MATEO 12

1Sarong aldaw na Sabbath, nag-agi si Jesus sa kaomahan nin trigo. Gutom na an saiyang mga disipulo, kaya nagrapgos sinda nin mga trigo asin nagkakan. 2Kan mahiling ini kan mga Fariseo, sinabihan ninda si Jesus, “Hilinga, an saimong mga disipulo naggigibo kan ipinapangalad na gibohon kun Sabbath!” 3Nagsimbag si Jesus, “Dai nindo nabasa kun ano an ginibo ni David saka kan saiyang mga kairiba kan magutom sinda? 4Naglaog siya sa Templo dangan nagkakan siya asin an saiyang mga kairiba kan tinapay na idinolot sa Dios, na ipinapangalad na kakanon kan bakong padi. 5O dai pa nindo nabasa sa Katogonan ni Moises na lambang aldaw na Sabbath, an mga padi sa Templo minalapas kan katogonan dapit sa Sabbath, alagad dai sinda nagkakasala? 6Sinasabihan ko kamo, uya digdi an sarong mas dakula pa ki sa Templo. 7Sinasabi sa kasuratan, ‘Pagkaherak an boot ko asin bakong atang.’ Kun nasabotan nindo ini, dai nindo kokondenaron an mayong sala. 8Huli ta an Aki nin Tawo iyo an Kagurangnan kan Sabbath.” 9Naghale si Jesus sa lugar na idto asin nagduman sa sarong sinagoga. 10Igwa duman nin sarong lalaking paralisado an kamot. Igwa man nin nagkapirang tawo na boot makakua nin dahelan nganing isumbong si Jesus. Kaya hinapot ninda siya, “Tugot daw sa Katogonan an pagbolong sa aldaw na Sabbath?” 11Nagsimbag si Jesus, “Halimbawa an saro saindo igwa nin sarong karnero na nahulog sa hararom na bobon sa aldaw na Sabbath, dai daw niya iyan hawason? 12An tawo pa daw na mas mahalaga ki sa karnero! Kun siring, tugot kan Katogonan an paggibo nin marahay sa aldaw na Sabbath.” 13Dangan sinabihan ni Jesus an lalaking paralisado an kamot, “Unata an saimong kamot.” Inunat niya an saiyang kamot; naomayan ini asin pareho na kan sa ibong na kamot. 14Nagluwas an mga Fariseo asin nag-orolay kun paano ninda ikapagadan si Jesus. 15Kan maaraman ini ni Jesus, naghale siya sa lugar na idto. Dakul na tawo an nagsunod saiya. Pinaomayan niya an gabos na naghehelang, 16dangan pinagbotan sinda na dai siya ipangosip, 17tanganing maotob an sinabi ni propeta Isaias, 18”Uya an sakong sorogoon, an sakong pinili, an sakuyang namomotan asin ikinakaogma. Ibubugtak ko saiya an sakong Espiritu, asin ipapahayag niya an sakong hustisya sa gabos na nasyon. 19Dai siya makikiiwal o magkukurahaw, an tingog niya dai madadangog sa mga tinampo; 20dai niya babarion an nagruyong nang bariw, dai man niya paparongon an maromirom nang ilaw. Magpapadagos siya sagkod na manggana an katanosan; 21asin maglalaom saiya an gabos na tawo.” 22Dangan dinara ki Jesus an sarong lalaking buta saka pola na may demonyo. Binolong siya ni Jesus, kaya nakataram asin nakahiling siya. 23Nagngalas an gabos asin naghapot, “Siya daw an Aki ni David?” 24Kan madangog ini kan mga Fariseo, nagsabi sinda, “An tawong ini nakakapaluwas nin demonyo sa kapangyarihan ni Beelzebul na prinsipe kan mga demonyo.” 25Aram ni Jesus an mga nasa boot ninda, kaya sinabihan niya sinda, “Marurumpag an arin man na kahadean na nababanga; mawawasak an arin man na banwaan o pamilya na nababanga. 26Kaya kun si Satanas an magpaluwas ki Satanas siya mismo mababanga; paanong magdanay an saiyang kahadean? 27Nagsasabi kamo na nagpapaluwas ako nin mga demonyo sa kapangyarihan ni Beelzebul. Kun nagpapaluwas ako nin mga demonyo sa kapangyarihan ni Beelzebul, sa kiisay na kapangyarihan nagpapaluwas an saindong mga disipulo? Kaya sinda an nagpapatotoo na nasasala kamo! 28Alagad kun nagpapaluwas ako nin mga demonyo sa kapangyarihan kan Espiritu nin Dios, nagpapatotoo ini na nagpoon na an Kahadean nin Dios saindo. 29”Mayong makakasalakat sa harong nin sarong makosog na tawo kun dai ngona niya gaposon ini. Kun magapos na ini, saka pa sana niya masasamsaman an harong. 30”An bakong kampi sako, tumang sako; an dai nagtatabang sako sa pagtipon, nagwawarak. 31Kaya sinasabihan ko kamo, papatawadon an mga tawo kan ano man na kasalan o paglanghad; alagad an maglanghad sa Espiritu Santo dai papatawadon. 32An magtaram nin anoman tumang sa Aki nin Tawo, papatawadon; alagad an magtaram tumang sa Espiritu Santo dai nanggad papatawadon—ngunyan o sagkod pa man. 33”An marahay na kahoy, marahay man an bunga; an maraot na kahoy, maraot man an bunga. An kahoy namimidbid sa bunga. 34Mga rimoranon! Paano kamong makataram nin mga marahay na bagay, na kamo mga maraot? Huli ta kun ano an nasa puso iyo an maluwas sa ngoso. 35An marahay na tawo, marahay man an gibo huli ta pano nin karahayan an saiyang puso; an maraot na tawo, maraot man an gibo huli ta pano nin karatan an saiyang puso. 36”Sinasabihan ko kamo na sa Aldaw nin Paghukom an lambang saro magtatao nin kwenta kan lambang tataramon na mayong halaga na saiyang itinaram. 37Huli ta kamo papatawadon o papadusahan sosog sa saindong mga itinaram.” 38May nagkapirang paratukdo kan Katogonan asin nagkapirang Fariseo na nagsabi ki Jesus, “Maestro, boot ming makahiling nin tanda hale saimo.” 39Nagsimbag si Jesus, “An maraot asin daing Dios na henerasyon naghahagad nin tanda; alagad mayong tanda na itatao sainda kundi an tanda ni Propeta Jonas. 40Siring na si Jonas tolong aldaw asin tolong banggi sa tulak nin balyena, siring man an Aki nin Tawo tolong aldaw asin tolong banggi sa irarom kan daga. 41Sa Aldaw nin Paghukom matindog an mga taga Nineve saka mahukom saindo, huli ta sinda nagbakle kan maghulit sainda si Jonas; asin uya digdi an mas dakula pa ki Jonas! 42Sa Aldaw nin Paghukom matindog an Reyna nin Sheba saka mahukom saindo, huli ta nagbaklay siya hale sa mga poro kan daga tanganing madangog sana an kadonongan ni Solomon; asin uya an mas dakula pa ki Solomon! 43”Kun minaluwas sa tawo an maraot na espiritu, minaduman iyan sa mga mamarang lugar sa paghanap nin mapapahingaloan. Kun mayong nakukua, 44minasaboot siya, ‘Mapuli ako sa harong na pinaghalean ko.’ Pagbalik niya maabotan niya iyan na mayong laog, malinig asin husay. 45Minaluwas giraray siya saka minaagda nin pito pang espiritu na mas maraot pa ki sa saiya, dangan duman sinda gabos minaerok sa tawong iyan. Kaya nagigin mas maraot ki sa dati an kamugtakan kan tawong iyan. Siring kaini an mangyayari sa mga maraot na kapagarakian na ini.” 46Nagtataram pa si Jesus sa mga tawo kan umabot an saiyang ina asin mga tugang. Idtoon sinda sa luwas asin boot na makaolay si Jesus. 47Kaya may nagsabi ki Jesus, “Nasa luwas an saimong ina asin mga tugang, boot kang makaolay.” 48Nagsimbag si Jesus, “Siisay an sakong ina? Siisay an sakong mga tugang?” 49Dangan itinukdo niya an saiyang mga disipulo asin nagsabi, “Uya an sakuyang ina asin an sakuyang mga tugang! 50Huli ta an siisay man na nag-ootob kan kabotan kan sakong Ama sa langit, iyo an sakong mga tugang asin an sakong ina.”


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\