MATEO 20

1”An Kahadean nin langit kaagid sa kagsadiri nin sarong ubasan na pagkaagang amay nagluwas tanganing maghanap nin mga matrabaho sa saiyang ubasan. 2Pakatapos na magkaoyon an kagsadiri asin an mga trabahador kan tandan na sarong denaryo sarong aldaw, pinaduman niya sinda sa ubasan. 3Pag-alas nwebe, nagluwas giraray siya asin nakahiling sa plasa nin mga lalaking nagtitirindog na mayong gibo. 4Inalok niya sinda na magtrabaho sa saiyang ubasan asin na babayadan sinda kan tamang tandan. Kaya nagduman sinda. 5Nagluwas giraray siya pag-alas dose, siring man pag-alas tres, sa paghanap nin trabahador. 6Kan mag-aalas singko na nin hapon, nagduman siya sa plasa asin nahiling niya an nagkapirang lalaking nag-iistambay. Hinapot niya sinda, ‘Tadaw ta maghapon sana kamong nagpaparatindog digdi?’ 7‘Mayo kayang nag-alok samo na magtrabaho,’ an sabi ninda. ‘Magduman man kamo asin magtrabaho sa sakong ubasan,’ an sabi niya sainda. 8”Pagkabanggi, sinabihan kan kagsadiri an enkargado niya, ‘Apoda an mga trabahador asin bayade sinda kan saindang tandan. Enoton mo an mga nahuri, saka ipahudyan mo an mga naenot.’ 9Pagdolok kan mga nagpoon magtrabahong alas singko nin hapon, an lambang saro tinandanan nin sarong denaryo. 10Kaya kan magdolok an mga naenot na magtrabaho, naghona sindang mas halangkaw an bayad sainda; alagad pareho an itinandan sainda. 11Pakaako ninda kan bayad, nagreklamo sinda sa kagsadiri. 12Nagsabi sinda, ‘Sarong oras sanang nagtrabaho an nag-abot na huri, mantang kami maghapon na nagtrabaho sa init kan aldaw, alagad tinandanan mo sinda nin parehong kantidad na ibinayad mo samo.’ 13Alagad nagsimbag an kagsadiri sa saro sainda, ‘Amigo, dai taka dinaya. Bakong nag-oyon ka sa tandan na sarong denaryo? 14Akoa an bayad mo asin lakaw na. Boot kong tandanan an nahuring ini nin pareho kan ibinayad ko saimo. 15Dai daw ako makapagboot kan boot kong gibohon sa sadiri kong kwarta? O naoori ka ta ako matinao?’” 16Pakatapos, nagsabi si Jesus, “Kaya an mga nahuhuri, maeenot; an mga naeenot, mahuhuri.” 17Mantang nagtutukad si Jesus pasiring sa Jerusalem, isiniblag niya an doseng disipulo asin sinabihan duman sa dalan, 18”Patukad na kita sa Jerusalem saen an Aki nin Tawo itatao sa mga poon na padi saka sa mga paratukdo kan Katogonan. Sesentensyahan siya ninda nin kagadanan 19dangan itatao sa mga pagano. Pag-oolog-ologon siya kan mga ini, hahampakon, dangan ipapako sa krus; alagad sa ikatolong aldaw bubuhayon siya liwat.” 20Nagduman ki Jesus an agom ni Zebedeo kaiba an saiyang mga aki. Nagluhod siya sa atubang ni Jesus ta may hahagadon. 21Hinapot siya ni Jesus, “Ano an kaipuhan mo?” Nagsimbag siya, “Ipanuga mo sako na ining duwa kong aki magtukaw, an saro sa saimong too, an saro sa saimong wala duman sa Kahadean mo.” 22Sinimbag sinda ni Jesus, “Dai nindo aram kun ano an hinahagad nindo. Maiinom daw nindo an kalis na sakong iinomon?” Nagsimbag sinda, “Opo.” 23Nagsabi si Jesus, “Iinomon nindo an sakong kalis, alagad bakong sako an pagpili kan matukaw sa too ko o sa wala ko, huli ta iyan para sa mga tinagamahan kan sakong Ama.” 24Kan maaraman ini kan sampolong disipulo, naanggot sinda sa magtugang. 25Alagad inapod sinda ni Jesus dangan sinabihan, “Aram nindo na an mga pamayo kan mga pagano igwa nin kapangyarihan sa saindang mga sakop, asin an mga lider iyo an kinukuyog. 26Alagad bakong arog kaiyan an dapat mangyari saindo. An siisay man saindo na boot magin dakula dapat magin sorogoon nindo. 27An siisay man na boot magin enot, dapat magin oripon nin gabos; 28arog kan Aki nin Tawo, na dai nagdigdi tanganing paglingkodan kundi tanganing maglingkod, asin idusay an buhay niya tanganing matubos an dakul na tawo.” 29Kan paluwas na sinda sa Jerico, kadakul na tawo an nagsunod ki Jesus. 30May duwang lalaking buta na nagtutukaw sa tampi kan dalan. Kan madangog nindang nag-aagi si Jesus, nagkurahaw sinda, “Aki ni David! Kaheraki man kami!” 31Inanggotan sinda kan mga tawo asin pinaalo. Alagad kinosog logod ninda an saindang pagkurahaw, “Aki ni David! Kaheraki man kami!” 32Nag-ontok si Jesus dangan inapod sinda. “Ano an boot nindong gibohon ko saindo?” an hapot niya sainda. 33Nagsimbag sinda, “Kagurangnan, boot mi na makahiling!” 34Naherak si Jesus sainda kaya dinutaan niya an saindang mga mata; nakahiling sinda tolos dangan nagsunod ki Jesus.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\