MATEO 17

1Pakalihis nin anom na aldaw, ipinag-iba ni Jesus si Pedro saka an magtugang na Santiago asin Juan sa sarong halangkaw na bukid. 2Kan idtoon na sinda, nahiling nindang naliwat si Jesus; nagliwanag siring sa aldaw an lalawogon niya, asin nagkintab sa kaputian an saiyang gubing. 3Dangan nahiling ninda si Moises saka si Elias na nakikipag-olay ki Jesus. 4Kaya nagsabi si Pedro ki Jesus, “Kagurangnan, marahay na uya kita digdi. Kun boot mo, magibo ako nin tolong payag-payag digdi, saro saimo, saro ki Moises asin saro ki Elias.” 5Nagtataram pa siya kan lindongan sinda nin maliwanag na panganoron. Dangan sarong tingog hale sa panganoron an nagsabi, “Ini an Aki kong namomotan na ikinakaogma kong gayo—dangoga nindo siya!” 6Kan madangog ini kan mga disipulo, nagdapa sinda sa takot. 7Alagad dinolok sinda ni Jesus, dinutaan saka sinabihan, “Tumindog kamo! Dai kamo matakot!” 8Pagtingkalag ninda, mayo sindang nahiling kundi si Jesus sana. 9Mantang naglulugsot sinda sa bukid, pinagbotan sinda ni Jesus, “Dai nindo ipang-osip sa kiisay man an nahiling nindo sagkod na an Aki nin Tawo mabuhay liwat.” 10Dangan hinapot si Jesus kan mga disipulo, “Tadaw ta an mga paratukdo kan Katogonan nagsasabi na si Elias daa an enot na maabot?” 11Nagsimbag si Jesus, “Talagang enot na maabot si Elias tanganing ibalik sa dati an gabos na bagay. 12Alagad sinasabihan ko kamo, nagdigdi na si Elias alagad dai siya ninda namidbidan, kundi saindang pinasakitan. Siring man an Aki nin Tawo saindang papasakitan.” 13Dangan nasabotan kan mga disipulo na manongod ki Juan Bautista an sinasabi ni Jesus. 14Pagbalik ninda duman sa mga tawo, nagdolok ki Jesus an sarong lalaki, nagluhod sa atubang niya saka nagsabi, 15”Kagurangnan, kaheraki man an aki ko! May helang siyang epilepsya asin nagtitios nin makuri. Parati siyang natutumba sa kalayo asin nahuhulog sa tubig. 16Dinara ko siya sa saimong mga disipulo alagad dai ninda siya narahay.” 17Nagsimbag si Jesus, “Mga tawong mayo nin pagtubod asin masombikal! Sagkod nuarin ako kaibaiba nindo? Sagkod nuarin ko kamo pagtitioson? Daraha digdi sako an aki!” 18Inanggotan ni Jesus an demonyo asin luminuwas ini; narahay tolos an aki. 19Dangan nagdolok ki Jesus an mga disipulo asin naghapot na mayong ibang nakakadangog, “Tadaw ta dai mi napaluwas an demonyo?” 20”Huli ta kulang an pagtubod nindo,” an simbag ni Jesus. “Sa katotoohan sinasabihan ko kamo, kun igwa kamo nin pagtubod na arog kan pisog nin mustasa, pwede nindong sabihon sa bulod na ini, ‘Dumuman ka sa sarong lugar’, asin maduman iyan! Mayong magigin imposible saindo. 21(Alagad an demonyong arog kaini napapaluwas sana sa paagi nin pamibi asin pag-ayuno.)” 22Kan magtiripon sa Galilea an mga disipulo, nagsabi giraray si Jesus sainda, “Itatao na an Aki nin Tawo sa mga tawo 23dangan gagadanon ninda siya; alagad sa ikatolong aldaw mabubuhay siya liwat.” Namondo sinda nin makuri pakadangog kaini. 24Kan magduman sa Capernaum si Jesus asin an saiyang mga disipulo, hinapot si Pedro kan mga parasingil nin buhis, “Ano, nagbabayad kan buhis sa Templo an saindong maestro?” 25”Iyo,” an simbag ni Pedro. Kan lumaog si Pedro sa harong, siya an enot na hinapot ni Jesus kaini, “Simon, ano an paghona mo? Siisay an pinapabayad nin lisensya o buhis kan mga hade sa kinaban, an mga namamanwaan o an mga dayuhan?” 26”An mga dayuhan,” an simbag ni Pedro. “Kun siring,” an sabi ni Jesus, “an mga namamanwaan dai dapat pagsingilon. 27Alagad nganing dai ta mapamondo an mga tawong ini, dumuman ka sa danaw saka mamanwit ka. Kuaha an enot mong masubad; sa ngoso kaiyan may makukua kang kwartang plata. Ibayad mo iyan para sa buhis tang duwa.”


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\