FILIPO 4

1Kaya namomotan kong mga tugang, kamo na hinihidaw kong gayo, na sakong kaogmahan asin sakong orgulyo, magdanay kamong pusog sa Kagurangnan. 2Nakikimaherak ako saindo, Euodia saka Sintique, na magkaoyon kamo siring sa magtugang sa Kagurangnan. 3Ika man na maimbod kong kaiba sa trabaho, hinahagad kong tabangan mo an mga babaeng ini, huli ta nagtrabaho sindang maigot kaiba ko sa pagbalangibog kan Marahay na Bareta, kaiba ni Clemente asin kan iba pang mga kapwa ko trabahador na an mga ngaran nasusurat sa libro nin buhay. 4Mag-ogma kamong danay sa Kagurangnan. Inuulit ko, mag-ogma kamo! 5Ipahiling nindo sa gabos an saindong kahoyoan. An Kagurangnan madali nang umabot. 6Dai kamo maghadit dapit sa anoman, kundi hagadon nindo sa Dios an saindong kaipuhan, sa paagi nin pamibi na may pagpasalamat. 7Dangan an katoninongan nin Dios na dai matugkad kan isip nin tawo iyo an mag-iingat kan saindong puso saka isip diyan ki Cristo Jesus. 8Sa kataposan, mga tugang, panoa nindo an saindong mga isip kan mga bagay na marahay saka maninigong omawon: mga bagay na totoo, noble, matanos, malinig, maninigong kamotan asin galangan. 9Gibohon nindo an nanodan saka inako nindo sako, an nadangog nindo asin nahiling na ginibo ko. An Dios nin katoninongan mapasaindo. 10Nag-oogma ako nin marahay sa Kagurangnan huli ta pakalihis nin halawig na panahon, nagpahiling giraray kamo ngunyan kan saindong pagmakulog sako. An boot kong sabihon, bako na nalingawan na nindo ako, kundi dai sana kamo nagkaigwa nin oportunidad na ikapahiling an saindong pagmakulog sako. 11Sinasabi ko ini bakong huli ta nagkukulang ako; nakanood na akong magin kontento kan anoman na yaon sako. 12Inagihan ko na an magin mayaman saka an magin dukha. Nanodan ko nang atubangon an anoman na kamugtakan, kabasogan o kagutoman, kaginhawahan o katikapohan. 13An gabos magigibo ko huli ki Cristo na nagpapakosog sako. 14Alagad marahay an ginibo nindo kan tabangan nindo ako sa sakong mga kasakitan. 15Aram nindong mga taga Filipos na paghale ko sa Macedonia kan magpoon akong maghulit kan Marahay na Bareta, kamo sana an simbahan na nagtabang sako; kamo sana an nagin kadamay ko sa mga pagtios saka ginhawa ko. 16Kan idtoon ako sa Tesalonica, dakul na beses na pinadarahan ako nindo nin tabang. 17Bako ta boot kong pagregalohan, kundi boot kong mahiling na nagdudugang an bunga kan saindong mga gibo. 18Uya an patotoo na an gabos inako ko na saindo; sobra pa ngani an inako ko orog na ngunyan na dinara na ni Epaprodito an saindong mga regalo. Ini sarong mahamot na dolot sa Dios, sarong atang na ikinakaogma niyang akoon. 19An sakong Dios, sa bilog niyang kayamanan ki Cristo Jesus, iyo an matao kan gabos nindong kaipuhan. 20Pag-omawon an satong Dios asin Ama sagkod nuarin pa man! Amen. 21Kinokomusta ko an gabos na banal diyan ki Cristo Jesus. An mga tugang na kaiba ko digdi nangongomusta saindo. 22An gabos na banal digdi, orog na an mga nasa palasyo ni Cesar, nangongomusta man saindo. 23An biyaya ni Jesu-Cristo na satong Kagurangnan mapasaindo logod.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\