MATEO 14

1Kan panahon na iyan, nabaretaan ni Herodes, na kagsakop kan Galilea, an kabantogan ni Jesus. 2Sinabihan niya an mga opisyal, “Siya si Juan Bautista; nabuhay siya liwat kaya igwa nin kapangyarihan sa paggibo nin mga milagro.” 3Si Herodes an nagpadakop, nagpakadena saka nagpabilanggo ki Juan. An dahelan iyo si Herodias, na agom kan tugang niyang si Felipe. 4Sinabihan kaya ni Juan si Herodes, “Sala na agomon mo si Herodias!” 5Boot ipagadan ni Herodes si Juan, alagad natakot siya sa mga tawo huli ta minidbid ninda si Juan na sarong propeta. 6Kan kumpleanyo ni Herodes, nagsayaw sa atubang nin gabos an aking daraga ni Herodias. Naogma si Herodes, 7kaya nagsumpa siya na itatao sa daraga an anoman na hagadon kaini saiya! 8Sa pasunod kan saiyang ina, nagsabi an daraga, “Itao mo sako ngunyan tolos sa sarong bandehado an payo ni Juan Bautista!” 9Namondo an hade, alagad huli kan saiyang sumpa sa atubang kan gabos niyang bisita, nagboot siyang itao an hagad kan daraga. 10Kaya pinapugotan niya si Juan sa laog kan bilanggoan. 11Dinara an payo na nasa bandehado, itinao sa daraga, asin itinao man kaini sa saiyang ina. 12Nag-abot an mga disipulo ni Juan, kinua an bangkay saka ilinubong. Dangan naghale sinda asin ibinareta ini ki Jesus. 13Kan maaraman ni Jesus an nangyari ki Juan, naglunad siya sa sarong sakayan pasiring sa sarong lugar na siblag sa mga tawo. Alagad kan maaraman ini kan mga tawo, nagralakaw sinda hale sa mga banwaan asin sinundan ninda si Jesus. 14Paglusad ni Jesus sa sakayan, nahiling niya an kadakul na tawo; naherak siya sainda asin binolong niya an mga naghehelang sa kaibahan ninda. 15Kan banggi na, nagdolok saiya an mga disipulo dangan nagsabi, “Banggi na, asin harayo an lugar na ini. Subolan na an mga tawo tanganing magbakal nin makakakan ninda.” 16Nagsabi si Jesus, “Dai na kaipuhan na maghale pa sinda; tawan nindo sinda nin makakakan.” 17Alagad nagsabi sinda, “Igwa sana kita nin limang tinapay saka duwang sira.” 18”Daraha nindo sako,” an sabi ni Jesus. 19Pinagbotan niyang magturukaw an mga tawo sa doot. Dangan kinua niya an limang tinapay saka an duwang sira, nagtingkalag siya sa langit asin nagpasalamat. Binaraak niya an mga tinapay saka itinao sa mga disipulo; dangan itinao man kan mga disipulo sa mga tawo. 20Nagkarakan an gabos asin nagkabarasog. Pakatapos, tiniripon kan mga disipulo an mga natada, asin doseng basket pa an napano. 21May limang ribong lalaki an nagkakan, dai kabilang an mga babae asin an mga aki. 22Pinasakay ni Jesus an mga disipulo saka pinaenot sa ibong kan danaw mantang pinapahale niya an mga tawo. 23Pakapahalea niya kan mga tawo, nagtukad siya sa sarong bulod tanganing mamibi. Kan magbanggi na, solo siya duman; 24asin kan oras na iyan an sakayan kan mga disipulo nasa tahaw na kan danaw, hinahampas kan alon huli ta sabat sa doros. 25Kan maaga na, si Jesus nag-abot sainda, naglalakaw sa ibabaw kan tubig. 26An mga disipulo, kan mahiling siya na naglalakaw sa ibabaw kan tubig, nagkururahaw sa takot, “May kalag!” 27Alagad nagtaram tolos si Jesus sainda, “Ako ini! Dai kamo matakot! Pakosoga an saindong boot!” 28Dangan nagtaram si Pedro, “Kagurangnan, kun ika man nanggad iyan, padolokon mo ako saimo sa ibabaw kan tubig.” 29”Madya!” an simbag ni Jesus. Kaya naglusad si Pedro sa sakayan saka naglakaw sa ibabaw kan tubig pasiring ki Jesus. 30Alagad kan mamangnohan niya an makosog na doros, natakot siya kaya nagpoon siyang mag-irarom sa tubig. Nagkurahaw siya, “Kagurangnan, ligtasan ako!” 31Ginawgaw tolos ni Jesus an saiyang kamot, pinugol siya saka sinabihan, “Maluya an saimong pagtubod! Tadaw ta nagduwa-duwa ka?” 32Pakalunad nindang duwa sa sakayan, naglinaw an panahon. 33Nagsamba ki Jesus an mga disipulo na nasa sakayan asin nagsabi, “Ika mananggad an Aki nin Dios!” 34Pakabalyo ninda sa danaw, nagdoong sinda sa Genesaret. 35Namidbid si Jesus kan mga tawo duman, kaya kinua ninda an mga naghehelang sa mga kataraed na lugar asin dinara ki Jesus. 36Nakimaherak sinda saiya na tugotan an mga naghehelang na makaduta lamang maski sa gayad kan saiyang gubing; asin an gabos na nakaduta narahay.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\