MATEO 9

1Naglunad giraray si Jesus sa sakayan pabalik sa ibong kan danaw, sa sadiri niyang banwaan. 2Dinara saiya kan nagkapirang tawo an sarong lalaking paralitiko na nakahigda. Kan mahiling ni Jesus an saindang makosog na pagtubod, sinabihan niya an paralitiko, “Aki ko, pakosoga an boot mo! Pinapatawad na an mga kasalan mo.” 3Nagsaboot an nagkapirang paratukdo kan Katogonan, “An lalaking ini naglalanghad tumang sa Dios!” 4Aram ni Jesus an nasa isip ninda kaya nagsabi siya, “Tadaw ta nag-iisip kamo nin maraot? 5Arin an mas pasil sabihon, ‘Pinapatawad na an mga kasalan mo’, o ‘Tindog asin lakaw’? 6Alagad tanganing patunayan ko saindo na an Aki nin Tawo igwa nin kapangyarihan digdi sa daga na magpatawad nin mga kasalan,” sinabihan niya an paralitiko, “Tindog, daraha an saimong higdaan dangan pumuli ka na!” 7Nagtindog an lalaki dangan nagpuli. 8Kan mahiling ini kan mga tawo, nagkatarakot sinda asin nag-omaw sa Dios na nagtao nin siring na kapangyarihan sa mga tawo. 9Kan si Jesus naglalakaw pakahale sa lugar na idto, nahiling niya an sarong parasingil nin buhis na an ngaran Mateo, nagtutukaw sa pinagsisingilan nin buhis. Inapod siya ni Jesus, “Sumunod ka sako.” Nagtindog si Mateo asin nagsunod ki Jesus. 10Kan nagkakakan si Jesus sa saiyang harong, nag-abot an dakul na parasingil nin buhis asin mga parakasala. Nagsabay sinda ki Jesus asin sa saiyang mga disipulo sa pagkakan. 11Nahiling ini kan nagkapirang mga Fariseo kaya hinapot ninda an mga disipulo, “Tadaw ta an saindong maestro nagkakakan kasabay kan mga parasingil nin buhis saka mga parakasala?” 12Nadangog ini ni Jesus kaya sinabihan sinda, “An tawong mayong helang dai nangangaipo nin doktor. 13Isip-isipa daw nindo kun ano an kahulogan kaini, ‘Pagkaherak an mawot ko, bakong atang.’ Dai ako nagdigdi sa pag-apod kan mga banal kundi kan mga parakasala.” 14Dangan an mga disipulo ni Juan Bautista nagdolok ki Jesus asin naghapot, “Danay kaming nag-aayuno, siring man an mga Fariseo. Tadaw ta an saimong mga disipulo dai nag-aayuno?” 15Nagsimbag si Jesus, “Magmomondo daw an mga bisita sa kinasal mantang kaiba pa ninda an nobyo? Alagad maabot an panahon na an nobyo hahaleon sa kaibahan ninda, dangan na sinda mag-aayuno! 16”Dai nin siisay man na minatagubhang nin bagong tela sa gisi kan lumang gubing; huli ta an tagubhang na iyan iyo an mahinat kan lumang gubing; orog pang madakula an gisi. 17Dai nin siisay man na minapalis nin bagong arak sa daan na anit na lalagan nin arak, ta mabubusi ini; mauula an arak asin an lalagan na anit mararaot. An bagong arak ipalis sa bagong lalagan na anit, tanganing parehong dai masayang.” 18Nagtataram pa kaini si Jesus kan may mag-abot na sarong opisyal na Judio na nagluhod sa atubangan niya asin nagsabi, “Nagadan pa sana an aki kong babae; alagad madya, umiba ka sako saka dutaan mo siya asin siya mabubuhay.” 19Kaya nag-iba si Jesus sa opisyal; nag-iba man an saiyang mga disipulo. 20May sarong babae na doseng taon nang pinag-aawasan nin dugo. Nagrani siya sa likodan ni Jesus saka dinutaan an gayad kan gubing ni Jesus. 21Huli ta nagsaboot siya, “Kun madutaan ko lamang an saiyang gubing, maoomayan ako.” 22Nagbirik si Jesus, nahiling an babae saka nagsabi, “Pakosoga an boot mo, aki ko! An saimong pagtubod iyo an nagpaomay saimo.” Kan oras man sanang idto narahay an babae. 23Pag-abot ni Jesus sa harong kan opisyal, nahiling niya an mga matugtog sa pagdapit asin an mga tawong nagririribok. 24Sinabihan niya sinda, “Ruluwas kamo gabos. Bakong gadan an aki kundi natotorog sana!” Pinagngirisihan siya kan mga tawo. 25Kan mapaluwas na an mga tawo, naglaog si Jesus sa kwarto kan aki. Kinaptan niya an kamot, dangan nagbangon an aki. 26An bareta dapit kan nangyaring ini nakalakop sa bilog na distritong idto. 27Kan si Jesus naglalakaw pakahale sa lugar na idto, may nagsunod saiyang duwang buta. Nagkurahaw sinda, “Aki ni David, kaheraki man kami!” 28Pakalaog ni Jesus sa harong, nagrani saiya an duwang buta. Hinapot niya sinda, “Minatubod kamo na mararahay ko kamo?” Nagsimbag sinda, “Opo, Kagurangnan!” 29Dinutaan ni Jesus an saindang mga mata asin nagsabi, “Mangyari logod saindo sosog sa saindong pagtubod!” 30Asin nakahiling giraray sinda. Dangan pinagbotan sinda ni Jesus, “Dai nanggad nindo ini ipang-osip!” 31Alagad kan makahale na sinda, ipinamareta ninda sa bilog na distritong idto an ginibo sainda ni Jesus. 32Kan nagharale na an mga buta, may dinara ki Jesus na sarong lalaking nagin pola ta igwa nin demonyo. 33Pakapaluwasa ni Jesus kan demonyo, nakataram tolos an lalaki. Nagngalas an mga tawo. “Dai pa kita nakahiling nin arog kaini sa bilog na Israel!” an sabi ninda. 34Alagad nagsabi an mga Fariseo, “An poon kan mga demonyo iyo an nagtatao saiya nin kapangyarihan sa pagpaluwas kan mga demonyo.” 35Linibot ni Jesus an gabos na banwa asin baryo. Nagtukdo siya sa mga sinagoga, naghulit kan Marahay na Bareta dapit sa Kahadean. Binolong niya an gabos na helang asin kamatean. 36Kan mahiling niya an kadakul na tawo, naherak siya sainda, huli ta nalalagalag sinda asin mga makaheherak, garo mga karnero na mayong pastor. 37Kaya sinabihan niya an mga disipulo, “Dakul an anihon, alagad dikit an paraani. 38Makimaherak kamo sa kagsadiri kan anihon na magpadara siya nin dakul na paraani.”


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\