FILIPO 1

1Surat na hale ki Pablo saka ki Timoteo na mga sorogoon ni Cristo Jesus. Para sa gabos na banal diyan ki Cristo Jesus sa Filipos, kaiba an mga lider saka mga diakono kan simbahan: 2Mapasaindo logod an biyaya saka an katoninongan na hale sa Dios na satong Ama asin ki Jesu-Cristo na Kagurangnan. 3Nagpapasalamat ako sa sakong Dios sa gabos na panahon na nagigiromdoman ko kamo. 4Kun ipinapamibi ko kamo, maogma an pagpamibi ko, 5huli sa pagtabang nindo sako sa pagpahayag kan Marahay na Bareta poon pa kan enot na aldaw sagkod ngunyan. 6Kaya bilog an paniwala ko na an Dios na nagpoon kan marahay na gibong ini saindo, mapadagos kaiyan sagkod na matapos iyan sa Aldaw ni Jesu-Cristo. 7Maninigo na siring kaini an namamatean ko dapit saindo huli ta danay kamong nasa puso ko. Huli ta kamo gabos nakihiras sako sa biyayang ini na itinao sako nin Dios, maski ngunyan na nasa bilanggoan ako, asin siring man kaidto kan ako talingkas sa pagdepensa saka sa pagpatotoo kan Marahay na Bareta. 8Saksi ko an Dios na an paghidaw ko saindo arog kadakula kan pagkamoot saindo ni Cristo Jesus. 9Ipinapamibi ko na orog pang magtalubo an saindong pagkamoot, sagkod an saindong pakanood saka pakasabot, 10tanganing mapili nindo an pinakamarahay. Dangan magigin malinig kamo asin mayo nin sala pag-abot kan Aldaw ni Cristo. 11Mapapano an buhay nindo kan mga bunga nin katanosan na minaabot huli ki Jesu-Cristo, sa kamurawayan asin sa kaomawan nin Dios. 12Mga tugang, boot kong maaraman nindo na an nangyari sako nakatabang nanggad sa paglakop kan Marahay na Bareta. 13Kaya aram na kan gabos na bantay kan palasyo saka kan ibang uya digdi, na ako nabilanggo huli ki Cristo. 14Huli kan pagkabilanggo ko, orog na nagsarig sa Kagurangnan an kadaklan sa mga tugang; asin orog na nag-isog saka mayong takot na naghuhulit kan mensahe nin Dios. 15Totoo na si Cristo ipinaghuhulit kan iba huli sa pagkaori o sa pakiiwal, alagad an iba naghuhulit huli sa marahay na boot. 16An mga ini naghuhulit sa pagkamoot, huli ta aram ninda na uya ako digdi dahel sa pagdepensa ko kan Marahay na Bareta. 17An iba bakong tudok sa puso na ipinaghuhulit si Cristo, kundi para sa sadiri nindang karahayan; nag-iisip sindang orog akong masakitan mantang nasa bilanggoan. 18Alagad dai bale! Naoogma ako dapit kaiyan, basta sanang ikahulit si Cristo sa anoman na paagi, tama man o sala an mga katuyohan. Padagos akong magigin maogma, 19huli ta aram ko na huli kan saindong mga pamibi asin kan tabang na hale sa Espiritu ni Jesu-Cristo, makakatalingkas ako. 20An minamawot ko asin linalaom iyo na dai nanggad ako magkulang sa sakong katongdan kundi magin maisog sa gabos na oras, orog na ngunyan, tanganing an bilog kong pagkatawo, sa buhay o sa kagadanan, makatao nin kaomawan ki Cristo. 21Huli ta para sako, an mabuhay iyo si Cristo; asin an magadan iyo an pagkinabang. 22Alagad kun makakagibo ako nin orog na mahalagang bagay mantang nabubuhay pa ako sa hawak na ini, dai ko aram kun arin an pipilion ko. 23Masakit para sako an pagpili sa duwang bagay na ini. Mawot ko nang bayaan an buhay na ini asin makaiba ki Cristo, ta iyan an pinakamarahay. 24Alagad para sa saindong karahayan, mas mahalaga na magdanay akong buhay. 25Huli kaini, aram kong mabubuhay pa ako. Magpapadagos ako sa kaibahan nindo gabos, para sa saindong kauswagan asin kaogmahan sa pagtubod, 26tanganing kun makadalaw giraray ako saindo, magkakaigwa kamo nin orog na dahelan na ipag-orgulyo ako sa saindong buhay ki Cristo Jesus. 27Ngunyan, an mahalaga iyo na mamuhay kamo sosog sa itinutukdo kan Marahay na Bareta dapit ki Cristo, tanganing madalaw ko man kamo o dai, mabaretaan ko na nagdadanay kamong masarig, may saro sanang katuyohan, saka sararong nakikilaban para sa pagtubod sa Marahay na Bareta. 28Dai kamo matakot sa mga kaiwal nindo; magmaisog kamo, asin magpapatunay iyan sainda na madadaog sinda asin kamo an manggagana huli ta an Dios an nagtatao saindo nin kapangganahan. 29Huli ta pinapagkanigo kamong maglingkod ki Cristo, bako sana huli sa pagtubod saiya, kundi huli man sa pagtios para saiya. 30Ngunyan makakaiba ko na kamo sa ralaban—an parehong ralaban na nahiling nindong linaogan ko kaidto asin ipinapadagos, siring sa nadangog nindo.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\