MATEO 28

1Pakalihis kan Sabbath, madurudiklom pa kan Domingong aga, nagsongko sa lulubngan si Maria Magdalena asin an saro pang Maria. 2Biglang naglinog nin makosog huli ta may sarong anghel nin Kagurangnan na naghilig hale sa langit, nagduman sa lulubngan, pinaligid an gapo na nakatakop dangan tuminukaw sa ibabaw kaiyan. 3Nagliliwanag siya siring sa kikilat asin an gubing niya maputi siring sa ambon. 4Huli kan takot saiya kan mga bantay, tinakigan sinda asin nagkapurukan na garo mga gadan. 5Nagtaram an anghel sa mga babae, “Dai kamo matakot. Aram kong hinahanap nindo si Jesus na ipinako sa krus. 6Mayo siya digdi; nabuhay siya liwat siring sa saiyang sinabi. Madya kamo, hilinga nindo an hinutadan saiya. 7Dangan paduman tolos kamo asin sabihan nindo an saiyang mga disipulo na, ‘Nabuhay siya liwat sa mga gadan; maeenot siya saindong magduman sa Galilea. Duman nindo siya mahihiling!’ Tandaan nindo an sinabi ko saindo.” 8Kaya hidaling nagluwas sa lulubngan an mga babae, tinatakigan sa takot alagad maogma; nagdalagan sinda tanganing baretaan an mga disipulo. 9Alagad sinabat sinda ni Jesus asin sinabihan, “Mapasaindo an katoninongan.” Dinolok ninda si Jesus, kinapotan an saiyang mga bitis dangan sinamba siya. 10Sinabihan sinda ni Jesus, “Dai kamo matakot. Sabihan nindo an mga tugang ko na magduman sinda sa Galilea, ta duman ninda ako mahihiling.” 11Pakahale kan mga babae, nagduman sa syudad an ibang mga bantay asin isinumbong sa mga poon na padi an gabos na nangyari. 12Nag-orolay an mga poon na padi asin an mga kamagurangan; kan magkaoroyon sinda, tinawan ninda nin dakulang kantidad an mga soldados 13saka pinagbotan, “Sabihon nindo sa mga tawo na mantang kamo natotorog, nag-abot an mga disipulo ni Jesus dangan hinabon an saiyang bangkay. 14Kun makaabot ini sa Gobernador, kami na an bahala na magpaliwanag saiya. Mayo kamong dapat na ikahandal.” 15Kinua kan mga bantay an kwarta saka ginibo ninda an sinabi sainda. Sagkod ngunyan siring kaiyan an sinasabi kan mga Judio. 16Nagduman an onseng disipulo sa Galilea, sa bulod na pinapadumanan sainda ni Jesus. 17Kan mahiling ninda si Jesus, sinamba ninda siya, alagad an iba nagduwa-duwa. 18Dinolok sinda ni Jesus asin sinabihan, “Itinao sako an gabos na kapangyarihan sa langit asin sa daga. 19Kaya paduman kamo sa gabos na tawo saen man na lugar; gibohon nindo sindang mga disipulo ko. Bunyagan nindo sinda sa ngaran nin Ama, nin Aki, asin nin Espiritu Santo. 20Tukdoan nindo sindang magkuyog kan gabos na ipinaboot ko saindo. Giromdomon nindo ini: danay akong kaiba nindo sagkod sa kataposan kan panahon.”


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\