KAPAHAYAGAN 11

1Dangan tinawan ako nin pansukol na garo sugkod, saka sinabihan ako, “Tindog asin sukolon mo an templo nin Dios saka an altar. Pakatapos, bilangon mo an mga nagsasamba sa laog kan templo. 2Alagad dai mo pagsukolon an patyo sa luwas kan templo, huli ta itinao na iyan sa mga pagano na matimak-timak kan Banal na Syudad sa laog nin kwarenta y dos na bulan. 3An duwa kong saksi na nakagubing nin sako tatawan ko nin kapangyarihan na magpropesiya sa laog nin mil dos syentos sesentang aldaw.” 4An duwang saksing ini iyo an duwang kahoy na oliba asin an duwang kandelero na yaon sa atubang kan Kagurangnan kan daga. 5Kun may magkulog sainda, maluwas an kalayo sa saindang ngoso na matomtom sa saindang mga kaiwal; sa paaging ini, an siisay man na magkulog sainda, magagadan. 6An duwang saksing ini igwa nin kapangyarihan sa pagsera kan langit nganing dai mag-uran sa panahon kan saindang pagpropesiya. May kapangyarihan man sinda na gibohon dugo an tubig, saka pasakitan an kinaban nin gabos na klaseng peste anoman na oras na booton ninda. 7Asin kun tapos na an saindang pagsaksi, lalabanan sinda kan hayop na maluwas hale sa dai matugkad na kairaroman. Dadaogon sinda kan hayop dangan gagadanon, 8asin mahuhutad an mga bangkay ninda sa dalan kan dakulang syudad, na inaapod man Sodoma, o Egipto, saen ipinako an saindang Kagurangnan. 9Sa laog nin tolo may kabangang aldaw, an mga tawong hale sa gabos na nasyon, tribu, lengwahe asin rasa mahiling kan saindang mga bangkay saka dai ninda itutugot na ilubong iyan. 10Maoogma an mga tawo sa kinaban dahel sa pagkagadan ninda. Magpepyesta sinda asin magpapatinaohan nin mga regalo huli ta an duwang propetang iyan nagdara sainda nin dakul na kasakitan. 11Alagad pakatapos kan tolo may kabangang aldaw, naglaog sainda an hinangos nin buhay hale sa Dios; nagtindog sinda dangan an gabos na nakahiling sainda natakot nin makuri. 12Nakadangog an duwang propeta nin makosog na tingog hale sa langit na nagsabi sainda, “Sakat kamo digdi!” Mantang naghihiling an saindang mga kaiwal, nagsakat sa langit an duwang propeta na nakalunad sa sarong panganoron. 13Kan oras man sanang iyan naglinog nin makosog asin narumpag an ikasampolong kabtang kan syudad; pitong ribo katawo an nagadan. Sa makuring takot kan mga natadang buhay, inomaw ninda an Dios nin langit. 14An ikaduwang pasakit nakaagi na, alagad madali nang mag-abot an ikatolong pasakit! 15Dangan pinatanog kan ikapitong anghel an saiyang trompeta, asin may mga makosog na tingog sa langit na nagsabi, “An kahadean kan kinaban nagin kahadean kan satong Kagurangnan asin kan saiyang Cristo; maghahade siya sagkod pa man!” 16Dangan idtong beynte y kwatrong kamagurangan na nakatukaw sa saindang mga trono sa atubang nin Dios, nagdarapa saka nagsaramba saiya, 17na nagsasabi, “Nagpapasalamat kami saimo, Kagurangnan Dios na Makakamhan, na iyo ngunyan asin kaidto; huli ta ginamit mo an saimong dakulang kapangyarihan, dangan nagpoon ka nang maghade! 18Nagkaaranggot an mga nasyon, alagad an panahon kan saimong kaanggotan nagdatong, asin an panahon sa paghukom sa mga gadan, sa pagtao nin balos sa saimong mga sorogoon, an mga propeta saka an mga banal, asin an mga may pagkatakot sa saimong ngaran, sadit man o dakula. Nag-abot na an panahon sa paglaglag kan mga naglalaglag kan kinaban!” 19Dangan nabuksan an templo nin Dios sa langit, kaya nahiling an Kaban nin Tipan nin Dios. Nagkaigwa nin mga kikilat, hagubohob, daguldol, linog saka makosog na uran nin yelo.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\