FILIPO 2

1Kun pinapakosog kamo kan buhay diyan ki Cristo, rinaranga kan saiyang pagkamoot, nakikisumaro sa Espiritu, igwa kamo nin pagkaherak asin pakidumamay sa lambang saro, 2panoon nindo ako nin kaogmahan huli sa pagdanay nindong sararo sa isip asin sa pagkamoot, sararo sa espiritu saka sa kaisipan. 3Dai kamo maggibo nin anoman para sana sa sadiring karahayan o tanganing maghambog; kundi sa kapakumbabaan, ibilang nindo na mas marahay an iba ki sa saindo. 4Mayo nin siisay man na maghanap kan saiya sanang ikakarahay, kundi kan ikakarahay man kan iba. 5Arogon nindo an ginibo ni Cristo: 6Danay na nasa saiya an pagkani-Dios, alagad dai siya nagdayupot na pantayan an Dios, 7kundi nagpakadai siya sa sadiri, inako an kamugtakan nin sarong oripon, ipinangaki siring sa tawo. 8Kan siya nagin tawo, nagpakumbaba siya asin nagmakinuyog-kuyog sagkod sa kagadanan, sagkod sa kagadanan sa krus. 9Huli kaini, initaas siya nin Dios dangan tinawan nin ngaran na orog sa gabos na ngaran. 10Kaya sa ngaran ni Jesus, maluhod an gabos sa langit, sa daga saka sa irarom kan daga, 11tanganing an gabos magpahayag na si Jesu-Cristo iyo an Kagurangnan, sa kamurawayan nin Dios Ama. 12Kaya, namomotan kong mga tugang, kun kaidtong kaiba nindo ako, danay nindo akong kinukuyog, orog nang magkuyog kamo sako ngunyan na harayo ako saindo. Magtrabaho kamo na may pagkatakot saka pagtakig sagkod na makamtan nindo an saindong kaligtasan, 13huli ta nagtatrabaho saindo an Dios tanganing mawoton asin gibohon nindo an saiyang katuyohan. 14Gibohon nindo an gabos na bagay na mayong gumod-gumod o pakisuhay, 15tanganing dai kamo magkasala, kundi magin malinig asin mayong kaninan na mga aki nin Dios sa kinaban na pano nin mga tawong maraot asin tampalasan. Sa siring na paagi, magliliwanag kamo sa tahaw ninda siring sa mga bitoon na nagliliwanag sa langit, 16mantang dinadara nindo sainda an tataramon nin buhay, tanganing sa Aldaw kan pagbalik ni Cristo, ikakapag-orgulyo ko na an gabos kong kapagalan saka trabaho dai nasayang. 17Kun an sakong dugo papabuloson bilang kabtang kan saindong atang nin pagtubod, maoogma ako asin makikipag-ogma saindo gabos. 18Siring man, dapat kamong mag-ogma asin makipag-ogma sako. 19Minalaom ako sa Kagurangnan, na masugo ko tolos si Timoteo diyan saindo tanganing mapaogma ako kan mga bareta dapit saindo. 20Mayo ako nin ibang arog saiya na may tunay na pagmakulog saindo. 21An gabos nagmamangno sana kan saindang karahayan, bakong kan dapit ki Jesu-Cristo. 22Aram nindo gabos na pinatunayan ni Timoteo an saiyang halaga; garo kami mag-ama na nagtabang para sa katuyohan kan Marahay na Bareta. 23Kaya linalaom kong sugoon siya diyan saindo oras na maaraman ko kun ano an mangyayari sako. 24Nananarig ako sa Kagurangnan na makakadiyan man ako saindo sa madaling panahon. 25Naisip ko na kaipuhan papulion ko saindo an satong tugang na si Epaprodito, na kaiba ko sa trabaho saka sa pakilaban, asin nagin man sorogoon nindo sa pagtabang sako. 26Kanigoan an saiyang pagmawot na mahiling kamo gabos. Napurisaw an saiyang isip huli ta naaraman nindo na naghelang siya. 27Totoo mananggad na naghelang siya na haros magadan na; alagad naherakan siya nin Dios, bako sanang siya kundi ako man, tanganing ikalikay ako sa sunod-sunod na kamondoan. 28Kaya boot kong makadiyan na siya, tanganing magin maogma kamo pakahiling giraray saiya, asin tanganing dai na ako mahadit. 29Kaya akoon nindo siya sa bilog na kaogmahan, bilang sarong tugang sa Kagurangnan. Galangan nindo an mga tawong siring saiya, 30huli ta ibinugtak niya sa pag-alaman an saiyang buhay, na dikit pang mawara, huli sa paglingkod ki Cristo tanganing ikatao sako an tabang na dai nindo ikinatao.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\