FILIPO 3

1Sa kataposan, mga tugang, mag-ogma kamo sa Kagurangnan. Dai ako nauuyam na isurat giraray an mga bagay na ini, huli ta ini para sa ikakarahay nindo. 2Maglikay kamo sa mga tawong maraot an gibo, sa garo mga ayam, sa mga nag-iinsistir kan paglugad sa hawak. 3Kita an tunay na pagkaniserkomsisyonado, bakong sinda; huli ta nagsasamba kita sa Dios sa paagi nin Espiritu asin nagmumuraway diyan ki Cristo Jesus. Dai kita nananarig sa seremonya sa hawak, 4maski pwede man akong magsarig diyan. Mayo nin siisay man na igwa nin orog na dahelan ki sa sako sa pagsarig sa mga seremonya sa hawak. 5Sinerkomsisyon ako kan an edad ko saro pa sanang semana. Namundag akong Israelita, gikan sa tribu ni Benjamin, sarong tunay na Hebreyo. Kun dapit sa pag-otob kan Katogonan kan mga Judio, saro akong Fariseo. 6Naglaad an kamawotan ko na mapaglingkodan an Dios, kaya pinasakitan ko an simbahan. Kun dapit sa pagigin matanos nin sarong tawo huli sa pagkuyog kan mga pagboot sa Katogonan, masasabing dai ako nagkasala. 7Alagad an gabos na iyan na kaidto may pakinabang para sako, ngunyan ibinibilang kong mayo nin pakinabang huli ki Cristo. 8Sa katotoohan an gabos na bagay ibinibilang kong mayo nin halaga, huli kan bagay na pinakamahalaga—an pakamidbid ki Cristo Jesus na sakong Kagurangnan. Huli saiya itinapok ko an gabos na garo basura, tanganing makamtan ko si Cristo, 9asin makisumaro saiya. Mayo na ako nin sadiring katanosan, an katanosan na nakukua sa pagkuyog kan Katogonan. Igwa na ako ngunyan nin katanosan na itinatao huli sa pagtubod ki Cristo, katanosan na hale sa Dios asin napapatugmad sa pagtubod. 10Dai akong ibang minamawot kundi an mamidbidan si Cristo asin makamtan an kapangyarihan kan saiyang pagkabuhay liwat, makahiras sa saiyang mga kasakitan, dangan makaarog saiya sa pagkagadan niya, 11sa paglaom na ako man bubuhayon liwat. 12Dai ko sinasabi na nakamtan ko na ini, o na ako mayo na nin kakulangan; kundi padagos akong nagdadalagan tanganing masadirihan ko an premyo, siring na ako nasadirihan ni Cristo Jesus. 13Mga tugang, an totoo dai ko iniisip na nanggana na ako; sarong bagay sana an ginigibo ko: linilingawan ko an nakaagi asin hinihingowa kong makamtan an maabot. 14Kaya nagdadalagan ako pasiring sa kataposan tanganing makamtan ko an premyo kan pag-apod sako nin Dios pasiring sa buhay na mayong kataposan duman sa langit, sa paagi ni Cristo Jesus. 15Kita gabos na masarig nang gayo sa pagtubod, dapat na arog kaiyan an kaisipan. Alagad kun an iba saindo igwa nin laen man na kaisipan, ipapahayag man iyan nin Dios saindo. 16An kaipuhan sana ipagpadagos ta an pagdalagan sosog sa nanodan na nyato. 17Mga tugang, mag-arog kamo sako. Tandaan nindo an mga tawong namumuhay sosog sa arogan na ipinahiling ko saindo. 18Dakul nang beses na sinabi ko ini kaidto saindo, asin ngunyan may luha na sinasabi ko giraray: kadakul an namumuhay na rinaraot an kahulogan kan pagkagadan sa krus ni Cristo. 19Kapahamakan an aabotan ninda huli ta an kamawotan kan saindang hawak iyo an nagin nindang dios; ipinag-oorgulyo pa ninda an dapat nindang ikasopog, asin an iniisip sana ninda iyo an mga bagay digdi sa kinaban. 20Alagad kita mga taga langit; naghahalat kitang umabot hale duman an satong Paraligtas, si Jesu-Cristo na Kagurangnan. 21Riribayan niya an satong malalapaon na hawak, asin gigibohon niyang arog kan saiyang mamurawayon na hawak, sa paagi kan kapangyarihan na ginagamit niya sa pagsakop kan gabos.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\