MATEO 24

1Nagluwas si Jesus sa Templo asin kan paharayo na siya, dinolok siya kan mga disipulo. Itinukdo ninda saiya an mga edipisyo kan Templo. 2Sinabihan sinda ni Jesus, “Nahihiling nindo an gabos na iyan? Sa katotoohan sinasabihan ko kamo, mayo diyan nin matatada ni sarong gapo sa ibabaw nin saro pang gapo; an gabos marurumpag.” 3Mantang nagtutukaw si Jesus sa Bukid nin mga Oliba, duminolok saiya an mga disipulo asin naghapot na mayong ibang nakakadangog, “Sabihi kami kun nuarin ini mangyayari asin kan tanda kan pagbalik mo dangan kan kataposan kan panahon.” 4Nagsimbag si Jesus, “Mag-ingat kamo; dai kamo magpadaya sa kiisay man. 5Huli ta dakul an madigdi sa ngaran ko na magsasabi, ‘Ako an Cristo,’ asin dakul an madadaya. 6Makakadangog kamo nin ralaban saka mga huringhuding dapit sa gera. Alagad dai kamo mahandal, huli ta kaipuhan mangyari an mga bagay na ini, alagad bako pa iyan an kataposan. 7Huli ta an sarong nasyon malaban sa kapwa nasyon; an sarong kahadean malaban sa kapwa kahadean. Magkakaigwa nin gutom asin paglinog saen man na lugar. 8An gabos na ini kapinonan pa sana kan mga kasakitan. 9”Dangan dadakopon kamo, papadusahan asin ipapagadan. An gabos na tawo maoongis saindo huli sako. 10Sa panahon na iyan, dakul an mawawaraan kan saindang pagtubod; an lambang saro magpapasaluib asin maoongis sa saiyang kapwa. 11Dangan, dakul na bakong tunay na propeta an madatong na madaya sa mga tawo. 12Magdadakul an karatan, kaya mawawara an pagkaminorootan. 13Alagad an makakatagal sagkod sa kataposan, makakaligtas. 14Ining Marahay na Bareta dapit sa Kahadean nin langit ipaghuhulit sa bilog na kinaban, tanganing maaraman kan gabos na nasyon; dangan mangyayari an kataposan. 15”Mahihiling nindong mangyayari sa banal na lugar ‘An Makangingirhat na Katakotan,’ na sinabi ni Propeta Daniel.” (Saboton ini kan nagbabasa!) 16”Kun nangyayari na ini, idtong mga nasa Judea kaipuhan magdulag pasiring sa kabubuldan. 17An nasa atop kan saiyang harong dai na dapat magbaba sa pagkua kan saiyang mga kagamitan. 18An nasa oma dai na dapat magpuli sa pagkua kan saiyang alikboy. 19Herak man sa mga bados asin sa mga may pasoso sa mga aldaw na iyan! 20Mamibi kamo sa Dios na an saindong pagdulag dai logod matagbong tiglipotan o aldaw nin Sabbath! 21Huli ta an kasakitan sa panahon na iyan orog pang makatatakot ki sa arin man na nangyari poon sa kapinonan kan kinaban sagkod ngunyan. Mayo nang makakaarog pa kaiyan nuarin pa man. 22Kun dai ininaan nin Dios an mga aldaw na iyan, mayo nin makakaligtas; alagad iinaan iyan dahel sa mga tawong pinili niya. 23”Kaya kun may magtaram saindo, ‘Hilinga nindo, uya an Cristo!’ o ‘Idtoon siya!’—dai kamo magtubod kaiyan. 24Huli ta madatong an mga bakong tunay na Cristo asin an mga bakong tunay na propeta. Magibo sinda nin mga darakulang tanda saka mga ngangalasan tanganing mapatubod ninda an mga tawo, kun posible sagkod an mga tawong pinili nin Dios. 25Magdangog kamo! Sinasabi ko ini saindo bago mangyari. 26”Kaya kun may magsabi saindong, ‘Hilinga nindo, idtoon siya sa kalangtadan!’—dai kamo magduman; kun may magsabi saindong, ‘Hilinga nindo, yaon siya sa kwarto!’—dai kamo magtubod kaiyan. 27Huli ta an Aki nin Tawo madigdi siring sa kikilat na minaliwanag hale sa sirangan sagkod sa solnopan. 28”Kun saen an bangkay, diyan man magkakatiripon an mga uwak. 29”Pakatapos tolos kan kasakitan sa panahon na iyan, madiklom an aldaw, dai na maliwanag an bulan, mahuhulog an mga bitoon, asin magkakayorogyog an mga planeta sa kaawagan nin langit. 30Dangan an tanda kan Aki nin Tawo matunga sa kalangitan; magtatangis an gabos na tawo, saka mahihiling nindang maabot an Aki nin Tawo na nasa ibabaw kan mga panganoron, may kapangyarihan asin dakulang kamurawayan. 31Matanog nin makosog an trompeta, dangan susugoon niya an saiyang mga anghel sa pagtipon kan saiyang mga pinili hale sa apat na kanto kan kadagaan, poon sa sarong poro kan kinaban sagkod sa ibong na poro. 32”Manodan logod nindo an adal kan kahoy na higera. Kun an mga sanga kaiyan magin lumbod dangan nagdadahon na, aram nindo na harani na an tiginit. 33Siring man, kun mahiling nindong an mga bagay na ini nangyayari na, aram nindo na madali na siyang mag-abot; yaon na siya sa trangkahan. 34Sa katotoohan sinasabihan ko kamo, mangyayari an gabos na ini bago magadan an henerasyon na ini. 35Mapapara an langit asin an daga, alagad an sakong mga tataramon dai nanggad mapapara. 36”Alagad mayong nakakaaram kun nuarin maabot an aldaw asin oras; dawa an mga anghel sa langit ni an Aki, kundi an Ama sana. 37Kun ano an nangyari kan panahon ni Noe iyo man an mangyayari pagdatong kan Aki nin Tawo. 38Bago magbaha, sige sana an karakanan, irinoman, asin aragoman kan mga tawo, sagkod sa aldaw na naglaog si Noe sa arka. 39Dai ninda aram an mga nangyayari sagkod na nag-abot an baha dangan inanod sinda. Arog man kaiyan an mangyayari pag-abot kan Aki nin Tawo. 40Sa oras na iyan duwang lalaki an magtatrabaho sa oma; an saro kukuahon, an saro iwawalat. 41Duwang babae an maggigiling sa gilingan; an saro kukuahon, an saro iwawalat. 42Kaya magbantay kamo, huli ta dai nindo aram kun anong oras maabot an saindong Kagurangnan. 43Alagad saboton nindo ini! Kun aram kan kagharong kun anong oras kan banggi maabot an parahabon, magbabantay siya. Dai nanggad niya tutugotan an parahabon na magsalakat sa saiyang harong. 44Kaya dapat danay man kamong andam, huli ta an Aki nin Tawo maabot sa oras na dai nindo pinaghohona. 45”Kaya siisay an maimbod asin madonong na sorogoon? Siya idtong ibinugtak nin saiyang kagurangnan na mamahala kan ibang sorogoon asin magrasyon sainda nin kakanon sa oras nin pagkakan. 46Paladan an siring na sorogoon na pagpuli kan saiyang kagurangnan, maabotan siyang nag-ootob kan trabahong itinao saiya. 47Sa katotoohan sinasabihan ko kamo, an sorogoon na iyan papamahalaon kan saiyang kagurangnan kan gabos na rogaring kaini. 48Alagad kun an maraot na sorogoon magsaboot na haloy pa bago magbalik an saiyang kagurangnan, 49saka poonan niyang kulogan an mga kapwa niya sorogoon, asin makipagkakanan siya saka makipag-inoman sa mga paraburat; 50dangan maabot an saiyang kagurangnan sa aldaw asin sa oras na dai niya pinaghohona, 51asin papadusahan siya nin kagadanan saka ibubugtak sa kaibahan kan mga parasagin-sagin. Duman siya magtatangis asin magraragot an saiyang mga ngipon.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\