MATEO 25

1”An Kahadean nin langit nakakaagid sa sampolong daraga na nagkua kan saindang mga ilawan asin nagluwas tanganing sabaton an nobyo. 2An lima sainda mangmang, an lima madonong. 3An mga mangmang nagdara nin ilawan alagad dai nagdara nin reserbang lana, 4mantang an mga madonong nagdara nin mga botelyang pano nin lana. 5Naabala an nobyo, kaya nagtungka an mga daraga dangan nangatorog. 6”Matanga na an banggi kan igwang magkurahaw, ‘Uya na an nobyo! Luwas na kamo sa pagsabat saiya!’ 7Nagmata an sampolong daraga dangan inandam ninda an saindang mga ilawan. 8An limang mangmang nagsabi sa limang madonong, ‘Tawe man kami kan iba nindong lana huli ta mapaparong na an samong mga ilawan.’ 9Alagad nagsimbag an mga madonong, ‘Dai pwede ta tibaad magkulang ini para sato gabos; kaya marahay pang bumakal kamo para saindo sa tindahan.’ 10Mantang nagbabakal sinda nin lana, nag-abot an nobyo. Idtong andam na mga daraga nag-iba saiya sa bangkete kan kinasal, dangan sinerahan an pintoan. 11”Dai nahaloy nag-abot an mga mangmang na daraga. Nag-apod sinda. ‘Kagurangnan, Kagurangnan! Bukasan mo man kami!’ 12Alagad nagsimbag siya, ‘Sa katotoohan sinasabihan ko kamo, dai ko kamo midbid!’” 13Dangan sinabihan sinda ni Jesus, “Kaya magpuka kamo, ta dai nindo aram an aldaw ni an oras. 14”An Kahadean nin langit nakakaagid sa sarong lalaki na mabaklay. Inapod niya an mga sorogoon asin ipinapamahala niya sainda an mga rogaring niya. 15An lambang saro tinawan niya nin kapital sosog sa saiyang kakayahan: an saro tinawan niya nin limang ribong pesos, an saro dos mil pesos, asin an saro sangribong pesos. Dangan naghale na siya. 16An sorogoon na nag-ako nin limang ribong pesos nagnegosyo; nakaganansya pa siya nin limang ribong pesos. 17Siring man an nag-ako nin dos mil pesos; nakaganansya man nin dos mil pesos. 18Alagad an nag-ako nin sangribong pesos, nagkalot sa daga dangan ilinubong an kwarta kan saiyang kagurangnan. 19”Pakalihis nin halawig na panahon, nagpuli an kagurangnan kan mga sorogoon. Nakipagkwenta siya kan kwartang iwinalat niya sainda. 20Enot na nagdolok an sorogoon na tinawan niya nin limang ribong pesos, dara sagkod an limang ribong pesos na naganansya niya. Nagsabi siya, ‘Kagurangnan, tinawan mo ako nin limang ribong pesos; uya pa an naganansya kong limang ribong pesos.’ 21Nagsabi an kagurangnan, ‘Tama an ginibo mo, marahay asin maimbod na sorogoon! Nagin maimbod ka sa kadikit, kaya gigibohon takang parapamahala nin dakul. Madya asin makisumaro ka sa kaogmahan ko!’ 22Nagdolok an sorogoon na tinawan nin dos mil pesos asin nagsabi, ‘Kagurangnan, tinawan mo ako nin dos mil pesos; uya pa an dos mil na naganansya ko!’ 23Nagsabi an kagurangnan, ‘Tama an ginibo mo, marahay asin maimbod na sorogoon! Nagin maimbod ka sa kadikit, kaya gigibohon takang parapamahala nin dakul. Madya asin makisumaro ka sa kaogmahan ko!’ 24Dangan nagdolok an sorogoon na tinawan nin sangribong pesos asin nagsabi, ‘Kagurangnan, aram kong saro kang makuring tawo; nag-aani ka sa dai mo sinabwagan asin nagguguno nin mga bunga sa dai mo tinanoman. 25Kaya natakot ako asin ilinubong ko sa daga an kwarta mo. Uya, dara ko an kwarta mo.’ 26Tinaraman siya kan kagurangnan, ‘Saro kang maraot asin hugakon na sorogoon! Aram mo na nag-aani ako sa dai ko sinabwagan asin nagguguno nin mga bunga sa dai ko tinanoman. 27Kun siring, idineposito mo kutana sa bangko an kwarta ko. Pagbalik ko makukua ko kutana idto kaiba an tubo.’ 28Dangan sinabihan niya an mga yaon duman, ‘Kuaha nindo saiya an sangribong pesos dangan itao sa igwang dyes mil pesos. 29Huli ta an siisay man na igwa, tatawan pa nin mas dakul, tanganing orog pang magkaigwa; alagad an siisay man na mayo, kukuahan pa, minsan kan kadikit na sadiri niya. 30Aponan nindo ining daing pakinabang na sorogoon sa kadikloman sa luwas; diyan siya magtatangis asin magraragot an saiyang mga ngipon.’ 31”Pag-abot kan Aki nin Tawo sa saiyang kamurawayan, kaiba an gabos na anghel, matukaw siya sa saiyang mamuraway na trono. 32An gabos na tawo sa daga titiponon sa atubang niya. Dangan lalaenon niya sinda sa duwang grupo, arog kan pastor na pinaglalaen an mga karnero sa mga kanding. 33Titiponon niya an mga karnero sa saiyang too asin an mga kanding sa saiyang wala. 34Dangan masabi an Hade sa mga tawo na nasa too niya, ‘Madya kamo, mga paladan kan sakong Ama! Lumaog kamo sa Kahadean na inandam para saindo poon na lalangon an kinaban. 35Huli ta kan ako nagutom pinakakan nindo; kan ako napaha pinainom nindo; kan ako dayuhan pinadagos nindo; 36kan ako huba ginubingan nindo; kan ako naghelang inataman nindo; kan ako nabilanggo sinongko nindo.’ 37Dangan masimbag saiya an mga matanos, ‘Kagurangnan, kasuarin mi nahiling na nagutom ka asin pinakakan mi o napaha asin pinainom mi? 38Kasuarin mi nahiling na nakikihimanwa ka asin pinadagos mi, o huba asin ginubingan mi? 39Kasuarin mi nahiling na naghehelang ka o nasa bilanggoan asin sinongko mi?’ 40Masimbag an Hade, ‘Sa katotoohan sinasabihan ko kamo, an anoman na ginibo nindo sa saro kan pinakasadit kong mga tugang, ginibo nindo iyan sako!’ 41”Dangan masabi siya sa mga tawong nasa wala niya, ‘Humarayo kamo sako, mga minaldisyon! Dumuman kamo sa daing kataposan na kalayo na inandam para sa Diablo asin sa saiyang mga anghel! 42Huli ta nagutom ako alagad dai nindo pinakakan; napaha ako asin dai nindo pinainom. 43Dayuhan ako asin dai nindo pinadagos; ako huba alagad dai nindo ginubingan; naghelang saka nabilanggo alagad dai nindo ako sinongko.’ 44Dangan masimbag man sinda saiya, ‘Kagurangnan, kasuarin mi ika nahiling na nagutom o napaha, dayuhan o huba, naghelang o nabilanggo alagad dai mi ika pinaglingkodan?’ 45Masimbag an Hade sainda, ‘Sa katotoohan sinasabihan ko kamo, an dai nindo ginibo sa saro kan mga pinakasadit na ini, dai man nindo ginibo sako.’ 46Kaya an mga ini isusubol sa daing kataposan na padusa, alagad an mga matanos maduman sa buhay na daing kataposan.”


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\