KAPAHAYAGAN 1

1Nasusurat sa librong ini an kapahayagan hale ki Jesu-Cristo. Ipinahayag ini nin Dios saiya tanganing ikapahiling niya sa saiyang mga sorogoon an mga bagay na mangyayari na. Sinugo ni Cristo an saiyang anghel na sabihan si Juan kan kapahayagan. 2Sinabi ni Juan an gabos niyang nahiling. Ini an sinurat niya manongod kan mensahe nin Dios asin kan patotoo kaiyan ni Jesu-Cristo. 3Paladan an nagbabasa kan librong ini; paladan man an mga nagdadangog kan mga propesiya sa librong ini asin nagkukuyog kan mga nakasurat digdi, huli ta harani na an panahon na mangyayari an gabos na ini. 4Ako, si Juan, nagsusurat sa pitong simbahan na yaon sa Asia: Mapasaindo an biyaya asin an katoninongan hale sa Dios—Dios ngunyan, kaidto, asin sa madatong pang panahon—hale man sa pitong espiritu na nasa atubangan kan saiyang trono, 5asin hale ki Jesu-Cristo, an maimbod na saksi, na iyo an enot na binuhay liwat, saka iyo man an kagsakop kan mga hade sa kinaban. Namomotan kita ni Cristo. Sa paagi kan saiyang dugo, kinalda niya kita sa satong mga kasalan. 6Ginibo niya kitang kahadean nin mga padi na maglilingkod sa saiyang Dios asin Ama. Ki Jesu-Cristo an kamurawayan saka an kapangyarihan sagkod pa man! Amen. 7Hilinga! Nagdadatong si Cristo na nasa panganoron! Mahihiling siya kan gabos maski kaidtong mga guminarod saiya. Gabos na tawo sa kinaban maghahaya dahel saiya. Mangyayari nanggad ini! 8”Ako an Alfa asin an Omega,” an sabi kan Mapangyaring Kagurangnan Dios— ”an Dios ngunyan, kaidto, asin sa madatong pang panahon. 9Ako, si Juan na saindong tugang, huli sa pakisumaro ki Jesus, kadamay nindo sa kasakitan asin sa pagtios na minaabot sa mga kaayon sa Kahadean niya. Itinapok ako sa isla kan Patmos huli ta ipinaghulit ko an tataramon nin Dios asin an patotoo kaiyan ni Jesus. 10Kan Aldaw nin Kagurangnan, napano ako kan Espiritu asin nakadangog ako sa likodan ko nin makosog na tingog na garo tanog nin trompeta, 11na nagsabi sako, “Isurat mo sa sarong libro an nahihiling mo, pakatapos ipadara mo iyan sa pitong simbahan sa syudad nin Efeso, Esmirna, Pergamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia saka Laodicea.” 12Nagsalingoy ako tanganing hilingon kun siisay idtong nagtaram sako; an nahiling ko pitong kandelerong bulawan. 13Sa tahaw kan mga kandelero, nakatindog an garo tawong nakagubing nin halaba sagkod sa bitis asin may pahang bulawan sa saiyang daghan. 14Maputi an saiyang buhok arog kan gapas o nyebe; an mga mata niya garo kalayong naglalaad. 15An saiyang mga bitis nagsisilyab arog kan bronseng tinunaw sa kalayo saka pinakintab; an saiyang tingog makosog arog kan hinagawak kan busay. 16May kapot siyang pitong bitoon sa too niyang kamot, dangan sa saiyang ngoso may nagluwas na sarong espadang doble an tarom. An saiyang lalawogon nagkikintab arog kan liwanag nin aldaw kun odto. 17Kan mahiling ko siya, garo gadan akong natumba sa pamitisan niya. Alagad dinutaan niya ako kan saiyang toong kamot saka sinabihan ako, “Dai ka matakot! Ako an enot asin an huri; 18an Nabubuhay! Nagadan ako, alagad ngunyan, buhay ako sagkod pa man. May kapangyarihan ako sa kagadanan asin sa Hades. 19Kaya isurat mo an mga bagay na nahihiling mo, an mga nangyayari ngunyan saka an mga mangyayari ngapit. 20An kahulogan kan pitong bitoon na nahihiling mo sa too kong kamot, saka ining pitong kandelerong bulawan iyo ini: an pitong bitoon iyo an mga anghel kan pitong simbahan; an pitong kandelero iyo an pitong simbahan.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\