MATEO 22

1Nagtukdo naman si Jesus sa mga tawo sa paagi nin mga parabola. Nagsabi siya, 2”An Kahadean nin langit nakakaagid sa sarong hade na nag-andam nin bangkete sa kasal kan saiyang aking lalaki. 3Sinugo niya an saiyang mga sorogoon na apodon an mga inimbitaran sa bangkete, alagad nagsayuma an mga imbitado. 4Nagsugo naman siya nin ibang mga sorogoon na tinugon, ‘Sabihan nindo an mga imbitado na andam na an bangkete; ipinabuno ko an mga pinatabang baka asin andam na an gabos. Kaya magdigdi na sinda sa bangkete!’ 5Alagad pinasipara ini kan gabos: an saro nagduman sa saiyang oma, an saro sa saiyang negosyo. 6Pinurugol kan iba an mga sorogoon kan hade, kinulog ninda dangan ginaradan. 7Huli kaini naanggot an hade, kaya sinugo niya an mga soldados na gadanon idtong mga kriminal, saka suloon an saindang syudad. 8Dangan ipinaapod niya an saiyang mga sorogoon asin sinabihan, ‘Andam na an sakong bangkete, alagad an mga imbitado bakong maninigo kaini. 9Kaya magduman kamo sa mga tinampong matawo, alokon nindo sa bangkete an gabos na tawong manumpongan nindo.’ 10Nagduman an mga sorogoon sa mga tinampo, tinipon an gabos na tawo na nanumpongan ninda, marahay asin maraot; kaya napano nin tawo an lugar nin bangkete. 11”Naglaog an hade tanganing hilingon an mga imbitado. Nahiling niya na may sarong tawo na dai nakasulot nin gubing sa pakikinasal. 12Hinapot siya kan hade, ‘Katood, paano kang nakalaog digdi na dai ka nakasulot nin gubing sa pakikinasal?’ Dai nakagirong an lalaki. 13Dangan sinabihan kan hade an mga katabang, ‘Gaposon nindo an saiyang kamot asin bitis dangan iapon siya sa kadikloman sa luwas. Duman magtatangis siya asin magraragot an saiyang mga ngipon.’” 14Nagtaram pa si Jesus, “Dakul an inaapod, alagad kadikit an napipili.” 15Pagkatapos, naghale an mga Fariseo dangan inisip na pataluksohon si Jesus. 16Kaya pinaduman ninda ki Jesus an saindang mga disipulo kaiba an nagkapirang tawohan ni Herodes. Nagsabi an mga ini, “Maestro, aram mi na bako kang putikon, talagang itinutukdo mo an kabotan nin Dios. Dai kang pinapalaen na tawo ta dai mo tinatawan nin halaga kun ano an katongdan ninda. 17Kaya ano an masasabi mo? Tugot daw sa satuyang Katogonan na magbayad kita nin buhis ki Cesar o dai?” 18Alagad aram ni Jesus an maraot nindang katuyohan, kaya nagtaram siya, “Mga parasagin-sagin! Tadaw ta pinapatalukso nindo ako? 19Pahilingan sako an kwarta na pambayad sa buhis!” Ipinahiling ninda saiya. 20Hinapot niya sinda, “Kiisay ining lalawogon asin ining nakasurat na ngaran?” 21Nagsimbag sinda, “Ki Cesar.” Sinabihan sinda ni Jesus, “Kun siring, itao nindo ki Cesar an ki Cesar asin sa Dios an sa Dios.” 22Napangalas sinda kan madangog ini asin nagharale. 23Kan aldaw man sanang idto, may nagduman ki Jesus na mga Saduceo na nagsasabing mayo nin pagkabuhay liwat. 24Hinapot ninda si Jesus, “Maestro, nagsabi si Moises na kun an agom na lalaki magadan na mayong aki, kaipuhan agomon kan tugang niya an balo tanganing magkaaki sinda para sa nagadan niyang tugang. 25Ngunyan, igwang pitong magturugang na lalaki na nag-erok digdi kaidto. An matua nag-agom alagad nagadan na mayong aki, kaya nawalat an balo na inagom kan nagsunod niyang tugang. 26Nagadan man an ikaduwa, sunod an ikatolo. Sa kataposan nagadan gabos idtong pitong magturugang. 27Dangan nagadan man an babae. 28Ngunyan, pagkabuhay liwat kan mga gadan, siisay sa pito an magigin agom niya huli ta nagin agom siya ninda gabos?” 29Nagsimbag si Jesus, “Sala nanggad kamo! Huli ta dai nindo nasasabotan an mga Kasuratan ni an kapangyarihan nin Dios. 30Huli ta sa pagkabuhay liwat dai na sinda mag-aaragoman; magigin arog sinda sa mga anghel sa langit. 31Alagad dapit sa pagkabuhay liwat, dai pa nindo nabasa kun ano an sinabi nin Dios saindo? 32‘Ako an Dios ni Abraham, ni Isaac, asin ni Jacob.’ Nangangahulogan ini na siya an Dios kan mga buhay, bako kan mga gadan.” 33Napangalas an mga tawo kan madangog ninda an katukdoan niya. 34Kan maaraman kan mga Fariseo na dai nakagirong an mga Saduceo sa mga tataramon ni Jesus, dinuman ninda si Jesus. 35An saro sainda na sarong abogado, boot baloon si Jesus kaya naghapot, 36”Maestro, arin an pinakamahalagang togon sa Katogonan?” 37Nagsimbag si Jesus, “‘Kamotan mo an Kagurangnan mong Dios sa bilog mong puso, sa bilog mong kalag, asin sa bilog mong isip.’ 38Ini an pinakamahalaga asin enot na togon. 39An ikaduwa arog man kaiyan: ‘Kamotan mo an saimong kapwa arog kan pagkamoot mo sa saimo man sana.’ 40An bilog na Katogonan ni Moises saka an mga katukdoan kan mga propeta napapasikad sa duwang togon na ini.” 41Mantang nagkakatiripon an mga Fariseo, hinapot sinda ni Jesus. 42”Ano an paghona nindo dapit sa Cristo? Kiisay siyang aki?” Nagsimbag sinda, “Ki David.” 43Nagsabi si Jesus, “Kun siring, tadaw ta inapod siyang ‘Kagurangnan’ ni David kan pasabongan ini kan Espiritu Santo? Huli ta nagsabi si David, 44‘An Kagurangnan nagsabi sa sakong Kagurangnan: Tumukaw ka digdi sa too ko, sagkod na an mga kaiwal mo gibohon kong tungtongan kan mga bitis mo.’ 45Kun Kagurangnan an apod saiya ni David, paano siyang magin aki ni David?” 46Mauyo (Mayo) nin nakasimbag saiya ni sarong tataramon; poon kaidto mayo nang nangahas na maghapot saiya.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\