MATEO 26

1Pakataram ni Jesus kan gabos na ini, sinabihan niya an saiyang mga disipulo, 2”Aram nindo na duwang aldaw na sana asin pyesta na kan Paskwa. An Aki nin Tawo itatao tanganing ipako sa krus.” 3Nagtiripon an mga poon na padi asin kamagurangan kan mga Judiyo sa patyo kan palasyo ni Caifas, an Halangkaw na Padi, 4asin nagplano sindang hilom na dakopon si Jesus saka ipagadan. 5”Dai ta ini paggibohon sa kapyestahan ta tibaad magkariribok an mga tawo,” an sabi ninda. 6Kan si Jesus nasa Betania, sa harong ni Simon na daoton, 7nagdolok saiya an sarong babae na may darang lalagan na alabastro, na pano nin mamahalon na pahamot. Inula niya ini sa payo ni Jesus mantang si Jesus nagkakakan. 8Pakahiling kaini kan mga disipulo, naanggot sinda, kaya nagsarabi, “Ano ta pinagsasayang iyan? 9Ikinapabakal kutana iyan nin mahal nganing natabangan an mga dukha!” 10Aram ni Jesus kun ano an saindang pinagsasabi kaya tinaraman niya sinda, “Tadaw ta pinapakiaraman nindo ining babae? Sarong magayon na bagay an ginibo niya sako. 11Danay nindong kaiba an mga dukha, alagad ako bakong danay na kaiba nindo. 12An ginibo niyang pag-ula kan pahamot sa hawak ko sarong pag-andam para sa paglubong sako. 13Sa katotoohan sinasabihan ko kamo, saen man ipaghulit an Marahay na Baretang ini sa bilog na kinaban, an ginibo niyang ini ipapamareta sa pagromdom saiya.” 14Saro kan doseng disipulo, na an ngaran Judas Iscariote, an nagduman sa mga poon na padi 15asin nagsabi, “Pira an ibabayad nindo sako kun itao ko saindo si Jesus?” Asin binayadan ninda siya nin treyntang pedaso nin kwartang plata. 16Poon kaidto naghanap na si Judas nin oportunidad na ikapadakop si Jesus. 17Kan enot na aldaw kan Pyesta nin Tinapay na Mayo nin Lebadura, nagrani ki Jesus an mga disipulo saka naghapot, “Saen mo boot na andamon mi an saimong pamanggihan sa Paskwa?” 18Sinabihan niya sinda, “Dumuman kamo sa syudad, sa harong nin sarong tawo, dangan sabihan nindo siya na nagsabi an Paratukdo: ‘An oras ko harani na; seselebraron ko an Paskwa sa saimong harong kaiba an sakong mga disipulo.’” 19Ginibo kan mga disipulo an itinogon sainda ni Jesus asin inandam ninda an pamanggihan sa Paskwa. 20Kan banggi na, nagtukaw si Jesus sa lamesa kaiba an doseng disipulo. 21Mantang nagkakakan, nagtaram si Jesus, “Sa katotoohan sinasabihan ko kamo, saro saindo an mapasaluib sako.” 22Pagkadangog kaini, namondo nin marahay an mga disipulo kaya saro-sarong naghapot, “Kagurangnan, ako kaya?” 23Nagsimbag si Jesus, “An magdotdot kan saiyang tinapay sa mangko kadungan ko, iyo an mapasaluib sako. 24Magagadan an Aki nin Tawo siring sa nasusurat manongod saiya, alagad herak man sa tawong mapasaluib sa Aki nin Tawo! Mas marahay pang dai na siya namundag!” 25Nagtaram saiya si Judas, an nagpasaluib saiya, “Maestro, ako kaya?” Nagsimbag si Jesus, “Ika na an nagsabi.” 26Mantang nagkakakan sinda, kinua ni Jesus an tinapay, benendisyonan, binaak asin itinao sa saiyang mga disipulo, dangan nagsabi, “Akoa asin kakana nindo; ini an sakong hawak.” 27Dangan kinua niya an kalis, nagpasalamat, itinao sainda dangan nagsabi, “Kamo gabos, inoma nindo ini; 28huli ta iyo ini an sakong dugo kan bagong tipan, dugo na pinapabulos para sa dakul na tawo sa pagpatawad nin mga kasalan. 29Sinasabihan ko kamo na dai na ako mainom kaining arak nin ubas sagkod sa aldaw na inomon ko an bagong arak kaiba nindo sa Kahadean nin sakong Ama.” 30Pakatapos nindang mag-awit nin himno, nagduman sinda sa Bukid nin mga Oliba. 31Dangan sinabihan sinda ni Jesus, “Ngunyan na banggi, kamo gabos mabaya sako; huli ta nasusurat, ‘Gagadanon ko an pastor asin magkakawararak an mga karnero.’ 32Alagad pagkabuhay ko liwat, maenot ako saindo duman sa Galilea.” 33Sinabihan siya ni Pedro, “Maski an gabos magbaya saimo, dai taka nanggad babayaan.” 34Sinabihan siya ni Jesus, “Sa katotoohan sinasabihan taka, ngunyan mismong banggi, bago magturaok an manok, tolong beses mo akong nenegaran.” 35Nagsimbag si Pedro, “Dai taka nanggad nenegaran, maski pa ako magadan kaiba mo!” Siring man an sinabi kan ibang mga disipulo. 36Nagduman si Jesus kaiba an saiyang mga disipulo sa lugar na inaapod Getsemani. Sinabihan niya sinda, “Digdi sana kamo, ta mamimibi ako duman sa oroenotan.” 37Ipinag-iba niya si Pedro saka an duwang aki ni Zebedeo. Nakamate siya nin labi-labing kamondoan asin kahorasaan. 38Sinabihan niya sinda, “Makuring gayo an kamondoan ko na haros ikagadan ko! Digdi sana kamo asin magpuka sa kaibahan ko.” 39Nag-oroenotan pa siya, nagdapa sa daga saka namibi, “Ama ko, kun mahihimo pa sana, palihisa sako an kalis na ini! Alagad bakong an kabotan ko kundi an kabotan mo an kuyogon.” 40Dangan binalikan niya an tolong disipulo, alagad inabotan niya sindang torog. Sinabihan niya si Pedro, “Dai kamo makakapagpuka nin sarong oras sa kaibahan ko? 41Magpuka kamo asin mamibi tanganing dai kamo madaog nin sogot. Andam kutana an espiritu alagad an hawak maluya.” 42Sa ikaduwang beses naghale si Jesus asin namibi, “Ama ko, kun ini dai pwedeng makalihis na dai ko inomon, kuyogon an kabotan mo.” 43Binalikan niya giraray an mga disipulo alagad naabotan na naman niya sindang torog; dai sinda makamuklat sa pirot. 44Binayaan niya giraray sinda dangan namibi siya sa ikatolong beses kan parehong tataramon. 45Dangan binalikan niya an mga disipulo asin sinabihan, “Torog pa giraray kamo? Nagpapahingalo pa kamo? Hilinga, an oras dumatong na, asin an Aki nin Tawo itatao sa kamot nin mga parakasala. 46Bangon na kamo, maduman na kita. Uya na an mapasaluib sako!” 47Nagtataram pa si Jesus kan mag-abot si Judas, saro kan doseng disipulo. Kadakul na tawo an kaiba niya na may darang mga espada saka mga pamakol. Sinugo sinda kan mga poon na padi asin kan mga kamagurangan kan mga Judio. 48Tinawan sinda ni Judas nin sarong tanda, “An hadokan ko iyo iyan. Dakopon nindo siya!” 49Dinolok niya tolos si Jesus asin sinabihan, “Marahay na banggi, Maestro!” dangan hinadokan. 50Nagsabi si Jesus, “Katood, tadaw ta uya ka digdi?” Dangan dinaguso si Jesus kan mga tawo, dinakop asin pinugolan nin maigot. 51Alagad naghugkot kan espada niya an saro sa mga kaiba ni Jesus, asin tinigbas an oripon kan Halangkaw na Padi; napalongan idto nin sarong talinga. 52Sinabihan siya ni Jesus, “Sarongan an espada mo, huli ta an minagamit nin espada, magagadan sa espada. 53Dai mo aram na makakahagad ako sa sakong Ama nin labi pa sa doseng batalyon na anghel na ipapadara niya tolos sako? 54Alagad kun gibohon ko iyan, paanong maotob an Kasuratan na nagsasabing iyo ini an dapat mangyari?” 55Dangan sinabihan ni Jesus an mga tawo, “Kaipuhan pa daw na magdigdi kamong may darang mga espada saka mga pamakol na garo baga ako sarong bandido? Aroaldaw nasa Templo ako sa pagtukdo, alagad dai nindo ako dinakop. 56Alagad an gabos na ini nangyari nganing maotob an sinurat kan mga propeta.” Dangan binayaan siya kan gabos na disipulo asin nagdurulag. 57Dinara si Jesus kan mga nagdakop saiya sa harong ni Caifas, an Halangkaw na Padi, saen nagtiripon an mga paratukdo kan Katogonan asin an mga kamagurangan. 58Alagad may distansya na sinundan siya ni Pedro sagkod sa laog kan patyo kan Halangkaw na Padi. Naglaog si Pedro asin nagtukaw sa kataed kan mga bantay tanganing magmasid kan mga mangyayari. 59An mga poon na padi asin an bilog na Konseho naghanap nin ikakasumbong tumang ki Jesus tanganing ipagadan siya. 60Alagad mayo sindang nakuang katibayan minsan ngani dakul an nagtaram nin putik dapit saiya. Sa kahuri-hurihi, nagdolok an duwang lalaki 61asin nagsabi, “An lalaking ini nagsabi, ‘Magagaba ko an Templo nin Dios alagad mapapatindog ko liwat iyan sa laog nin tolong aldaw.’” 62Dangan tuminindog an Halangkaw na Padi saka hinapot si Jesus, “Mayo kang isisimbag sa sumbong saimo kan mga tawong ini?” 63Alagad dai naggirong si Jesus. Sinabihan siya kan Halangkaw na Padi, “Sa ngaran kan buhay na Dios, magsumpa ka: sabihan samo ngunyan kun ika mananggad an Cristo, an Aki nin Dios.” 64Alagad nagsimbag si Jesus, “Ika na an nagsasabi. Sinasabihan ko kamo, poon ngunyan mahihiling nindo an Aki nin Tawo na nagtutukaw sa too kan Makakamhan asin nagdadatong sa mga panganoron nin langit!” 65Pakadangog kaini kan Halangkaw na Padi, ginisi niya an sulot niyang gubing asin nagsabi, “An tawong ini naglanghad sa Dios! Dai na kita nangangaipo nin mga saksi! Nadangog nindo ngunyan an saiyang paglanghad! 66Ano an paghona nindo?” Nagsimbag sinda, “Dapat siyang gadanon.” 67Dangan linutaban ninda an saiyang lalawogon saka hinampak siya. Sinampaling siya kan iba 68asin sinabihan, “Ukoda daw, Cristo, kun siisay an nagsampaling saimo!” 69Kan oras man na ini nagtutukaw si Pedro sa patyo kan dolokon siya kan sarong sorogoon na babae dangan sinabihan, “Kaiba ka man ni Jesus na taga Galilea.” 70Alagad pinagnegaran ini ni Pedro sa atubangan kan gabos, “Dai ko aram an pinagsasabi mo.” 71Kan nagpasiring si Pedro sa may pintoan kan patyo, nahiling naman siya nin saro pang babaeng sorogoon. Sinabihan kan sorogoon na ini an mga tawong idtoon duman, “An tawong ini kaiba ni Jesus na taga Nazaret.” 72Pinagnegaran ini liwat ni Pedro na nagsusumpa, “Dai ko nanggad midbid an tawong iyan!” 73Dai nahaloy, an mga tawong idtoon duman nagdolok ki Pedro asin nagsabi, “Talaga mananggad na saro ka sainda huli ta naririsa ka sa pagtaram mo!” 74Dangan nagsimbag si Pedro, “Magadan man ako, talagang dai ko midbid an tawong iyan!” Pakataram niya kaini, nagturaok an manok. 75Dangan nagiromdoman ni Pedro an sinabi ni Jesus saiya, “Bago magturaok an manok, tolong beses mo akong nenegaran.” Nagluwas siya saka nagtangis nin mapait.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\