MATEO 16

1Nagkapirang mga Fariseo asin mga Saduceo an nagduman ki Jesus. Boot nindang masudyaan si Jesus kaya hinagadan siya ninda nin sarong tanda hale sa langit. 2Sinabihan sinda ni Jesus, “Pagsolnop kan aldaw minasabi kamong, ‘Magkakaigwa nin marahay na panahon, huli ta mapula an kalangitan.’ 3Pagkaaga minasabi kamo, ‘Mauran ngunyan huli ta madampog.’ Nauukodan nindo kun mauran o mainit sa paghiling sana sa langit, alagad dai kamo tataong magsabot kan kahulogan kan mga tanda kan panahon! 4An maraot asin daing-Dios na henerasyon naghahagad nin tanda, alagad mayong tanda na itatao sainda kundi an tanda ni Jonas.” Dangan binayaan niya sinda. 5Kan magbalyo sa ibong kan danaw an mga disipulo, nakalingaw sindang magdara nin tinapay. 6Sinabihan sinda ni Jesus, “Maglikay kamo sa lebadura kan mga Fariseo asin mga Saduceo.” 7Nag-orolay-olay sinda, “Nagtaram siya kaini huli ta mayo kitang darang tinapay.” 8Aram ni Jesus kun ano an pinag-oolayan ninda, kaya naghapot siya, “Tadaw ta pinag-oolayan nindo na nakalingaw kamong magdara nin tinapay? Maluya an saindong pagtubod! 9Dai pa giraray kamo nakakasabot? Dai nindo nagigiromdoman an limang tinapay na ipinakakan ko sa limang ribo katawo? Pirang basket na tada an natipon nindo? 10Dai nindo nagigiromdoman an pitong tinapay na ipinakakan ko sa apat na ribo katawo? Pirang basket na tada an natipon nindo? 11Tadaw ta dai nindo nasasabotan na bakong tinapay an boot kong sabihon? Maglikay kamo sa lebadura kan mga Fariseo asin mga Saduceo.” 12Dangan pa sana nasabotan kan mga disipulo na bakong lebadura nin tinapay an boot sabihon ni Jesus kundi an katukdoan kan mga Fariseo asin mga Saduceo. 13Nagduman si Jesus sa distrito nin Cesarea Filipos, saen hinapot niya an saiyang mga disipulo, “Ano an sabi kan mga tawo, siisay daa an Aki nin Tawo?” 14Nagsimbag sinda, “An sabi kan iba si Juan Bautista. An iba nagsasabi na si Elias, an iba naman nagsasabi na si Jeremias o saro kan mga propeta.” 15Hinapot sinda ni Jesus, “Para saindo, siisay ako?” 16Nagsimbag si Simon Pedro, “Ika an Cristo, an Aki nin Dios na buhay.” 17”Paladan ka, Simon, aki ni Juan! Huli ta bakong tawo an nagpasabot saimo kan katotoohan na ini kundi an sakong Ama sa langit,” an sabi ni Jesus. 18”Kaya sinasabihan taka: Ika si Pedro, saro kang gapo asin sa ibabaw kan gapong ini papatindogon ko an sakong simbahan; dawa an kapangyarihan nin kagadanan dai nanggad makakadaog kaiyan. 19Itatao ka (ko) saimo an mga Iyabe (lyabe) kan Kahadean nin langit; (an anoman na ipangalad mo sa daga), ipapangalad man sa langit; an anoman na itugot mo sa daga, itutugot man sa langit.” 20Dangan pinagbotan ni Jesus an mga disipulo na dai nanggad ipanabi sa kiisay man na siya an Cristo. 21Poon kaidto nagpoon nang paliwanagan ni Jesus an mga disipulo na kaipuhan magduman siya sa Jerusalem dangan mag-agi nin makuring pagsakit sa kamot kan mga kamagurangan, kan mga poon na padi, asin kan mga paratukdo kan Katogonan. Sinabihan niya sinda na gagadanon siya alagad sa ikatolong aldaw mabubuhay siya liwat. 22Isiniblag siya ni Pedro saka tinuyaw, “Kagurangnan, dai man logod iyan itugot nin Dios! Dai iyan mangyayari saimo!” 23Inatubang niya si Pedro asin sinabihan, “Rumayo ka sako, Satanas! Nakakaolang ka sa ginigibo ko, huli ta an iniisip mo bakong sa Dios, kundi sa tawo.” 24Dangan sinabihan ni Jesus an saiyang mga disipulo, “An siisay man na boot sumunod sako, kaipuhan lingawan niya an sadiri niyang buhay, magpasan kan saiyang krus asin magsunod sako. 25Huli ta an siisay man na namomoot na magligtas kan saiyang buhay, mawawaraan kaiyan; alagad an siisay man na mawaran kan saiyang buhay huli sako, magkakamit kaiyan. 26Huli ta anong pakinabang nin sarong tawo, makamtan man niya an bilog na kinaban kun mawara an saiyang buhay? O ano an ikakatubos kan tawo tanganing makamtan niya giraray iyan? 27Huli ta maabot an Aki nin Tawo sa kamurawayan nin saiyang Ama kaiba an mga anghel, asin babalosan niya an lambang saro sosog sa saiyang mga naginibo. 28Sa katotoohan sinasabihan ko kamo, igwa nin nagkapira digdi na dai magagadan sagkod na dai ninda mahiling na minadatong an Aki nin Tawo sa saiyang Kahadean.”


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\