KAPAHAYAGAN 10

1Dangan nahiling ko an saro pang mapangyaring anghel na naghihilig hale sa langit. Napapatos siya nin panganoron, asin may bulalangaw sa palibot kan saiyang payo. An lalawogon niya nagliliwanag arog kan aldaw saka an mga tabay niya garo mga hariging kalayo. 2May nakakapotan siyang sarong sadit na libro na nabibiklad. Itinungtong niya an saiyang toong bitis sa dagat asin an saiyang walang bitis sa daga, 3saka nagkurahaw sa makosog na tingog arog sa nag-uungal na leon. Pakakurahaw niya, may pitong daguldol na nagsimbag saiya. 4Pakasimbag ninda, masurat na kuta ako, alagad nakadangog ako nin sarong tingog na nagtataram hale sa langit, “Hiloma sana an sinabi kan pitong daguldol; dai mo iyan ipagsurat!” 5An anghel na nahiling kong nagtitindog sa ibabaw kan dagat saka daga nag-itaas kan saiyang toong kamot, 6asin nagsumpa sa ngaran nin Dios na buhay sagkod pa man, an naglalang kan langit, daga, dagat saka kan gabos na yaon diyan. Nagsabi an anghel, “Dai na mahahaloy! 7Sa oras na patanogon na kan ikapitong anghel an trompeta niya, maootob na an hilom na plano nin Dios, siring sa ipinahayag niya sa saiyang mga sorogoon na propeta.” 8Dangan nagtaram giraray sako an tingog na nadangog ko hale sa langit, “Lakaw, kuaha an nabibiklad na sadit na libro na kapot kan anghel na nagtitindog sa dagat saka sa daga.” 9Duminolok ako sa anghel saka hinagad ko saiya an sadit na libro. Sinabihan niya ako, “Kuaha saka kakana iyan. Magigin mapait iyan sa laog kan saimong tulak, alagad mahamis siring sa dugos sa laog kan saimong ngoso.” 10Kinua ko sa kamot niya an sadit na libro saka kinakan ko. An namit kaiyan mahamis mananggad sa sakong ngoso siring sa dugos, alagad kan halonon ko na, nagin mapait sa laog kan sakong tulak. 11Dangan sinabihan pa ako, “Kaipuhan ipahayag mo giraray an mensahe nin Dios dapit sa dakul na nasyon, rasa, lengwahe saka mga hade.”


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\