MATEO 19

1Pakataram ni Jesus kan mga bagay na ini, naghale siya sa Galilea asin nagduman sa teritoryo nin Judea, sa ibong kan Salog nin Jordan. 2Dakul na tawo an nagsunod saiya, asin binolong niya sinda duman. 3Nagkapirang mga Fariseo an nagdolok sa patukso saiya sa paagi nin paghapot, “Tugot daw kan satong Katogonan na suhayan kan lalaki an saiyang agom sa anoman na dahelan?” 4Nagsimbag si Jesus, “Dai nindo nabasa sa kasuratan na an naglalang sainda sa kapinonan, naglalang saindang lalaki asin babae? 5An Dios nagsabi, ‘Huli kaini, babayaan kan lalaki an saiyang ama asin ina, dangan masaro sa agom niya asin sindang duwa magigin saro.’ 6Kaya sinda bako nang duwa kundi saro sana. Kun siring, dai dapat pagsuhayon nin tawo an pinagsaro nin Dios.” 7Naghapot an mga Fariseo, “Kun siring, tadaw ta si Moises nagboot na an lalaki magtao nin kasuratan nin pakisuhayan sa saiyang agom bago siya suhayan?” 8Nagsimbag si Jesus, “Huli ta matagas an payo nindo kaya tinugotan kamo ni Moises na magsuhay sa saindong agom. Alagad bakong arog kaiyan sa kapinonan. 9Sinasabihan ko kamo, an lalaking magsuhay sa saiyang agom na dai man nagpasambay, dangan uminagom nin iba, nagkakasala nin adulteryo. An uminagom sa babaeng sinuhayan, nagkakasala man nin adulteryo.” 10Nagsabi saiya an mga disipulo, “Kun iyo man sana ini an mangyayari sa mag-agom, marahay pa logod na dai mag-agom.” 11Nagsimbag si Jesus, “Bakong gabos makakaako kan katukdoan na ini, kundi an mga tinawan sana kaiyan nin Dios. 12Manlaen-laen an dahelan kun tadaw ta may mga lalaking dai nag-aagom: an iba, huli ta namundag na dai nasa isip an pag-agom; an iba huli ta ginibo sindang arog kaiyan kan kapwa tawo; an iba man dai nag-aagom dahel kan Kahadean nin langit. Akoon ini kan makakaako.” 13May nagkapirang nagdara nin mga aki ki Jesus tanganing bendisyonan niya asin ipamibi. Sinaway kan mga disipulo an nagdarara. 14Alagad nagsabi si Jesus, “Pabayae nindong magdolok sako an mga aki. Dai nindo sinda pag-olangon huli ta para sa mga arog sainda an Kahadean nin langit.” 15Benendisyonan niya an mga aki dangan huminale siya. 16Igwa nin sarong lalaki na nagduman ki Jesus asin naghapot, “Maestro, anong marahay na gibo an dapat kong gibohon tanganing makamtan ko an buhay na daing kataposan?” 17Nagsimbag si Jesus, “Tadaw ta naghahapot ka sako kun ano an marahay? Saro sana an marahay—an Dios. Kun boot mong magkamit nin buhay otoba an mga togon.” 18”Anong mga togon?” an hapot kan hoben. Nagsimbag si Jesus, “Dai ka maggadan; dai ka magdorog sa bako mong agom; dai ka maghabon; dai ka magsaksi nin putik; 19galangan mo an saimong ama asin ina; kamotan mo an saimong kapwa siring kan pagkamoot mo sa sadiri mo.” 20Nagsimbag an hoben, “Inootob ko na iyan gabos. Ano pa an dapat kong gibohon?” 21Sinabihan siya ni Jesus, “Kun boot mong magin matanos, lakaw, ipabakal mo an anoman na rogaring mo, asin an kabaklan ipanao mo sa mga dukha, dangan magkakaigwa ka nin kayamanan sa langit; pakatapos, magbalik ka asin sumunod sako.” 22Kan madangog ini kan hoben, mamondo siyang naghale huli ta mayamanon siya. 23Kaya nagsabi si Jesus sa saiyang mga disipulo, “Sa katotoohan sinasabihan ko kamo, masakit nanggad para sa sarong mayaman an makalaog sa Kahadean nin langit. 24Sinasabihan ko kamo, mas pasil pa sa sarong kamelyo na makaagi sa labot nin dagom ki sa sarong mayaman na makalaog sa Kahadean nin Dios.” 25Napangalas nin marahay an mga disipulo pagkadangog kaini. Kaya hinapot ninda siya, “Kun siring siisay an makakaligtas?” 26Hiniling sinda ni Jesus asin sinabihan, “Imposible ini para sa tawo, alagad an gabos posible sa Dios.” 27Dangan sinabihan ni Pedro si Jesus, “Hilinga, binayaan mi an gabos asin nagsunod kami saimo. Ano an mapapasamuya?” 28Nagsimbag si Jesus, “Sa katotoohan sinasabihan ko kamo, sa Bagong Kinaban, kun an Aki nin Tawo magtukaw na sa saiyang mamurawayon na trono, kamo na mga disipulo ko matukaw man sa doseng trono, sa paghukom kan doseng tribu nin Israel. 29An siisay man na nagbaya kan saiyang pamilya o mga tugang na babae asin lalaki, ama saka ina, mga aki o mga rogaring dahel sako, maako nin labi pa sa sanggatos na doble, asin magmamana kan buhay na daing kataposan. 30Alagad an dakul na naeenot mahuhuri; an dakul na nahuhuri maeenot.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\