MARKOS 9

1Nagtaram pa si Jesus, “Sa katotoohan sinasabihan ko kamo, igwa nin nagkapira digdi na dai magagadan sagkod na dai ninda mahiling na dumatong an Kahadean nin Dios na may kapangyarihan.” 2Pakalihis nin anom na aldaw ipinag-iba ni Jesus si Pedro, si Santiago asin si Juan, sa sarong halangkaw na bukid. Kan idtoon na sinda, nahiling nindang naliwat si Jesus. 3An gubing niya nagkintab sa kaputian na mayo nin siisay man sa bilog na kinaban na makakapaputi nin siring. 4Nahiling kan tolong disipulo si Elias asin si Moises na nakikipag-olay ki Jesus. 5Nagsabi si Pedro ki Jesus, “Kagurangnan, marahay na uya kita digdi. Magibo kami nin tolong payag-payag; saro saimo, saro ki Moises saka saro ki Elias.” 6Dai naaraman ni Pedro kun ano an saiyang sasabihon, huli ta siya asin an saiyang duwang kairiba inabotan nin dakulang takot. 7Dangan linindongan sinda nin sarong panganoron asin sarong tingog an naghale sa panganoron, “Ini an Aki kong namomotan; dangoga nindo siya? (!)” 8Nangalag-kalag sinda alagad mayo sindang nahiling kundi si Jesus sana. 9Mantang naglulugsot na sinda sa bukid, pinagbotan sinda ni Jesus, “Dai nindo ipang-osip sa kiisay an nahiling nindo sagkod na an Aki nin Tawo mabuhay liwat.” 10Kinuyog ninda an saiyang pagboot, alagad nagharapotan sinda, “Ano an kahulogan kan sinabi niyang ‘mabuhay liwat’?” 11Hinapot ninda si Jesus, “Tadaw ta an sabi kan mga paratukdo kan Katogonan, si Elias daa an enot na maabot?” 12Sinimbag niya sinda, “Si Elias mananggad an enot na madigdi tanganing ibalik sa dati an gabos na bagay. Alagad tadaw ta nasasabi sa mga Kasuratan na an Aki nin Tawo magtitios nin makuri asin isisikwal? 13Sinasabihan ko kamo, na nagdigdi na si Elias alagad pinasakitan siya kan mga tawo, sosog sa saindang sadiring kagustohan, siring sa nasasabi sa mga Kasuratan dapit saiya.” 14Pagbalik ninda sa ibang mga disipulo, nahiling ninda na an mga ini pinalibotan nin dakul na tawo. An nagkapirang mga paratukdo kan Katogonan nakikipagdiskutiran sa mga disipulo. 15Pagkahiling kan mga tawo ki Jesus, napangalas sinda nin marahay; nagdalagan sinda pasiring saiya saka nagtaong galang. 16Hinapot ni Jesus an saiyang mga disipulo, “Ano an pinagdidiskutiran nindo?” 17Nagsimbag an sarong lalaki, “Maestro, dinara ko saimo ining aki ko huli ta igwa siya nin maraot na espiritu, kaya dai siya nakakataram. 18Kun inaatake siya kan espiritu, ilinalampog siya kaini sa daga, nagsusubo an saiyang ngoso, nagraragot an ngipon asin nanonoog an bilog na hawak. Nakiolay ako sa saimong mga disipulo na paluwason ninda an espiritu, alagad dai ninda nahimo.” 19Sinabihan sinda ni Jesus, “Mga tawong mayo nin pagtubod! Sagkod nuarin ako magigin kaiba-iba nindo? Sagkod nuarin ko kamo pagtitioson? Daraha sako an aki!” 20Dinara ninda ki Jesus an aki. Pagkahiling ki Jesus kan espiritu, biglang pinakimig-kimig kaini an aki; natumba ini sa daga saka nagligid-ligid na nagsusubo an ngoso. 21Hinapot ni Jesus an ama, “Kasuarin pa siyang arog kaini?” Nagsimbag siya, “Poon kan sadit pa siya. 22Dakul na beses siyang hinuhulog kaiyan sa kalayo o sa tubig nganing gadanon. Kun may mahihimo ka, kaheraki asin tabangi kami!” 23Nagsabi si Jesus, “Tadaw ta nagsasabi kang kun may mahihimo ako? An gabos na bagay posible sa tawong nagtutubod.” 24Nagkurahaw tolos an ama kan aki, “Minatubod ako! Tabanging kumosog an pagtubod ko!” 25Nahiling ni Jesus na nagdadaguso sainda an mga tawo, kaya pinagbotan niya an maraot na espiritu, “Espiritung pola asin bongog, pinagbobotan takang lumuwas sa aking ini; dai ka na nanggad maglaog saiya!” 26Nagkurahaw an espiritu, pinakimig-kimig an aki, dangan nagluwas. Garo bangkay na an aki kaya nagsabi an mga tawo, “Gadan na siya!” 27Alagad kinapotan ni Jesus sa kamot an aki, tinabangan na magbangon asin nagtindog ini. 28Pakalaog ni Jesus sa harong, hinapot siya kan mga disipulo na daing ibang nagdadangog, “Tadaw ta dai mi napaluwas an espiritu?” 29Nagsimbag si Jesus, “An arog kaini dai mapapaluwas sa paagi nin anoman kundi sa pamibi sana asin sa pag-ayuno.” 30Naghale sinda sa lugar na idto asin nag-agi sa Galilea. Habo ni Jesus na maaraman nin siisay man kun haen siya, 31huli ta pinagtutukdoan niya an saiyang mga disipulo. Sinabihan niya sinda, “An Aki nin Tawo itatao sa mga tawo, dangan gagadanon siya ninda; alagad sa ikatolong aldaw mabubuhay siya liwat.” 32Dai ninda nasabotan an sinabi niya, alagad takot sindang maghapot saiya. 33Pag-abot sa Capernaum, kan sinda nasa laog na kan harong, hinapot ni Jesus an saiyang mga disipulo, “Ano an pinagdidiskutiran nindo sa dalan?” 34Dai sinda naggirong huli ta sa dalan pinagdidiskutiran ninda kun siisay an pinakadakula sainda. 35Nagtukaw si Jesus, inapod an dose dangan sinabihan, “An siisay man na boot magin enot, dapat na magpahuri sa gabos asin maging sorogoon nin gabos.” 36Kinua niya an sarong sadit na aki, pinatindog sa atubangan ninda, kinugos asin sinabihan sinda, 37”An siisay man na minaako sa arog kaining aki sa ngaran ko, minaako sako; an siisay man na minaako sako, bakong ako an inaako kundi an nagsugo sako.” 38Nagsabi saiya si Juan, “Maestro, nakahiling kami nin tawong nagpapaluwas nin mga demonyo sa ngaran mo. Sinaway mi siya huli ta mayo siya sa pag-iriba ta.” 39”Dai nindo siya pagsawayon,” an sabi ni Jesus, “huli ta dai nin siisay man na minagibo nin milagro sa ngaran ko na magpapakaraot sako. 40Huli ta an siisay man na bakong tumang sato, kampi sato. 41Sa katotoohan sinasabihan ko kamo, an siisay man na magpainom saindo nin tubig huli ta kamo sadiri ko, dai mawawaraan nin balos.” 42”An siisay man na magin dahelan kan pagkasala kan saro sa mga saradit na ini na minatubod sako, mas marahay pang tagulnodan an liog niya nin gapong gilingan dangan iapon sa dagat. 43Kun an saro mong kamot magin dahelan kan pagkakasala mo, putola iyan! Mas marahay pa saimong lumaog ka sa langit na saro sana an kamot ki kan may duwang kamot alagad ihulog sa impyerno, sa kalayo na mayong kataposan. 44Duman ‘an mga ulod sa saindang hawak dai nanggad nagagadan asin an kalayo dai nanggad nasisigbo.’ 45'Kun an saro mong bitis magin dahelan kan pagkakasala mo, putola iyan! Mas marahay pa saimong lumaog ka sa langit na saro sana an bitis, ki kan may duwang bitis alagad ihulog sa impyerno. 46Duman ‘an mga ulod sa saindang hawak dai nanggad nagagadan asin an kalayo dai nanggad nasisigbo.’ 47Kun an saro mong mata magin dahelan kan pagkakasala mo, hulwata iyan! Mas marahay pang lumaog ka sa Kahadean nin Dios na may saro sanang mata, ki kan may duwang mata alagad ihulog sa impyerno. 48Duman ‘an mga ulod sa saindang hawak dai nanggad nagagadan asin an kalayo dai nanggad nasisigbo.’ 49”Huli ta an lambang saro lilinigon sa kalayo. 50An asin marahay; alagad kun mawaran iyan nin asgad paano nindo mapapaasgad iyan? Magkaigwa kamo nin sa asin na kalidad dangan mamuhay kamo sa katoninongan.”


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\