MATEO 11

1Pakatapos na matukdoan ni Jesus an doseng disipulo, nagdagos siya sa kataraed na banwaan nganing magtukdo asin maghulit duman. 2Nabaretaan ni Juan Bautista sa bilanggoan an mga ginigibo ni Cristo, kaya nagsugo siya nin nagkapira niyang mga disipulo na magduman ki Jesus, 3tanganing hapoton, “Ika na an pinagsasabi ni Juan na maabot, o mahalat pa kami nin iba?” 4Nagsimbag si Jesus, “Sabihan nindo si Juan kan nadadangog asin nahihiling nindo: 5an mga buta nakakahiling, an mga pilay nakakalakaw, an mga daoton nalilinigan, an mga bongog nakakadangog, an mga gadan nabubuhay liwat, asin an Marahay na Bareta ipinaghuhulit sa mga dukha. 6Paladan an siisay man na dai nagduduwa-duwa dapit sako!” 7Pakahale kan mga disipulo, nagtaram si Jesus sa mga tawo dapit ki Juan, “Ano an pinaghona nindong mahiling kan magduman kamo sa kalangtadan? Sarong bariw na pinagpapalid-palid nin doros? 8Ano an boot nindong mahiling duman? Sarong tawong nakagubing nin mamahalon? An mga tawong naggugubing nin arog kaiyan nag-eerok sa mga palasyo! 9Ano talaga an pinaglaom nindong mahiling? Sarong propeta? Iyo, sinasabihan ko kamo na an nahiling nindo orog pa ki sa propeta. 10Huli ta si Juan an pinagsasabi sa kasuratan: ‘Uya, papaenoton ko saimo an sugo ko, nganing andamon an dalan na agihan mo.’ 11Sa katotoohan sinasabihan ko kamo, mayo pang nabuhay na mas dakula ki Juan Bautista; alagad an pinakasadit sa Kahadean nin langit mas dakula pa ki sa saiya. 12Poon na maghulit si Juan sagkod ngunyan, an Kahadean nin langit nagtitios nin kadahasan; hinihingowa ining laglagon kan mga madahas; 13huli ta an gabos na propeta asin an Katogonan ni Moises naghula sagkod sa panahon ni Juan. 14Kun boot nindong tubodon ini, si Juan iyo an Elias na maabot. 15An may talinga, magdangog! 16”Sa ano ko ikakaagid an mga tawo ngunyan? Garo sinda mga aki na nagtuturukaw sa plasa asin nagkukurahaw sa mga kakawat ninda, 17‘Tinugtogan mi kamo, alagad dai kamo nagsayaw! Nanambitan kami alagad dai kamo nagtangis!’ 18Kan nagdigdi si Juan, nag-ayuno siya asin dai nag-inom nin arak, alagad nagsabi an mga tawo, ‘May demonyo siya!’ 19Kan an Aki nin Tawo an nagdigdi, nagkakan siya asin nag-inom, alagad nagsabi an mga tawo, ‘Hilinga saro siyang paslo, paraburat, katood kan mga parasingil nin buhis saka mga parakasala!’ Alagad an kadonongan nin Dios napapatotoohan kan saiyang mga gibo.” 20Inanggotan ni Jesus an mga banwaan na ginibohan niya kan kadaklan kan saiyang mga milagro, dahel ta dai sinda nagbakle. 21Nagsabi siya, “Herak man saimo, Corazin! Herak man saimo, Betsaida! Huli ta kun an mga milagrong ginibo diyan saindo ginibo sa Tiro saka sa Sidon, haloy na kutanang nagsulot nin sako asin nagtukaw sa abo an mga tawo duman sa pagpahiling na sinda nagbakle. 22Kaya sinasabihan ko kamo, sa Aldaw nin Paghukom mas magian an padusang itatao sa mga taga Tiro asin Sidon ki sa saindo! 23Asin ika, Capernaum! Boot mong iitaas sagkod sa langit? Ihuhulog ka sa impyerno! Huli ta kun an mga milagro na ginibo saimo ginibo sa Sodoma, an banwaan na idto yaon pa kutana ngunyan! 24Sinasabihan ko kamo, mas magian an padusang itatao nin Dios sa Sodoma ki sa saindo.” 25Kan oras na idto, nagtaram si Jesus, “O Ama, Kagurangnan nin langit asin daga! Nagpapasalamat ako saimo ta ipinahayag mo sa mga mangmang an mga bagay na tinago mo sa mga madonong asin sa mga may inadalan. 26Opo, Ama, huli ta ini an ikinaogma mo. 27”Itinao sako kan sakong Ama an gabos na bagay. Mayong nakakamidbid sa Aki kundi an Ama sana; mayo man nin nakakamidbid sa Ama kundi an Aki sana, asin an boot kan Aki na pahayagan. 28”Madya kamo sako, kamo gabos na napapagal asin nagagabatan, ta tatawan ko kamo nin kapahingaloan. 29Salongan nindo an sakong sakal asin mag-adal kamo sako, huli ta ako maboot asin mahuyo; asin makakakua kamo nin kapahingaloan. 30Huli ta masayon an sakuyang sakal asin magian an pasanon ko.”


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\