MATEO 15

1May mga Fariseo asin mga paratukdo kan Katogonan hale sa Jerusalem na nagduman ki Jesus. Hinapot ninda siya, 2”Tadaw ta linalapas kan mga disipulo mo an katukdoan na hale pa sa satong mga ginikanan? Dai sinda naghahanaw nin kamot bago magkakan!” 3Nagsimbag si Jesus, “Tadaw ta linalapas man nindo an togon nin Dios masunod sana an sadiri nindong katukdoan? 4Huli ta nagboot an Dios, ‘Galangan mo an saimong ama asin ina,’ saka ‘An magtaram nin maraot tumang sa saiyang ama o ina dapat gadanon.’ 5Alagad itinutukdo nindo na kun an sarong tawo igwang ikakatao sa saiyang ama o ina magsabi, ‘An bagay na ini para sa Dios,’ 6nahahale na saiya an katongdan na galangan an saiyang ama asin ina. Sa paaging iyan dai nindo tinatawan nin halaga an togon nin Dios tanganing masunod sana an sadiri nindong katukdoan. 7Mga parasagin-sagin! Tama nanggad si Isaias kan siya magpropesiya dapit saindo: 8‘Inoomaw ako kan mga tawong ini kan saindang ngoso, alagad harayo sako an saindang mga puso. 9An pagsamba ninda sako mayo nin halaga, huli ta an itinutukdo ninda bilang doktrina, mga pagboot nin tawo sana!’” 10Dangan pinarani ni Jesus saiya an mga tawo asin sinabihan, “Dangoga asin sabota nindo: 11bakong an minalaog sa ngoso nin tawo an nakakapaati saiya kundi an minaluwas diyan.” 12Nagdolok ki Jesus an saiyang mga disipulo asin nagsabi, “Dai mo aram na nakulogan an boot kan mga Fariseo kan saimong itinaram?” 13Nagsimbag si Jesus, “An arin man na tanom na dai itinanom nin sakong Ama sa langit, gagaboton. 14Pabayae sana nindo sinda; mga buta sindang giya. Kun an sarong buta magkabit nin kapwa buta, pareho sindang mahuhulog sa kalot.” 15Nagsabi si Pedro ki Jesus, “Paliwanagan man samo an parabolang ini.” 16Nagsabi si Jesus sainda, “Dai pa nanggad kamo nakakasabot? 17Dai nindo aram na an anoman na minalaog sa ngoso nin tawo minadagos sa tulak asin minaluwas? 18Alagad an mga bagay na minaluwas sa ngoso, minahale sa puso; iyan an nakakapaati sa sarong tawo. 19Huli ta sa puso minagikan an mga maraot na kaisipan, an panggadan, panambay, an paggibo nin mga bagay na imoral, panghabon, pagputik asin pagpakaraot sa iba. 20Ini an mga nakakapaati sa tawo; alagad an dai paghanaw kan kamot bago magkakan dai nakakapaati sa tawo.” 21Naghale si Jesus sa lugar na idto asin nagduman sa distrito nin Tiro saka Sidon. 22Sarong babaeng taga Canaan na nag-eerok sa lugar na idto nagdolok ki Jesus. Nagkurahaw siya, “Kagurangnan, Aki ni David! Kaheraki ako! May demonyo an aki kong babae asin masakit an kamugtakan.” 23Alagad dai naggirong si Jesus. Pinakiolayan siya kan saiyang mga disipulo, “Pahalea na siya huli ta nagpaparasunod siya sato asin nagpapararibok!” 24Nagsimbag si Jesus, “Sinugo ako para sana sa mga karnerong nalalagalag kan banwaan nin Israel.” 25Alagad nagluhod an babae sa atubang ni Jesus asin nagsabi, “Kagurangnan, tabangi man ako!” 26Nagsimbag si Jesus, “Bakong tama na ibahog sa mga ayam an kakanon kan mga aki.” 27Nagsimbag an babae, “Totoo iyan, alagad maski an mga ayam nagkakakan kan mga rakdag hale sa lamesa kan saindang kagsadiri.” 28Kaya sinabihan siya ni Jesus, “Babae, dakula an saimong pagtubod! Mangyari saimo siring sa kamawotan mo.” Kan oras man sanang iyan naomayan an aki niya. 29Paghale ni Jesus sa lugar na idto, nag-agi siya sa gilid kan Danaw nin Galilea. Nagtukad siya sa bulod dangan nagtukaw duman. 30Nagdorolok saiya an dakul na tawo na may darang mga lupog, buta, pilay, pola, asin iba pang mga naghehelang. Ibinugtak ninda an mga ini sa pamitisan ni Jesus; binolong niya sinda gabos. 31Nagngalas an mga tawo kan mahiling nindang nagtataram na an pola, naomayan na an lupog, naglalakaw na an pilay saka nakakahiling na an buta; kaya inomaw ninda an Dios nin Israel. 32Dangan pinarani ni Jesus saiya an mga disipulo asin sinabihan, “Naheherak ako sa mga tawong ini huli ta tolong aldaw na sindang kaiba ko asin mayo na sindang makakakan. Habo ko sindang papulion na gutom, ta tibaad panluyahon sinda sa dalan.” 33Sinabihan siya kan mga disipulo, “Saen man kita makua nin kakanon sa desyertong ini tanganing pakakanon sinda?” 34Naghapot si Jesus, “Pira an tinapay nindo?” “Pitong tinapay asin nagkapirang saradit na sira sana,” an simbag ninda. 35Pinatukaw ni Jesus sa daga an mga tawo. 36Dangan kinua niya an pitong tinapay asin an sira, nagpasalamat, binaraak niya idto, itinao sa mga disipulo asin itinao man kan mga ini sa mga tawo. 37Nagkarakan an gabos asin nagkabarasog. Tinipon kan mga disipulo an mga natada, asin pitong basket pa an napano. 38Apat na ribong lalaki an nagkakan, dai kabilang an mga babae asin an mga aki. 39Pakatapos, pinahale na ni Jesus an mga tawo dangan naglunad siya sa sarong sakayan asin nagduman sa teritoryo nin Magadan.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\