.”


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\