MATEO 18

1Kan oras na iyan, nagdolok an mga disipulo ki Jesus asin naghapot, “Siisay an pinakadakula sa Kahadean nin langit?” 2Nag-apod si Jesus nin sarong aking sadit, pinatindog sa atubang ninda, 3dangan nagsabi, “Sa katotoohan sinasabihan ko kamo, kun dai kamo magbakle asin magin siring sa mga aking sadit, dai nanggad kamo makakalaog sa Kahadean nin langit. 4An siisay man na magpakumbaba siring kan sadit na aking ini, iyo an pinakadakula sa Kahadean nin langit. 5An siisay man na minaako sa arog kaining aki sa ngaran ko, minaako sako. 6”An siisay man na magin dahelan nin pagkasala kan saro sa mga saradit na ini na minatubod sako, mas marahay pang tagulnodan siya nin gapong gilingan sa liog dangan lunodon sa tahaw kan dagat. 7Herak man sa kinaban huli sa mga nakakapakasala sa mga tawo! Kaipuhan nanggad na mag-abot an mga pagsugot, alagad herak man sa tawong nagigin dahelan nin pagkasala! 8”Kun an saro mong kamot o bitis magin dahelan kan pagkakasala mo, putola iyan dangan aponan! Mas marahay pa saimong lumaog ka sa langit na saro sana an kamot o bitis ki kan duwa an kamot o bitis alagad ihulog sa kalayong daing kataposan. 9Kun an saro mong mata magin dahelan kan pagkakasala mo, hulwata iyan dangan aponan! Mas marahay pang lumaog ka sa langit na saro sana an mata ki kan may duwang mata alagad ihulog sa kalayo nin impyerno. 10”Dai nanggad nindo pagbasang-basangon an arin man sa mga saradit na ini. Sinasabihan ko kamo, an saindang mga anghel sa langit danay na nasa atubang kan sakong Ama sa langit. 11(Huli ta an Aki nin Tawo nagdigdi sa pagligtas kan nawawara.) 12”Sa paghona nindo, ano an gigibohon nin sarong tawong igwa nin sanggatos na karnero alagad may saro na nalagalag? Bako daw na babayaan niya an nobenta y nwebe na nasa pasabsaban nganing hanapon niya an nalagalag na karnero? 13Sa katotoohan sinasabihan ko kamo, kun makua na niya iyan, orog an kaogmahan niya dahel kaiyan ki sa nobenta y nwebe na dai nalagalag. 14Huli ta habo kan saindong Ama sa langit na mawara an arin man sa mga saradit na ini. 15”Kun an tugang mo nagkakasala saimo, kaolayon mo siya na kamo sanang duwa; itaram mo saiya an sala niya. Kun dangogon ka niya, marahay ta nagkaolian kamo. 16Alagad kun dai ka niya dangogon, mag-iba ka nin saro o duwa katawo tanganing an lambang tataramon mapatotoohan kan duwa o tolong saksi. 17Kun dai niya kamo dangogon, isumbong mo siya sa simbahan. Kun sagkod sa atubangan kan simbahan, habo ka niyang dangogon, ibilang mo siyang sarong pagano o sarong parasingil nin buhis. 18”Sa katotoohan sinasabihan ko kamo, an anoman na ipangalad nindo sa daga, ipapangalad man sa langit; an anoman na itugot nindo sa daga, itutugot man sa langit. 19”Giraray sinasabihan ko kamo, kun an duwa saindo digdi sa daga magkaoyon na maghagad nin anoman, itatao iyan saindo kan sakong Ama sa langit. 20Huli ta kun may duwa o tolo katawo na nagtitiripon sa ngaran ko yaon ako sa kaibahan ninda.” 21Dangan nagdolok si Pedro ki Jesus asin naghapot, “Kagurangnan, pirang beses ko dapat patawadon an tugang ko kun nagkakasala sako? Sagkod sa pitong beses?” 22”Bakong pitong beses,” an simbag ni Jesus, “kundi pitong setenta na beses. 23Huli ta an Kahadean nin langit nakakaagid sa sarong hade na boot nang kwentahon an mga utang saiya kan mga sorogoon niya. 24Minapoon pa sana siyang magkwenta, kan darahon saiya an sarong may utang nin nagkapirang milyon na pesos. 25An sorogoon na ini mayong ibabayad, kaya nagboot an hade na ipabakal siya kaiba an saiyang pamilya saka an gabos niyang rogaring tanganing mabayadan an utang. 26Luminuhod an sorogoon sa atubang kan hade asin nakimaherak, ‘Tawe pa ako nin panahon asin babayadan taka kan gabos kong utang.’ 27Naherak saiya an hade kaya dai na siya pinabayad kan utang saka pinapuli na siya. 28”Pagluwas kan sorogoon, nasabat niya an kapwa niya sorogoon na may utang saiya nin nagkapirang pesos. Kinwelyohan niya ini saka tinook dangan sinabihan, ‘Bayade na ako kan utang mo!’ 29Ining kapwa niya sorogoon nagluhod sa atubang niya asin nakimaherak, ‘Tawe pa ako nin panahon asin babayadan taka!’ 30Alagad dai niya ini pinatawad kundi ipinabilanggo sagkod na makabayad kan utang. 31Kan mahiling kan ibang sorogoon an nangyari, nabaldi sinda kaya inosip ninda sa saindang hade an nangyari. 32Kaya ipinaapod kan hade an sorogoon dangan sinabihan, ‘Maraot kang sorogoon! Pinatawad taka kan gabos mong utang, huli ta nakimaherak ka sako. 33Naherak ka man kutana sa kapwa mo sorogoon, siring na ako naherak saimo.’ 34Naanggot nin makuri an hade, kaya ipinabilanggo niya an sorogoon tanganing padusahan sagkod na makabayad ini kan gabos na utang. 35”Siring man kaini an gigibohon kan sakong Ama sa langit sa lambang saro na dai nagpapatawad nin tudok sa puso kan saiyang tugang.”


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\