MATEO 27

1Pagkaaga, pinagkaoroyonan kan gabos na poon na mga padi asin mga kamagurangan na ipagadan si Jesus. 2Ginapos ninda si Jesus saka dinara sa gobernador na si Pilato. 3Kan maaraman ni Judas na parapasaluib, na hinatolan na magadan si Jesus, nagbasol siya; ibinalik niya an treyntang pedaso nin kwartang plata sa mga poon na padi asin kamagurangan. 4Nagsabi siya, “Nagkasala ako! Pinasaluiban ko an sarong tawong mayong sala!” Alagad nagsimbag sinda, “Ano an labot mi kaiyan? Problema mo na iyan!” 5Inapon ni Judas sa Templo an kwarta saka naghale siya dangan nagbitay. 6Pinonpon kan mga poon na padi an kwarta asin nagsabi, “Sala sa Katogonan na ilaog an kwartang ini sa kaban nin yaman huli ta kabayadan ini nin dugo.” 7Kaya nagkaoroyon sindang ibakal an kwartang idto kan daga na inaapod Oma kan Paragibo nin Koron nganing paglubongan nin mga dayuhan. 8Kaya sagkod ngunyan an dagang idto inaapod “Oma nin Dugo.” 9Dangan naotob an itinaram ni Propeta Jeremias, “Kinua ninda an treyntang pedaso nin kwartang plata, an kantidad na pinagkaoroyonan kan nagkapirang mga Israelita na ibayad para saiya, 10asin ibinakal kan oma kan paragibo nin koron, sosog sa ipinagboot sako nin Kagurangnan.” 11Inatubang si Jesus sa gobernador na iyo an naghapot saiya, “Ika an hade kan mga Judio?” Nagsimbag si Jesus, “Ika na an nagsasabi.” 12Alagad kan ipinagsumbong siya kan mga poon na padi asin kamagurangan, dai siya nagsimbag nin anoman. 13Kaya nagsabi si Pilato saiya, “Dai mo nadadangog an gabos na sumbong ninda tumang saimo?” 14Alagad dai siya sinimbag ni Jesus, maski sarong tataramon; kaya napangalas nin marahay an gobernador. 15Lambang Pyesta nin Paskwa, ugale kan gobernador na magpaluwas nin sarong bilanggo na hagadon kan mga tawo. 16Kan panahon na idto igwa nin bantog na maraot na bilanggo na an ngaran Barrabas. 17Kaya kan magtiripon an mga tawo, hinapot sinda ni Pilato, “Siisay an boot nindong paluwason ko, si Barrabas o si Jesus na inaapod Cristo?” 18Huli ta aram ni Pilato na dinara ninda si Jesus saiya dahel sa pagkaori. 19Mantang nagtutukaw si Pilato duman sa hukoman, pinatogonan siya kan saiyang agom: “Dai ka makilabot sa matanos na tawong iyan, huli ta sa pangatorogan ko kasubanggi, nagtios ako nin makuri dahel saiya.” 20Alagad pinasunod kan mga poon na padi asin kan kamagurangan an mga tawo na hagadon ki Pilato si Barrabas asin ipagadan si Jesus. 21Hinapot giraray sinda kan gobernador, “Siisay sa duwang ini an boot nindong paluwason ko?” Nagsirimbag sinda, “Si Barrabas!” 22Hinapot sinda ni Pilato, “Ano an gigibohon ko ki Jesus na inaapod Cristo?” Nagsimbag an gabos, “Ipako siya sa krus!” 23Naghapot giraray si Pilato, “Anong karatan an naginibo niya?” Alagad orog sindang nagkurahaw, “Ipako siya sa krus!” 24Kan mahiling ni Pilato na dai siyang magiginibo, ata ngani orog na nagriribok an mga tawo, nagpakua siya nin tubig asin naghanaw kan saiyang mga kamot sa atubangan kan mga tawo. “Dai akong sala sa kagadanan kan tawong ini. Kabotan nindo ini!” an sabi niya. 25An gabos na tawo nagsimbag, “Kargo mi asin kan mga aki mi an saiyang kagadanan!” 26Dangan pinaluwas ni Pilato si Barrabas; pakatapos na ipahampak si Jesus, itinao niya ini sainda tanganing ipako sa krus. 27Pakatapos, dinara kan mga soldados kan gobernador si Jesus sa palasyo dangan pinalibotan siya kan bilog na batalyon nin mga soldados. 28Hinubaan ninda siya saka sinulotan nin gubing na purpura. 29Naggibo sinda nin sarong korona nin sangang matonok asin ikinorona saiya; dangan pinakapotan ninda sa saiyang toong kamot an sarong badas; nagluhod sinda sa atubangan niya saka pinagtuya-tuya siya, “Mabuhay an Hade kan mga Judio!” 30Linutaban ninda siya, kinua an badas saka pinakol siya sa payo. 31Pakapagparatuya-tuya saiya, hinubaan ninda siya kan gubing na purpura saka sinulotan kan dati niyang gubing. Pakatapos, ilinuwas ninda siya tanganing ipako sa krus. 32Kan paluwas na sinda, nasabat ninda an sarong taga Cirene na an ngaran Simon; pinirit ninda siyang pasanon an krus ni Jesus. 33Pag-abot ninda sa sarong lugar na inaapod Golgota, na an boot sabihon, “Lugar nin mga Bungo,” 34tinawan ninda si Jesus nin arak na sinalakan nin apdo; alagad kan manamitan ini ni Jesus, dai niya ininom. 35Pakapakoan ninda ki Jesus sa krus, pinagbaranga ninda an mga gubing niya sa paagi nin ripa. 36Dangan nagturukaw sinda duman asin binantayan siya. 37Ibinugtak ninda an nakasurat na sumbong saiya sa may itaas kan saiyang payo. An nakasurat iyo ini: “Ini si Jesus, an Hade kan mga Judio.” 38May ipinako man kasabay ni Jesus na duwang parahabon, saro sa too niya asin saro sa wala. 39An mga tawong nag-aaragi nagtatango-tango na nagtutuya-tuya saiya, 40”Ika na magaba kan Templo asin mapatindog kaiyan sa laog nin tolong aldaw, ligtasan daw an sadiri mong buhay! Kun ika an Aki nin Dios, lusad daw diyan sa krus!” 41Siring man, pinag-olog-olog siya kan mga poon na padi asin kan mga paratukdo kan Katogonan patin kan kamagurangan na nagsabi, 42”Ilinigtas niya an iba alagad dai niya ikinakaligtas an sadiri niyang buhay! Kun siya talaga an Hade nin Israel, humilig siya sa krus ngunyan asin matubod kita saiya! 43Nagsasarig siya sa Dios asin sinasabi niya na Aki siya nin Dios; hilingon ta daw kun baga iligtas siya nin Dios ngunyan!” 44Pinag-insulto man siya kan mga parahabon na ipinako sa krus kaiba niya. 45Pagkaodto, nagdiklom sa bilog na daga sagkod alas tres nin hapon. 46Kan mag-aalas tres na, nagkurahaw si Jesus nin makosog, “Eli, Eli, lema sabactani?” na an boot sabihon, “Dios ko, Dios ko, tadaw ta pinabayaan mo ako?” 47Pagkadangog kaini kan ibang mga nagmimiron, nagsarabi sinda, “Inaapod niya si Elias!” 48Saro sainda an nagdalagan tolos asin nagkua nin espongha; pakapasaromsoman kaini sa suka, ibinugtak sa poro nin tukon dangan idinuhol ki Jesus nganing inomon. 49Alagad an iba nagsabi, “Halat ngona, hilingon ta daw kun umabot si Elias sa pagligtas saiya!” 50Nagkurahaw giraray si Jesus, dangan nautsan. 51Dangan nabanga an kurtina kan Templo poon sa itaas sagkod sa ibaba. Naglinog sa bilog na daga asin nagkabaraak an mga gapo. 52Nagkaburuksan man an mga lulubngan asin nabuhay liwat an mga banal. 53Nagruluwas sinda sa mga lulubngan. Kan nabuhay liwat si Jesus, nagduman sinda sa Banal na Syudad saka nagpahiling sa dakul na tawo. 54Natakot nin makuri an kapitan asin an mga soldados na nagbabantay ki Jesus kan mamatean ninda an linog saka kan mahiling ninda an gabos na nangyari. Nagsabi sinda, “Totoo mananggad na Aki nin Dios an tawong ini!” 55Kadakul man na babae an nagtatanaw sa harayo. Sinda an nagsunod ki Jesus hale sa Galilea saka naglingkod saiya. 56Kaiba ninda si Maria Magdalena, si Maria na ina ni Santiago asin ni Jose, saka an agom ni Zebedeo. 57Kan banggi na, nag-abot an sarong tawong mayaman na an ngaran Jose na taga Arimatea. Disipulo man siya ni Jesus. 58Nagduman siya ki Pilato dangan hinagad an bangkay ni Jesus. Nagboot si Pilato na itao an bangkay ki Jose. 59Kaya kinua idto ni Jose, pinatos sa malinig na telang lino, 60saka ilinubong sa sadiri niyang lulubngan na bago pa sana niyang itinuki sa gapo. Pinaligid niya an sarong dakulang gapo tanganing serahan an pintoan kan lulubngan dangan naghale. 61Idtoon duman si Maria Magdalena saka an sarong pang Maria, nagtuturukaw sa atubangan kan lulubngan. 62Kan sunod na aldaw aldaw na Sabbath, an mga poon na padi asin an mga Fariseo nagduman ki Pilato 63asin nagsabi, “Gobernador, nagiromdoman mi na kan nabubuhay pa an putikon na idto, nagsabi siya na pakalihis nin tolong aldaw mabubuhay siya liwat. 64Kaya pabantayan mo an lulubngan sagkod sa ikatolong aldaw, ta tibaad magduman an saiyang mga disipulo pagkabanggi saka habonon an bangkay; dangan masabi sinda sa mga tawo ‘Nabuhay siya liwat.’ An huring kaputikan na ini mas maraot pa ki kan naenot.” 65Sinabihan sinda ni Pilato, “Mag-iba kamo nin soldados asin pabantayan nindo nin marahay an lulubngan.” 66Kaya nagduman sinda sa lulubngan, kinandadohan an gapong pantakop saka pinabantayan.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\