MATEO 1

1Iyo ini an mga ginikanan ni Jesu-Cristo, na gikan ki David, na gikan ki Abraham. 2Si Abraham ama ni Isaac, si Isaac ama ni Jacob, si Jacob ama ni Juda saka kan mga tugang niya; 3si Juda ama ni Fares asin ni Zera (si Tamar an saindang ina), si Fares ama ni Esrom, si Esrom ama ni Aram; 4si Aram ama ni Aminadab, si Aminadab ama ni Naason, si Naason ama ni Salmon; 5si Salmon ama ni Boaz (si Rahab an saiyang ina), si Boaz ama ni Obed (si Ruth an saiyang ina), si Obed ama ni Jesse; 6si Jesse iyo an ama ni Hadeng David. Si David ama ni Solomon (an saiyang ina dating agom ni Urias); 7si Solomon ama ni Roboam, si Roboam ama ni Abias, si Abias ama ni Asa; 8si Asa ama ni Josafat, si Josafat ama ni Joram, si Joram ama ni Uzias; 9si Uzias ama ni Jotam, si Jotam ama ni Acaz, si Acaz ama ni Ezekias; 10si Ezekias ama ni Manases, si Manases ama ni Amon, si Amon ama ni Josias; 11si Josias ama ni Jeconias saka kan mga tugang niya, kan panahon na madestyero an mga Israelita sa Babilonia. 12Kan nakadestyero na an mga Israelita sa Babilonia, iyo ini an mga ginikanan: si Jeconias ama ni Sealtiel, si Sealtiel ama ni Zorobabel; 13si Zorobabel ama ni Abiud, si Abiud ama ni Eliakim, si Eliakim ama ni Azor; 14si Azor ama ni Zadok, si Zadok ama ni Akim, si Akim ama ni Eliud; 15si Eliud ama ni Eleazar, si Eleazar ama ni Matan, si Matan ama ni Jacob; 16si Jacob ama ni Jose, na agom ni Maria, na ina ni Jesus, na inaapod Cristo. 17Kaya, may katorseng ginikanan poon ki Abraham sagkod ki David; katorseng ginikanan naman poon ki David sagkod sa panahon na an mga Israelita nadestyero sa Babilonia, asin katorseng ginikanan naman poon kaiyan sagkod na mamundag an Cristo. 18Siring kaini an pagkamundag ni Jesu-Cristo. Si Maria na saiyang ina ikinasal ki Jose, alagad bago sinda kasalon, nangingidam na si Maria. An saiyang ipinapangidam gikan sa Espiritu Santo. 19Si Jose sarong matanos na lalaki asin habo niyang masopgan si Maria; kaya nag-isip siyang suhayan ini sa hilom. 20Mantang iniisip ini ni Jose, nagpahiling saiya sa pangatorogan an sarong anghel nin Kagurangnan na nagsabi, “Jose, aki ni David, dai ka magalang-alang akoon si Maria, huli ta an ipinapangidam niya gikan sa Espiritu Santo. 21Mangangaki siya nin lalaki asin ngangaranan mo siyang Jesus, huli ta ililigtas niya an saiyang banwaan sa saindang mga kasalan.” 22Nangyari an gabos na ini tanganing maotob an sinabi nin Kagurangnan sa paagi kan propeta, 23”Mangingidam an sarong birhen asin mangangaki nin lalaki na aapodon Emmanuel” (na an boot sabihon, “an Dios nasa sato”). 24Pagmata ni Jose, sinunod niya an pagboot kan anghel nin Kagurangnan; pinakasalan niya si Maria. 25Alagad dai nagdorog si Jose ki Maria sagkod na ikapangaki kaini an sarong aking lalaki na nginaranan niyang Jesus.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\