MATEO 21

1Kan harani na sinda sa Jerusalem, pag-abot ninda sa Betfage, sa Bukid nin mga Oliba, pinaenot ni Jesus an duwa kan saiyang mga disipulo, 2na saiyang tinugon, “Dumuman kamo sa masunod na baryo. Mahihiling nindo tolos duman an sarong asno na nagagakod kaiba an saiyang ogbon. Hubadan nindo iyan saka darahon digdi sako. 3Kun may magtuyaw saindo nin anoman, simbagon nindo, ‘Kaipuhan ini kan Kagurangnan’; ipapadara niya tolos iyan.” 4Nangyari ini tanganing maotob an sinabi kan propeta: 5”Sabihan nindo an syudad nin Sion, Hilinga, an saimong hade madatong saimo. Siya mahuyo saka nakalunad sa sarong asno, asin sa sarong torilyong ogbon nin asno.” 6Kaya naglakaw an mga disipulo asin ginibo an sinabi ni Jesus. 7Dinara ninda an asno saka an torilyong ogbon kaini, kinamaderohan kan saindang mga alikboy, dangan pinakabayohan ki Jesus. 8Kadakul na tawo an nagbiklad kan saindang mga alikboy sa tinampo, mantang an iba nagputol nin mga sanga nin kahoy saka ibinanig sa tinampo. 9Nagkurahaw an mga tawong naglalakaw sa enotan saka sa hurihan ni Jesus, “Osana sa Aki ni David! Paladan an minadatong sa ngaran nin Kagurangnan! Osana sa kaitaasan!” 10Paglaog ni Jesus sa Jerusalem, naribok an bilog na syudad. Dakul na tawo an naghapot, “Siisay siya?” 11Nagsabi an mga tawo, “Iyo ini si Jesus na propeta na taga Nazaret nin Galilea.” 12Naglaog si Jesus sa Templo nin Dios asin pinaluwas an gabos na paratinda saka parabakal duman. Pinabaralintok niya an mga lamesa kan mga pararibay nin kwarta asin an mga tukawan kan mga nagtitinda nin mga salampati. 13Sinabihan niya sinda, “Nasusurat, ‘An sakong harong aapodon harong nin pamibi.’ Alagad ginigibo nindo ining lungib nin mga mahabon!” 14Nagduman ki Jesus sa Templo an mga pilay saka an mga buta, asin binolong niya sinda. 15Alagad naanggot an mga poon na mga padi asin an mga paratukdo kan Katogonan kan mahiling ninda an makangangalas na mga bagay na ginigibo niya, saka an mga aking nagkukurahaw, “Osana sa Aki ni David!” 16Kaya hinapot ninda si Jesus, “Nadadangog mo an saindang sinasabi?” Nagsimbag si Jesus, “Iyo. Dai pa nindo ini nabasa sa kasuratan? ‘Hale sa ngoso nin mga omboy asin mga pasoso, pinaluwas mo an tunay na pag-omaw.’” 17Binayaan sinda ni Jesus saka nagluwas sa syudad. Nagpasiring siya sa Betania asin duman nagpaaga. 18Pagkaaga, kan pabalik na si Jesus sa syudad, nagutom siya. 19Nakahiling siya nin kahoy na higera sa gilid kan tinampo kaya dinolok niya idto. Alagad mayo siyang nahiling na bunga kundi mga dahon sana. Kaya minaldisyon niya idto, “Dai ka na mamumunga sagkod lamang!” Naalang tolos an kahoy na higera. 20Kan mahiling ini kan mga disipulo, nagngalas sinda, “Napaano ta bigla sanang naalang an kahoy na higera?” an hapot ninda. 21”Sa katotoohan sinasabihan ko kamo,” an simbag ni Jesus. “Kun kamo magtubod saka dai nanggad magduwa-duwa, bako sanang ining ginibo ko sa kahoy na higera an magigibo nindo, kundi mapapagbotan man nindo ining bulod na ‘mahale ka asin makaapon sa dagat,’ asin mangyayari iyan. 22Kun kamo magtubod, makakamtan nindo an anoman na hagadon nindo sa pamibi.” 23Nagbalik si Jesus sa Templo, asin mantang nagtutukdo siya, nagdolok an mga poon na padi asin an mga kamagurangan kan mga tawo dangan naghapot saiya, “Ano an kapangyarihan mo sa paggibo kan mga bagay na ini? Siisay an nagtao saimo kan kapangyarihan na iyan?” 24Nagsimbag si Jesus, “Hahapoton ko man kamo, asin kun masimbag nindo, sasabihon ko man saindo kun sa anong kapangyarihan ginigibo ko an mga bagay na ini. 25Saen hale an kapangyarihan ni Juan sa pagbunyag: sa Dios o sa tawo?” Nagpasuruhay sinda, “Kun sabihon tang hale sa Dios, masabi siya, ‘Kun siring, tadaw ta dai kamo nagtubod saiya?’ 26Alagad kun sabihon tang hale sa tawo, tibaad kun ano an gibohon sato kan mga tawo, huli ta minimidbid kan gabos na si Juan sarong propeta.” 27Kaya sinimbag ninda si Jesus, “Dai mi aram.” Dangan sinabihan niya sinda, “Kun siring, dai ko man sasabihon saindo kun sa anong kapangyarihan ginigibo ko an mga bagay na ini. 28”Ngunyan, ano an masasabi nindo sa bagay na ini? Igwa nin sarong tawo na may duwang aking lalaki. Sinabihan niya an matua, ‘Aki ko, magtrabaho ka duman sa ubasan ngunyan na aldaw.’ 29Nagsimbag an aki, ‘Habo,’ alagad taod-taod nagbago siya nin isip dangan nagtrabaho sa ubasan. 30Sinugo naman niya an ikaduwang aki asin ini nagsimbag, ‘Iyo, ama ko,’ alagad dai nagduman. 31Arin sa duwa an nagkuyog sa ama?” Nagsimbag sinda, “An matua.” Sinabihan sinda ni Jesus, “Sa katotoohan sinasabihan ko kamo, maeenot pa saindong maglaog sa Kahadean nin Dios an mga parasingil nin buhis asin an mga maraot na babae. 32Huli ta nagdigdi si Juan Bautista sa pagtukdo saindo kan tamang dalan, alagad habo kamong magtubod saiya. An mga parasingil nin buhis asin an mga maraot na babae nagtubod saiya. Alagad kamo, dawa nahiling na nindo ini, dai pa giraray nagbakle saka dai nagtubod saiya.” 33”Dangoga nindo an saro pang parabola,” an sabi ni Jesus. “Igwa nin sarong kagsadiri nin daga na nagtanom sa saiyang ubasan; kinudal niya iyan, saka naggibo nin gilingan nin ubas. Nagtugdok pa siya nin sarong bantayan. Dangan ipinaataman niya an ubasan na ini sa mga tumatawo asin nagduman siya sa ibang lugar. 34Pag-abot kan tiggunoan, sinugo niya an saiyang mga sorogoon nganing kuahon an kahirasan niya. 35Alagad pinurugol kan mga tumatawo an mga sorogoon dangan may pinakol, may ginadan asin may ginapo sainda. 36Nagsugo giraray an kagsadiri nin mas dakul na sorogoon, alagad siring man giraray an ginibo sainda kan mga tumatawo. 37Dangan sinugo niya an saiyang aki. Nagsaboot siya, ‘Gagalangan ninda an sakong aki.’ 38Kan mahiling kan mga tumatawo an aki, nag-orolay-olay sinda, ‘Iyo ini an aki kan kagsadiri; madya kamo, gadanon ta siya, tanganing mapasato an ubasan!’ 39Kaya pinurugol ninda siya, ginuyod paluwas sa ubasan dangan ginadan.” 40Hinapot sinda ni Jesus, “Ngunyan, kun umabot na an kagsadiri kan ubasan, ano daw an gigibohon niya sa mga tumatawo?” 41Nagsimbag sinda, “Gagadanon niya idtong mga maraot na tumatawo. Pakatapos, an ubasan ipapaataman niya sa iba na magtatao saiya kan kahirasan niya sa oras nin tiggunoan.” 42Sinabihan sinda ni Jesus, “Dai pa lamang nindo nabasa ini sa mga Kasuratan? ‘An gapo na isinikwal kan mga paratugdok, iyo an nagin patugmadan na gapo. Ginibo ini nin Kagurangnan; iyan sarong ngangalasan sa satong paghiling!’ 43Kaya sinasabihan ko kamo na hahaleon saindo an Kahadean nin Dios asin itatao sa sarong nasyon na makakapabunga kaiyan. 44(An siisay man na mahulog sa gapong ini magkakabaraak; an siisay man na mahulogan kan gapo, maroronot siring sa alpog.”) 45Pagkadangog kan mga poon na padi asin kan mga Fariseo kan saiyang mga parabola, nasabotan ninda na sinda an pinapanongdan kaidto, 46kaya boot nindang dakopon si Jesus, alagad takot sinda sa mga (tawo)huli ta minimidbid ninda siya na sarong propeta.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\