MATEO 2

1Namundag si Jesus sa Betlehem nin Judea, kan si Herodes an hade. Dai nahaloy, nag-abot sa Jerusalem an mga mago hale sa sirangan. 2Naghapot sinda, “Haen an omboy na namundag na magigin hade kan mga Judio? Nahiling mi an saiyang bitoon sa sirangan kaya nagdigdi kami nganing sambahon siya.” 3Napurisaw na gayo si Hadeng Herodes kan maaraman niya ini, siring man an mga taga Jerusalem. 4Tinipon niya an gabos na poon na padi asin mga paratukdo kan katogonan dangan hinapot sinda kun saen mamumundag an Cristo. 5”Sa Betlehem nin Judea,” an simbag ninda, “siring sa sinurat kan propeta: 6‘Ika, Betlehem, sa daga nin Juda, bakong ika an pinakasadit sa mga nangengenot na syudad nin Juda; huli ta saimo magikan an sarong lider na iyo an masakop kan sakong banwaan na Israel.’” 7Hilom na ipinaapod ni Herodes an mga mago nganing aramon sainda kun kasuarin nagtunga an bitoon. 8Pakatapos, pinaduman niya sinda sa Betlehem saka tinugon, “Lakaw na kamo asin hanapon nindo an omboy; kun makua nindo siya, paaramon nindo ako tanganing magduman man ako asin magsamba saiya.” 9Kaya naghale sinda. Mantang naglalakaw sinda, nahiling ninda giraray an bitoon na nahiling ninda sa sirangan. Dai masabi an saindang kaogmahan kan mahiling ninda an bitoon! Pinangenotan sinda kaini sagkod na nag-ontok sa tangod kan lugar na namumugtakan kan omboy. 11Paglaog ninda sa harong, nahiling ninda an omboy asin si Maria na saiyang ina. Nagluhod sinda saka nagsamba sa omboy. Dangan idinolot ninda saiya an mga dara nindang regalong bulawan, insenso, asin mira. 12Pinatanidan sinda nin Dios sa pangatorogan na dai na magbalik ki Herodes. Kaya ibang dalan an saindang inagihan pagpuli. 13Pakahale kan mga mago, an anghel nin Kagurangnan nagpahiling ki Jose sa pangatorogan asin nagsabi, “Magbangon ka; idulag mo sa Egipto an mag-ina. Dai ka maghale duman sagkod na sabihan taka, huli ta hahanapon ni Herodes an aki tanganing gadanon.” 14Kaya nagbangon si Jose asin kan banggi man sanang iyan, idinulag niya an mag-ina pasiring sa Egipto. 15Duman sinda nag-erok sagkod na nagadan si Herodes. Nangyari ini tanganing maotob an itinaram nin Kagurangnan sa paagi kan propeta, “Inapod ko an sakong Aki hale sa Egipto.” 16Naanggot na gayo si Herodes kan maaraman niya na nadaya siya kan mga mago na taga sirangan. Kaya ipinagadan niya an gabos na lalaki sa Betlehem sagkod sa mga kataed na lugar, mga lalaki na an edad duwang taon paibaba, sosog sa naaraman niya sa mga mago manongod kan oras nin pagtunga kan bitoon. 17Sa pangyayaring ini naotob an sinabi ni Propeta Jeremias: 18”Nadangog sa Rama an sarong tingog, pagtangis asin pag-agrangay na makosog. Pinagtangisan ni Rachel an mga aki niya; habong magparanga, huli ta gadan na sinda.” 19Kan gadan na si Herodes, nagpahiling ki Jose sa pangatorogan duman sa Egipto an anghel nin Kagurangnan, 20asin nagsabi, “Magbangon ka, magbalik na kamo sa Israel, huli ta gadan na an mga naghomang gumadan sa aki.” 21Kaya ipinag-iba ni Jose an mag-ina papuli sa daga nin Israel. 22Alagad natakot si Jose na magbalik sa Judea kan mabaretaan niya na si Arkelao an nakasalihid na hade sa saiyang ama na si Herodes. Huli ta pinatanidan si Jose sa pangatorogan, nagdagos siya sa daga nin Galilea. 23Nag-erok siya sa banwa na inaapod Nazaret. Nangyari ini tanganing maotob an sinabi kan mga propeta, “Aapodon siyang Nazareno.”


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\