MATEO 8

1Pakababa ni Jesus hale sa bulod, sinunod siya nin kadakul na tawo. 2Sarong daoton nagdolok saka nagluhod sa atubangan niya, asin nagsabi, “Kagurangnan, kun boot mo, malilinigan mo ako.” 3Dinutaan siya ni Jesus kan kamot niya asin sinabihan, “Boot ko; malinigan ka!” Asin nahale tolos an saiyang daot. 4Dangan tinugon siya ni Jesus, “Dai mo ini ipang-osip, kundi pumahiling ka tolos sa padi, asin magdolot ka kan atang na ipinagboot ni Moises sa pagpatunay na malinig ka na.” 5Paglaog ni Jesus sa Capernaum, sinabat siya nin sarong opisyal na Romano. Nakimaherak ini saiya, 6”Kagurangnan, an sorogoon ko nasa harong, naparalisis asin nagtitios nin makuri.” 7”Maduman ako tanganing bolongon siya,” an sabi ni Jesus. 8”Kagurangnan, dai ka na magduman,” an sabi kan opisyal. “Alang-alang ako na lumaog ka sa sakong harong. Alagad magtaram ka sana, asin mararahay an sorogoon ko. 9Huli ta ako nasasakopan nin mas halangkaw sakong mga opisyal; asin igwa man akong nasasakopan na mga soldados. Kun magboot ako sa saro, ‘Dumuman ka!’ minaduman siya; kun magsabi ako sa iba, ‘Madya!’ minadolok siya. Kun sinusugo ko an sakong oripon, ‘Giboha ini!’ ginigibo niya iyan.” 10Napangalas si Jesus kan madangog ini. Kaya sinabihan niya an mga tawong nagsusunod saiya, “Maski sa Israel dai pa ako nakanumpong nin arog kaini kadakulang pagtubod! 11Sa katotoohan sinasabihan ko kamo, dakul an maabot hale sa sirangan asin sa solnopan; dangan makakan kaiba ni Abraham, ni Isaac asin ni Jacob sa Kahadean nin langit. 12Alagad an mga aki kan Kahadean, iaapon sa kadikloman sa luwas; duman magtatangis sinda asin magraragot an saindang mga ngipon.” 13Dangan nagsabi si Jesus sa opisyal, “Puli na; mangyayari an hinahagad mo sosog sa pagtubod mo.” Kan oras man sanang iyan narahay an sorogoon kan opisyal. 14Nagduman si Jesus sa harong ni Pedro. Inabotan niya duman an panugangan na babae ni Pedro na naghihigda, ta kinakalentura. 15Kinaptan ni Jesus an kamot kan babae, dangan nawara an saiyang kalentura. Nagbangon siya asin naglingkod ki Jesus. 16Pagkabanggi, dinara ki Jesus kan mga tawo an dakul na tawong may demonyo. Sa sarong tataramon sana ni Jesus pinaluwas niya an mga maraot na espiritu dangan binolong an gabos na naghehelang. 17Ginibo niya ini tanganing maotob an sinabi ni Propeta Isaias, “Kinua niya an satong mga kamatean, asin tinios niya an satong mga kahelangan.” 18Kan mahiling ni Jesus an dakul na tawo sa palibot niya, pinagbotan niya an mga disipulo na magbalyo sinda sa ibong kan danaw. 19May sarong paratukdo kan Katogonan na nagdolok saiya asin nagsabi, “Maestro, andam akong mag-iba saimo maski saen ka magduman.” 20Sinabihan siya ni Jesus, “An mga amid may mga kalot asin an mga gamgam may mga salagan, alagad an Aki nin Tawo mayo nin mahihigdaan.” 21An saro man sa mga disipulo nagsabi ki Jesus, “Kagurangnan, tugote ngona akong magpuli ta ilulubong ko an sakong ama.” 22”Sumunod ka sako,” an sabi ni Jesus, “pabayae an mga gadan na maglubong kan saindang mga gadan.” 23Naglunad si Jesus sa sakayan kaiba an saiyang mga disipulo. 24Bigla sanang uminabot an makosog na subasko sa danaw, kaya nalalantopan na kan alon an sakayan. Torog kaidto si Jesus. 25Kaya pinukaw siya kan mga disipulo dangan sinabihan, “Kagurangnan, ligtasan kami! Malulunod na kita!” 26Sinabihan sinda ni Jesus, “Tadaw ta natatakot kamo? Mga maluya an pagtubod!” Nagbangon si Jesus, pinagbotan niyang magkalma an doros saka an alon, dangan nagkaigwa nin dakulang katoninongan. 27Nagngalas sinda gabos. “Anong klaseng tawo ini na kinukuyog maski kan doros saka dagat?” an sabi ninda. 28Pag-abot ni Jesus sa Gadara na nasa ibong kan danaw, sinabat siya nin duwang lalaki na hale sa mga lungib na pinaglulubongan. An mga lalaking ini may demonyo asin mariringis, kaya mayo nin siisay man na nangangahas na mag-agi sa dalan na idto. 29Bigla sindang nagkurahaw, “Aki nin Dios, ano an pakilabot mo samo? Nagdigdi ka tanganing padusahan kami maski bako pang panahon?” 30Harani duman, may mga orig na nagsusurungkal. 31Nakimaherak ki Jesus an mga demonyong ini, “Kun papaluwason mo kami, tugote kaming maglaog sa mga orig.” 32Sinabihan sinda ni Jesus, “Paduman kamo.” Kaya luminuwas sinda sa mga lalaking idto asin luminaog sa mga orig. Biglang duminalagan an gabos na ini pasiring sa ampas; nahulog sinda sa danaw dangan nagkaralamos. 33An mga paraataman kan mga orig nagdurulag pasiring sa banwaan dangan inosip an gabos na nangyaring ini pati an nangyari sa duwang lalaking may demonyo. 34Kaya sinabat si Jesus kan gabos na tawo sa banwaan na idto. Nakimaherak sinda na maghale siya sa saindang teritoryo.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\