MATEO 3

1Kan panahon na iyan, nag-abot si Juan Bautista asin nagpoon paghulit duman sa kalangtadan nin Judea. 2”Magbakle na kamo,” an sabi niya, “huli ta uya na an Kahadean nin langit!” 3Si Juan an sinabi ni Propeta Isaias kan ini magtaram, “Igwang nagkukurahaw sa kalangtadan, ‘Andama an dalan para sa Kagurangnan; tanosa an dalan na saiyang lalakawan!’” 4An gubing ni Juan gibo sa mga buhok nin kamelyo, may hagkos siyang anit. An kakanon niya doron asin dugos. 5Nagduruman saiya an mga taga Jerusalem, mga taga Judea, sagkod an mga nag-eerok sa mag-ibong kan Salog nin Jordan. 6Itinuga ninda an saindang mga kasalan, dangan binunyagan sinda ni Juan duman sa Salog nin Jordan. 7Kan mahiling ni Juan na dakul na Fariseo asin Saduceo an nag-abot tanganing magpabunyag, sinabihan niya sinda, “Mga rimoranon! Siisay an nagsabi saindo na makakadulag kamo sa maabot na padusa nin Dios? 8Ipahiling nindo sa gibo na kamo nagbakle na. 9Dai kamo maghona na makakaligtas kamo sa padusa huli ta ama nindo si Abraham. Sinasabihan ko kamo, na sa mga gapong ini an Dios makakagibo nin mga aki para ki Abraham. 10Dawa ngunyan, andam na an patok sa pagputol kan gamot kan mga kahoy; an lambang kahoy na dai nagtatao nin marahay na bunga papalodon saka isusugba sa kalayo. 11Binubunyagan ko kamo sa tubig sa pagpahiling na kamo nagbakle na, alagad an maabot sunod sako mabunyag saindo sa Espiritu Santo asin sa kalayo. Mas mapangyari siya ki sa sako; asin dai ako maninigong magbitbit kan saiyang sandalyas. 12May dara siyang saligsigan nganing saligsigon an gabos na inani. An paroy titiponon niya sa saiyang harong-harong, alagad an ata susuloon niya sa kalayong dai nasisigbo.” 13Kan oras na idto, nagduman si Jesus ki Juan sa Salog nin Jordan hale sa Galilea tanganing magpabunyag. 14Alagad hiningowa ni Juan na magbago nin isip si Jesus, kaya nagsabi siya, “Ako an nangangaipong bunyagan mo, alagad ika pa logod an mapabunyag sako?” 15”Bayaan mong mangyari ini ngunyan, huli ta sa paaging ini maootob ta an hinahagad nin Dios,” an simbag ni Jesus. Kaya nag-oyon si Juan. 16Kan mabunyagan na si Jesus, naghawas siya tolos sa tubig, asin uya, nabuksan an kalangitan, dangan nahiling niya an Espiritu nin Dios na naghilig arog sa salampati asin nagtugdon saiya. 17Dangan may tingog hale sa langit na nagsabi, “Ini an namomotan kong Aki na sakong ikinakaogma.”


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\